link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.1.3. Geestelijke waarden

Inhoud:

- Belangrijkste waarde
- Voorbeelden van geestelijke waarden
- Hemelse schatten
- Geestelijke tegenover wereldse waarden


De belangrijkste kernwaarden van de moderne mens zijn (zoals blijkt uit een wereldwijd onderzoek in 1999 van Unilever):

 1. gezondheid en vitaliteit
 2. plezier en genot
 3. verbondenheid met andere mensen
 4. comfort

Al deze waarden kun je verliezen. Sterker nog: aan het einde van je leven zal je dit allemaal verliezen en wat heb je dan nog over?

De moderne mens en de christengelovige hebben een totaal verschillende bron waaruit ze putten.

 1. Onze samenleving zegt: Geloof in jezelf!
 2. De Bijbel zegt: Geloof in Jezus!

Belangrijkste waarde

 

De hoogste waarde die in de Bijbel naar voren komt is naar mijn mening: het LEVEN.

 1. Het LEVEN is het grootste geschenk dat de Schepper je gaf bij je geboorte.
 2. Het NIEUWE LEVEN is het nog grotere geschenk dat Hij je als herschepper geeft wanneer je wordt wedergeboren.
 3. Het EEUWIGE LEVEN is het allergrootste geschenk dat Hij geeft aan trouwe gelovigen wanneer zij het aardse leven achter zich laten.

"... wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen. De prijs van het leven is te hoog, in eeuwigheid niet op te brengen." (Psalm 49:8-9, NBV2004)

Jezus heeft zijn eigen leven gegeven (het meest kostbare in het hele heelal!) om jou en mij het nieuwe leven en het eeuwige leven aan te kunnen bieden. Er is niets te bedenken dat kostbaarder is. Uit zijn kostbare leven komt alles voort wat blijvende waarde heeft.

Voorbeelden van geestelijke waarden

 

Onder geestelijke waarden vallen al Gods geestelijke beloften en gaven, die direct verband houden met het leven dat God geeft in verbondenheid met Hem. We kunnen dan denken aan:

Hier zijn nog enkele waarden die horen bij een christelijke levensstijl:

 • integriteit, eerlijkheid, trouw
 • rechtvaardigheid
 • hulpvaardigheid, delen met anderen
 • vertrouwen, hoop
 • respect, acceptatie
 • nederigheid
 • liefde, vriendschap, verbondenheid

Alle geestelijk waarden hebben te maken met het leven vanuit het koninkrijk van de hemel. Daarom zei Jezus dat we ons niet moeten richten op aardse dingen, maar op die van het koninkrijk:

"Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden." (Matteüs 6:33, NBG1951)

De apostel Paulus schreef:

"Want het Koninkrijk van God bestaat ... uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen." (Romeinen 14:17-18, HSV2010)

Zie ook onderwerpen 'Schat in de akker' en 'Kostbare parel' in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'.

Hemelse schatten

 

Waarden van het koninkrijk hebben eeuwigheidswaarde, omdat het gaat om zaken die ook na ons aardse leven hun waarde zullen behouden. De Bijbel heeft het dan ook wel over schatten in de hemel die oneindig veel waardevoller zijn dan aardse schatten.

"Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. (Matteüs 6:19-21, NBV2004)

Aardse schatten worden bijvoorbeeld bewaard in gebouwen, kluizen of voorraadschuren. Geldschatten worden bewaard in de vorm van bankrekeningen en beleggingen. Maar geestelijke schatten worden bewaard in ... het hart van elke wedergeboren gelovige (Matteüs 6:21) dat een 'online verbinding' heeft met God in de hemel. Geestelijke schatten zijn geen denkbeeldige, virtuele schatten. Nee, het zijn levensechte schatten, waarvan je op aarde al een beetje kan genieten, maar in het hiernamaals nog veel meer. Hemelse schatten hebben alles te maken met geestelijk vruchtdragen: alles wat God in en door gelovigen kan doen gedurende zijn leven op aarde.

"Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat ..." (2 Korintiërs 4:7, NBV2004)

Geestelijke schatten zijn geen privébezit, maar bedoeld om uit te delen. Want in het koninkrijk van de hemel maakt geven je rijker dan ontvangen (Handelingen 20:35).

Ben je opgewonden over de dingen van God, de hemelse schatten? Geen geestelijke ambitie, maar liefde is de manier om geestelijke waarden na te streven. Je waardesysteem verandert niet van de ene op de andere dag. Het gaat gelijk op met je geloofsgroei en het is afhankelijk van de radicaliteit van je toewijding. Want dat bepaalt welke aandacht je geeft aan geestelijke waarden. En door herhaaldelijke aandacht voor de waarden van het koninkrijk wordt je waardesysteem aangepast. Jezus dwingt je niet om je waarden aan te passen, want het is een zaak van het hart. Je waardesysteem verandert als je je hart erop zet om de dingen van God de hoogste prioriteit te geven.

Geestelijke tegenover wereldse waarden

 

"Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt." (Psalm 37:4, NBV2004)

De waarden van de wereld hebben te maken met de bevrediging van op jezelf gerichte verlangens: zelfrealisatie, zelfbehoud, zelfhandhaving, steeds meer krijgen, comfort en genot, enzovoort. Deze waarden geven op zijn hoogst een tijdelijk geluksgevoel. De Bijbel spoort je aan om hemelse dingen te zoeken en te bedenken, omdat die oneindig veel waardevoller zijn dan aardse dingen:

"Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn." (Kolossenzen 3:1-2, HSV2010)

Voor buitenstaanders lijkt dat onzinnig, alsof je alle plezierige dingen moet inleveren en er een saai leven voor terugkrijgt. Het tegendeel is waar. Je levert in wat geen blijvende waarde heeft, sterker nog: wat je naar beneden trekt in de richting van zonde en vernietiging. Wat je er voor terugkrijgt, geeft vrede en blijdschap voor vandaag en het behoudt zijn waarde voor eeuwig. Het zijn schatten in de hemel die nooit vergaan.

"In het korte heden moeten we ons niet vastklampen aan zaken die we in de lange toekomst niet nodig hebben." (Randy Alcorn)


Volgend onderwerp:

 6.1.4. Gods zegeningen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies