link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.1.4. Gods zegeningen

Inhoud:

- God zegent mensen
- De zegen van een overvloedig leven
- Geestelijke zegeningen bij wedergeboorte
- Geestelijke zegeningen voor het leven van elke dag


God zegent mensen

 

Bij het woord 'zegenen' denken we vooral aan wat God zegt en doet tegenover mensen. Wat God zegt en wat God doet zijn nauw met elkaar verweven. Als God mensen zegent, ontvangen zij bijvoorbeeld:

Als je in de Bijbel leest over Gods beloften om mensen te zegenen, moet je steeds letten op de verschillen tussen het Oude en Nieuwe Testament.

  1. In het Oude Testament gaat het vooral om materiële zegeningen: een land waarin het volk Israël kon wonen, vrijheid, goede oogsten, voldoende voedsel, materiële welvaart en gezondheid.
  2. In het Nieuwe Testament ligt de nadruk op geestelijke zegeningen, terwijl materiële zegeningen niet gegarandeerd worden.

Beloften van zegeningen die je in het Oude Testament leest, moet je als nieuwtestamentische gelovige de zegeningen vaak 'vertalen' naar geestelijke zegeningen. Dat is niet altijd gemakkelijk.

De zegen van een overvloedig leven

 

God is een goede God die niets liever wil dan mensen gelukkig maken. Toen Jezus eens over zichzelf sprak als de goede herder, zei Hij het volgende:

"... Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed." (Johannes 10:10, NBG1951)

Veel Bijbeluitleggers hanteren bij Johannes 10:10 de term 'overvloedig leven' en dat is prima, zolang ze er geen welvaartsevangelie van maken. Want het gaat niet in de eerste plaats om materiële overvloed, maar om een overvloed aan geestelijke zegeningen.

Letterlijk staat er in de brontekst: opdat zij leven en dat (leven) in overvloed zullen hebben. En dat nieuwe leven is de kern van de gelukkig makende zegen die God geeft aan zijn kinderen wanneer zij door wedergeboorte dat nieuwe, goddelijke leven in zich ontvangen.

Dat nieuwe leven is de kostbaarste schat van een christengelovige.
Het heeft meer waarde dan al het andere dat waarde voor je heeft.
En niemand kan die schat van je afnemen. Nooit!

Geestelijke zegeningen bij wedergeboorte

 

Paulus schrijft over de geestelijke zegeningen voor wedergeboren gelovigen:

"Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen." (Efeziërs 1:3, WV2012)

ELKE zegen, dat is overvloed! Het blijkt dat God zijn kinderen echt alles wil geven wat er aan waardevols te geven is. In de daarop volgende Bijbelverzen noemt Paulus enkele fundamentele geestelijke zegeningen, waar alle andere geestelijke zegeningen uit voortvloeien. Die fundamentele zegeningen vloeien voort uit de wedergeboorte. Samengevat komen die op het volgende neer:

voor je wedergeboorte
was je
na je wedergeboorte
ben je
een zondaar een rechtvaardige
een vijand van God een geliefd kind van God
een gevangene van de satan een burger van Gods koninkrijk
een geestelijk dood persoon iemand waarin Gods Geest woont

Identiteit van de wedergeboren gelovige

Geestelijke zegeningen voor het leven van elke dag

 

Naast de zegeningen die je hebt ontvangen bij je wedergeboorte wil God je elke dag zegenen en geven wat je nodig hebt. Omdat geestelijke zegeningen verband houden met de Gever van de zegeningen, zal het je niet verbazen dat die verband houden met Gods karaktereigenschappen.

Gods karaktereigenschappen voorbeelden van Gods zegeningen voor gelovigen
wijs verstandig God geeft je nieuwe inzichten en helpt je te groeien in wijsheid.
rechtvaardig Gods levenswet helpt je om een stabiel, gelukkig leven te leiden.
creatief God laat je genieten van de schoonheid van zijn schepping en van de creativiteit die je hebt gekregen. God wil wonderen doen in je leven en je nieuwe dingen doen ervaren. God heeft grote idealen en plannen met je leven.
vriendelijk bewogen God geeft blijdschap en vrede waardoor je diepgaand geluk in je leven ervaart.
relatiegericht God is je Vader en is elk moment met je verbonden door de Heilige Geest die in je woont. Je mag op een persoonlijke manier met God omgaan door gebed. God helpt je om zegenrijke relaties aan te gaan.
ruimhartig Je hebt Gods royale vergeving van je zonden ontvangen. God helpt je om zijn liefde met anderen te delen en klaar te staan voor mensen die het moeilijk hebben. En ook om geduld te hebben met mensen waar je moeite mee hebt en hen te vergeven.
krachtig eigenmachtig God heeft je een vrije wil gegeven waardoor je je eigen keuzes mag maken om in diepe afhankelijkheid van Hem te leven.
gezagvol God leidt je leven en geeft je persoonlijke adviezen en opdrachten. God heeft je in Jezus autoriteit gegeven in de geestelijke wereld als kind en erfgenaam van de koning.
daadkrachtig God heeft alle macht om je te helpen, te beschermen en zo nodig te bevrijden uit gevaar. God geeft je kracht om te overwinnen in de geestelijke strijd.
zorgzaam trouw Gods trouw helpt je om op Hem te vertrouwen. God geeft rust en stabiliteit in je leven. God komt al zijn beloften na.
dienstbaar God zorgt er voor dat je alles krijgt wat je nodig hebt: onbeperkte geestelijke zegeningen en alle materiële dingen die je nodig hebt op aarde. God helpt en leert je om anderen te dienen. God heeft zijn Zoon geofferd om dit alles mogelijk te maken.
werkzaam God is actief betrokken bij alle aspecten van je leven en zorgt voor orde en structuur in je leven. Gods helpt je bij het uitvoeren van zijn wil en bij het zorgen voor anderen.

Gods zegeningen en Gods karaktereigenschappen


Volgend onderwerp:

 6.1.5. Gods zegeningen ontvangen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies