link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.1.7. Psalm 23

Inhoud:

- Favoriete Psalm
- God voorziet in je geestelijke behoeften
- God voorziet in je behoefte aan leiding en structuur
- God voorziet in je emotionele behoeften
- God voorziet in je materiële behoeften
- God voorziet in je eeuwige behoeften
- De Heer is mijn herder (24/7)


Favoriete Psalm

 

Psalm 23 is de meest bekende en de meest geliefde Psalm. Deze Psalm heeft miljoenen gelovigen geholpen hun rust en vertrouwen in de Heer te vinden. Er is geen Psalm, waarin zo kort, krachtig en duidelijk naar voren komt dat God voor alle gelovigen zorg draagt en de zegeningen geeft die ze nodig hebben. Gods aanwezigheid in hun leven staat garant voor het hoogst denkbare geluk dat een mens zou kunnen bedenken. Wat wil je dan nog meer?

Psalm 23 gaat over God als goede herder. In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus zichzelf diezelfde naam geeft:

"Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij." (Johannes 10:14, NBV2004)

Als we Psalm 23 lezen kunnen we dus aan God de Vader denken, maar evengoed aan Jezus. In dit onderwerp wordt steeds God genoemd als goede herder, maar je kunt dan evengoed aan Jezus denken.

God voorziet in je geestelijke behoeften

 

"De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht ..." (Psalm 23:1-3, NBV2004)

Als nieuwtestamentische gelovige mag je deze woorden vooral toepassen op geestelijke zegeningen. Geestelijke zegeningen zijn verbonden met de God, de gever van alle zegeningen.

"Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?" (Romeinen 8:32, NBV2004)

Alles wat God je geeft, ontvang je via Jezus, die zijn leven voor jou heeft gegeven. Daardoor zijn Gods zegeningen oneindig waardevol:

  1. Geestelijke zegeningen zijn op zichzelf zeer waardevol omdat ze van de allerhoogste (=hemelse) kwaliteit zijn, met een eeuwige garantietermijn.
  2. Geestelijke zegeningen ontvang je van een zeer belangrijk persoon: de allerhoogste God en schepper.
  3. Geestelijke zegeningen ontvang je van een zeer geliefd persoon: je hemelse Vader.
  4. Geestelijke zegeningen hebben een zeer hoog prijskaartje: Jezus, de Zoon van de allerhoogste God, heeft zijn leven gegeven om het mogelijk te maken. Als Jezus bereid is gebleken om jou ZOVEEL te geven, zou Hij er dan moeite mee hebben om je bovendien ook nog op andere manieren te zegenen?

Daarom kunnen gelovigen Psalm 23:1 naspreken: "Het ontbreekt mij aan niets." Dat is een geloofsuitspraak, vooral als alles je tegen lijkt te zitten. Dat is het verschil tussen geloven en niet geloven: zeker weten dat je oneindig rijk en gezegend bent onder alle omstandigheden. God zorgt voor groene weiden en vredig water, een beeld van vrede en overvloed. Schapen hebben rust en tijd nodig om het gras te kunnen eten en te herkauwen. Die rust en die tijd krijgen ze van hun herder. Zoals de schapen zich heerlijk voelen in groene weiden en aan vredig water, zo geeft God je als gelovige nieuwe kracht door de troostvolle en bemoedigende aanwezigheid van God in je leven.

God voorziet in je behoefte aan leiding en structuur

 

"... Hij leidt mij op het rechte spoor, omwille van zijn naam." (Psalm 23:3, WV2012)

Soms word je zo in beslag genomen door je gevoelens (vooral wanneer je het moeilijk hebt), dat je niet weet welke kant je op moet gaan. Gods Woord is de belangrijkste leidraad om het rechte spoor te houden. Dat betekent: doen wat goed is, van harte leven volgens Gods levenswet. In aanvulling daarop wil God ook persoonlijke leiding geven om je te helpen bij beslissingen. Ook gelovigen om je heen kunnen je daarbij helpen.

Een goede herder heeft een naam hoog te houden, omwille van zijn reputatie. Stel dat een herder zijn schapen alle kanten op zou laten gaan, dan zou dat niet veel vakbekwaamheid laten zien. God heeft je alle hulp en leiding toegezegd en woont met zijn Geest in je als gelovige. Dus aan God zal het echt niet liggen als je leven stuurloos is. Vertrouw Hem ervoor om structuur aan te brengen in je leven, door zijn Woord en Geest!

