banner image

 

6.1.5. Gods zegeningen ontvangen

Je uitstrekken naar geestelijke zegeningen

Bij je wedergeboorte krijg je van God een aansluiting op de hemelse bronnen van zegen en daardoor word je plotseling steenrijk. Gods beloften moeten worden 'geactiveerd' en dat gebeurt enkel en alleen door ... geloof. Enkele Bijbelgedeelten over het verlangen naar God en zijn zegeningen:

"Naar uw heil verlang ik, o HERE, uw wet is mijn verlustiging." (Psalm 119:174, NBG1951)

"Wees als pasgeboren kinderen begerig naar de zuivere, geestelijke melk (=voeding vanuit Gods Woord) waardoor u zult groeien." (1 Petrus 2:2, WV2012)

Al deze verlangens leiden naar het hart van God die er zelf naar verlangt om zijn kinderen te zegenen met een overvloed aan liefde, vreugde en vrede. Het zijn heel gezonde verlangens die leiden tot de hoogste vorm van geluk zoals mensen die ooit kunnen ervaren.

Zie ook onderwerp 'Bidden om zegeningen' in hoofdstuk 'Gebed'.

Gehoorzaamheid leidt tot zegen

Maar de belangrijkste manier om geestelijke zegeningen overvloedig te ontvangen is gehoorzaamheid aan Gods leefregels. Een bekend Bijbelgedeelte over Gods materiële zegeningen voor het volk Israël vinden we in Deuteronomium 28, waarin we onder meer lezen:

"En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent: Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee." (Deuteronomium 28:2-4, HSV2010)

Jezus zei het volgende over geestelijke zegeningen:

"Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden." (Matteüs 6:33, HSV2010)

Dus ook voor nieuwtestamentische gelovigen komt dit neer op het doen wat in de Bijbel staat. Dan leef je dicht bij Jezus en dus ook dicht bij de bron van zegeningen. Neem maar de proef op de som en je zult het ervaren.

Zie meer in onderwerp 'Gehoorzaamheid en zegen' in hoofdstuk 'Toewijding'.

Zaligsprekingen van Jezus

Die gedachte komt ook naar voren in de zogenaamde zaligsprekingen van Jezus. Deze vind je onder meer in Matteüs 5:3-12 (iets aangepast weergegeven):

  de gelukkigen beloften
1. gelukkig wie nederig van hart zijn voor hen is het koninkrijk van de hemel
2. gelukkig wie treuren zij zullen getroost worden
3. gelukkig wie zachtmoedig zijn zij zullen het land bezitten
4. gelukkig wie gerechtigheid doen zij zullen verzadigd worden
5. gelukkig wie barmhartig zijn zij zullen barmhartigheid ondervinden
6. gelukkig wie zuiver van hart zijn zij zullen God zien.
7. gelukkig wie vrede brengen zij zullen zonen van God genoemd worden
8. gelukkig wie vervolgd worden voor hen is het koninkrijk van de hemel

Levenshouding binnen het koninkrijk van de hemel

Elk van de acht aspecten van 'gelukkig zijn in het koninkrijk van de hemel' bestaat uit:

  1. een levenshouding van toewijding die je duidelijk tegenkomt in het leven van Jezus en die ook verwacht wordt van zijn volgelingen
  2. een belofte over de manier waarop je gezegend wordt (in het 'hier en nu' en in het hiernamaals) wanneer je het in praktijk brengt

God zoekt het allerhoogste geluk voor de mensen en maakt hen tegelijk duidelijk hoe ze dat hoogste geluk kunnen nastreven en ontvangen. Hoe meer deze zaligsprekingen in jouw leven vorm krijgen, hoe gelukkiger je bent in het hier en nu en ook in het hiernamaals.

Dit geluk wordt je niet zomaar in de schoot geworpen. Je bereikt dit door een leven van discipelschap en toewijding aan Jezus, door de leefwijze van de samenleving af te zweren en er voluit voor te gaan om te willen leven zoals Jezus dat van je vraagt. Ben je bereid om die prijs te betalen? Jezus heeft alles voor je overgehad om je dit geluk te kunnen aanbieden. Je ontvangt de hoogste prijs door alles wat je hebt en wat je bent aan Hem te geven. Houd er rekening mee dat dit niet vanzelf gaat. Lees daarvoor een voorbeeld in de Bijbel over de ontmoeting van Jezus met een rijke jonge man.

Materiële zegeningen die je nodig hebt

God wil niet dat gelovigen hun aardse behoeften negeren, maar ze mogen geen hoofdrol spelen.

"Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus." (Filippenzen 4:19, NBG1951)

God voorziet in alle aardse behoeften, maar misschien niet zoals je het zelf zou willen, maar voor zover God dat nodig vindt. Dat kan variëren van armoede tot overvloed, van een comfortabel leven tot een moeizaam leven. De apostel Paulus schreef hier over:

"Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:12-13, NBV2004)

Geestelijke zegeningen en fysieke behoeften

Het Nieuwe Testament is geen welvaartsevangelie, tenminste niet voor materiële welvaart. God de schepper weet heel goed dat een mens gelukkiger wordt van geestelijke dan van materiële zegeningen.

Jaren geleden heb ik Joni Erickson eens horen spreken. Ze zei iets, wat ik mijn leven lang niet zal vergeten:

"Als je verlamd bent, kun je nog steeds wandelen met de Heer. 
Als je blind bent, kun je op Jezus blijven zien. 
Als je doof bent, kun je de stem van de goede herder horen."

Dat is de rijkdom van het nieuwe Leven. Wie oud en gebrekkig van lichaam is, kan vitaal zijn in zijn geest. Als je je alleen voelt, kun je elk moment kracht en blijdschap putten uit de omgang met God in gebed. Als je je deze enorme waarheid eigen kunt maken, zal dit je helpen als je langdurig worstelt met teleurstellingen niet-vervulde verlangens. Dat is geen geestelijke dagdromerij, maar leven vanuit een betrouwbare krachtbron.

God is buitengewoon royaal met zijn zegeningen, houd daar vooral rekening mee:

"God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt." (Efeziërs 3:20, HB2008)

Welvaartsevangelie

In deze tijd zijn er kerkelijke kringen waar een welvaartsevangelie wordt gebracht. Eerst een klein beetje welvaartsevangelie, later steeds meer. Welvaartsevangelie is in het rijke Westen een populaire boodschap. Ook buitenkerkelijken willen daar nog wel voor open staan. Beloften van geluk, welvaart, succes, zonder al te veel gezeur over zonde of een reine levensstijl, daar kun je toch niets op tegen hebben?

Het welvaartsevangelie suggereert dat de oudtestamentische beloften van aardse zegeningen onverkort gelden voor nieuwtestamentische gelovigen en dat gaat natuurlijk fout. Want als mensen uit deze kringen tegenslag meemaken in hun leven hebben ze een probleem. In veel gevallen verlaten ze dan de kerk of in het beste geval zoeken ze een andere kerkelijke kring op waar een meer gebalanceerde boodschap wordt gebracht.

Gelukkig, ook bij moeilijkheden en lijden

De Bijbel maakt duidelijk dat trouwe, gehoorzame christengelovigen evengoed ziekten, ongevallen, moeilijkheden, tegenslagen en innerlijke strijd kunnen meemaken als niet-christenen. Sterker nog: ongeveer 10% van alle christenen maken intens lijden mee, juist OMDAT ze Jezus volgen.

De kracht van de christengelovigen is dat ze vanwege de geestelijke zegeningen en de daadwerkelijke hulp van de Heilige Geest in staat worden gesteld om gelukkig te zijn onder de ergste omstandigheden. En dat moeilijkheden hen alleen maar sterker maken en rijker in hun relatie met God. Bovendien wacht hen een rijke vergoeding wanneer ze na het aardse leven in de hemel en op de nieuwe aarde zullen leven. Dat is het enige echte DUURZAME geluk!

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Beproevingen'.