God voorziet in je emotionele behoeften

 

"Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed." (Psalm 23:4, NBV2004)

Psalm 23 schildert geen tafereel van rozengeur en maneschijn. Net als ieder ander mens kom je wel eens in een donker dal terecht waar je gewoon doorheen moet. Er zijn vijanden die je in het nauw brengen, bijvoorbeeld: de satan die moeilijke levensomstandigheden gebruikt om je te ontmoedigen. In deze Psalm wordt de donkerte van het dal duidelijk onder woorden gebracht. Maar de Psalm wijst je steeds weer op God als de goede herder. Gods persoonlijke aanwezigheid geeft je moed en helpt je om Hem te vertrouwen. Wat is dat waardevol wanneer je tegenslagen, moeite en verdriet moet verwerken. De stok van een herder dient om roofdieren op een afstand te houden en ze zo nodig te doden. Vooral in zwakke momenten staat de satan klaar om je aan te vallen op je zwakste plek. Denk er dan aan dat God dichtbij is om hem op een afstand te houden. De staf van een herder is ervoor om je op te trekken als je gevallen bent. Hij begint zijn schapen niet uit te schelden als ze zo stom zijn om te struikelen, maar heeft begrip voor hun situatie. Grijp de uitgestoken hand van God als je gestruikeld bent. Hij wil je weer oprichten met zijn sterke armen en je zo nodig dragen totdat je zelf weer verder kunt lopen.

Is het je opgevallen dat er bij dit Bijbelvers iets verandert in de schrijfstijl van de Psalm? Vanaf dit vers spreken we niet OVER God als de goede herder, maar TOT Hem, niet meer in de 'HIJ' vorm maar in de 'U' vorm. Moeilijke situaties helpen je om dicht bij God te schuilen, veel met Hem te praten en een diepere relatie met Hem te ervaren.

God voorziet in je materiële behoeften

 

"U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over." (Psalm 23:5, NBV2004)

Een maaltijd is een beeld van voorziening in je eerste levensbehoeften. En als God de tafel gedekt heeft, reken dan maar op een heerlijke, overvloedige maaltijd. Verder gaat het niet om een eenpersoonstafel, maar je komt bij je hemelse Vader aan tafel te zitten. Je ontvangt een overvloedige maaltijd met de God bij wie je je veilig, geliefd en thuis voelt.

De satan en de mensen die zich laten gebruiken om het jou moeilijk te maken, ze hebben het voor het nakijken. God heeft jou uitgekozen om je te zegenen en iedereen mag het weten hoe belangrijk jij bent in Gods ogen. Zalving doet aan de ene kant denken aan een geneesmiddel voor wonden, die je in je leven hebt opgelopen. Het was ook in de cultuur van die tijd een teken van eerbetoon: een lekker geurtje voor gewaardeerde gasten.

God voorziet in je eeuwige behoeften

 

"Uw goedheid, uw liefde ervaar ik, mijn leven lang, in uw huis mag ik wonen, tot in lengte van dagen." (Psalm 23:6, GNB1996)

Waar je levensweg in de toekomst ook heen zal leiden, de zegeningen van God als goede herder zullen met je meegaan, eenvoudigweg omdat Hij zelf steeds bij je zal zijn. Daar komt geen eind aan, want zijn zegeningen zullen ook na de dood met je meegaan, als je bij God mag wonen en voor eeuwig bij Hem zal zijn.

De Heer is mijn herder (24/7)

 

Ik hoop van harte dat je hart opengaat bij het lezen van deze prachtige Psalm en dat je hart het Woord kan naspreken:

"De HEER is mijn herder ..." (Psalm 23:1, NBV2004)

Je zou eens de tijd kunnen nemen om over deze vijf woorden te mediteren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de betekenis van elk woord goed tot je door te laten dringen waardoor het diep in je hart doordringt om er een zegen achter te laten:

  1. De HEER is mijn herder - Wie zorgt voor je? Niemand minder dan de allerhoogste God en Schepper. Hij is Heer over je levensomstandigheden en Hij voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor jouw welzijn.
  2. DE Heer is mijn herder - Er is maar één allerhoogste Heer. Er is geen andere God.
  3. De Heer IS mijn herder - Niet alleen toen je tot geloof kwam of op andere hoogtepunten in je leven, maar ook vandaag en elke volgende dag!
  4. De Heer is mijn HERDER - God is als een goede herder die zijn leven over heeft voor zijn schapen en Jezus heeft dat ook letterlijk waargemaakt toen Hij voor jouw stierf. Niemand anders kan zo goed voorzien in alles wat je nodig hebt als Hij. Je kunt Hem vertrouwen als geen ander. Hij is er altijd voor je, zowel op de bergtop als in het dal.
  5. De Heer is MIJN herder - God kent je persoonlijk en daarom is Hij ook jouw herder, de meest vakbekwame hoeder van je ziel, vol liefde, begrip en geduld.

Kortom: we kunnen God als onze herder volledig vertrouwen, onder alle omstandigheden, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. God is de ware bron van echt levensgeluk dat geen einde kent.

Zie ook onderwerp ' Goede herder' in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 6.1. Gelukkig leven 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies