banner image

 

6.4.1. God leren kennen

"Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen ..." (Hosea 6:3, NBG1951)

God wil gekend worden

Op veel bladzijden van de Bijbel kunnen we lezen hoezeer God ernaar verlangt dat mensen Hem leren kennen. Daarom heeft God zoveel over zichzelf verteld. Jezus heeft bovendien laten ZIEN wie God is. Daarin onderscheidt God zich van de goden en godsbeelden die we in alle andere godsdiensten en religies tegenkomen die hun aanhangers in het duister laten tasten over wie ze zijn en wat hen beweegt. Onze God is transparant en open wat zijn persoonlijkheid en motieven betreft.

Aan de andere kant zullen we God nooit helemaal leren kennen, omdat Hij veel groter is dan wat zijn schepselen kunnen bevatten. In diepste wezen blijft God een ondoorgrondelijk mysterie voor de mens, hoe die ook zijn best doet om God te begrijpen. Alles wat mensen over God schrijven is hooguit een schuchtere poging om samen te vatten wat God over zichzelf geopenbaard heeft. Hoe meer we over God te weten komen, hoe meer we beseffen dat we maar een fractie van Hem weten.

Zie meer over wie God is in deel 1 'Wie is God?'.

Kennis opdoen over God

De meeste kennis over God kunnen we opdoen uit de Bijbel. Daarin lezen we veel over wie God is in zijn hoedanigheid als schepper en Opperwezen. Ook geeft de Bijbel veel informatie over het ware karakter van God.

Het woord theologie betekent letterlijk kennis of wetenschap over God. Helaas beperken veel theologische inspanningen zich tot het verzamelen, ontwikkelen en doorgeven van verstandelijke kennis over God en de Bijbel. Bovendien bestaat een groot deel van de theologische kennis uit wat andere theologen in het verleden gezegd en geschreven hebben. Het intellectuele denken speelt daarbij vaak de hoofdrol. In kerkelijke kringen met een overdosis aan theologie en dogmatiek komt het persoonlijk kennen van God meestal in het gedrang. In andere kringen is daardoor een zekere aversie tegen theologie ontstaan, ook al zou meer systematische basiskennis over Bijbelse zaken daar juist geen overbodige luxe zijn.

God leren kennen door openbaring

"Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch nog niet de ware kennis. Maar wanneer iemand God liefheeft, is hij door God gekend." (1 Korintiërs 8:2-3, NBV2004)

Bijbelkennis over God is op zich heel waardevol, maar niet compleet. Je zou het kunnen beschouwen als een lege huls die nog met leven gevuld moet worden in een doorleefde liefdesrelatie met God. De God van de Bijbel is namelijk geen afstandelijk Opperwezen, maar een goede en vriendelijke God, die graag een persoonlijke relatie met iedere aardbewoner wil hebben. Voor ware christengelovigen is de relatie met God het belangrijkste van hun geloofsbeleving. Het is met stip het meest kostbare kroonjuweel van hun leven.

Een relatie met God ontstaat altijd bij God, wanneer Hij zich op één of andere manier openbaart aan een mens die daarvoor openstaat. Een voorbeeld van een godsopenbaring vinden we bij Petrus, een naaste discipel van Jezus. Toen Jezus een keer aan zijn discipelen vroeg hoe zij over Hem dachten, zei Petrus:

"U bent de Messias, de Zoon van de levende God ..." (Matteüs 16:16, NBV2004)

Uit dat antwoord bleek dat hij niet zozeer met zijn verstand wist dat dit zo was, maar omdat zijn geestelijk waarnemingsvermogen was verlicht door Gods Geest: hij zag wie Jezus werkelijk was! De reactie van Jezus op deze woorden was:

"... vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is." (Matteüs 16:17, NBG1951)

De ontwikkeling van een relatie met God is een samenspel tussen God en de gelovige, waarbij God zich openbaart aan de mens en de mens daarop reageert met een houding van geloofsovergave. Zo'n relatie met God komt alleen tot stand via de weg van bekering en wedergeboorte. Dan wordt je hart vervuld met een bovennatuurlijke liefde, vrede en vreugde. Dat is het ECHTE leven, waarvoor je als mens op de wereld bent gezet. Dat moet Jezus bedoeld hebben toen Hij bad (in zijn 'hogepriesterlijk gebed'):

"Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus" (Johannes 17:3, NBV2004)

God leren kennen door geloofservaringen

Je leert God beter kennen wanneer je zijn aanwezigheid ervaart en met Hem omgaat en vertrouwd raakt. Zo lezen we in de geschiedenis van de zeer jonge Samuel het volgende:

"Samuel kende de HEER nog niet: een woord van de HEER was hem nog nooit geopenbaard." (1 Samuel 3:7, WV2012)

Samuel had al heel wat OVER God gehoord. Hij leerde God pas echt kennen in persoonlijke ontmoetingen. Zo kun je als nieuwtestamentische gelovige veel kennis OVER God opdoen vanuit de Bijbel. Maar je leert God pas echt kennen:

Dat is een belangrijk onderdeel van het leven met God. Je leert je vrienden het beste kennen als je samen iets onderneemt: samen een klus doen, met elkaar praten, lief en leed delen of samen op vakantie gaan. Op een soortgelijke manier leren we God kennen als we met Hem leven, als we in figuurlijke zin 'met God wandelen'.

Samenvattend kunnen we zeggen dat we God beter leren kennen:

Hoogste doel

De hoogste roeping van de gelovige is om in hechte verbondenheid met Jezus te leven. Wie verbonden is met Jezus, is vanzelf ook verbonden met God, want God de Vader en de Zoon zijn één.

"Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus." (1 Korintiërs 1:9, WV2012)

"Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen." (Efeziërs 1:17, WV2012)

In zijn brief aan de Filippenzen heeft Paulus het over het hoogste doel in zijn leven. Zijn roeping was om het evangelie te brengen in gebieden, waar de naam van Jezus nog onbekend was (Handelingen 9:15; Romeinen 15:20). Maar toch, succes bij zijn zendingsopdracht was niet zijn hoogste doel. Wat dan wel?

"Al wat ik wens is Christus te kennen en de kracht te ondervinden van zijn opstanding; te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood." (Filippenzen 3:10, GNB1996)

In dit ene Bijbelvers zien wat voor de apostel Paulus het belangrijkste in zijn leven was:

Hierin speelt de relatie met Jezus de belangrijkste rol. Paulus wist heel goed dat er een prijskaartje zit aan het bereiken van zijn levensdoel: jezelf voortdurend identificeren met de gekruisigde Jezus. Geen kracht zonder lijden, geen leven zonder sterven aan jezelf. Paulus was bereid om de prijs te betalen omdat hij de waarde van het kennen van God had begrepen. Hij wilde niets liever dan dat ook anderen dit geheim steeds beter zouden ontdekken. Daarom hoort het kennen van God het hoofddoel te zijn van elke christengelovige.

"Honger om Hem te kennen is het kenmerk van een man of vrouw van God. Daaraan herken je ze, aan hun honger naar God. Dat bezielt ze. Daar maken ze tijd voor. Daar vinden ze tijd voor, onder alle omstandigheden." (Henk Binnendijk in 'Dubbelportretten')

Als je verliefd bent, zoek je mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Sterker nog, je wordt heel creatief in het zoeken naar zulke ontmoetingen omdat je van elkaar houdt. Is er een tinteling bij je om je God te ontmoeten, bij Hem te zijn en je aandacht op Hem te richten en de warmte van zijn aanwezigheid in te drinken?

God leren vertrouwen

Hoe beter je God leren kennen, hoe meer je Hem gaat vertrouwen. In het dagelijks leven vertrouwen we alleen mensen die we kennen, mensen met wie we iets hebben meegemaakt. Ervaringen met mensen vormen de basis om hen te gaan vertrouwen.

Als een predikant je vanaf de preekstoel toeroept dat 'je God meer moet vertrouwen', dan kun je jezelf daar soms zo machteloos onder voelen. Natuurlijk weet je als kerkganger dat dat moet. Maar waar haal je dat geloofsvertrouwen vandaan als je het niet hebt? Inderdaad, geloofsvertrouwen komt je niet aanwaaien ook al heb je het honderden keren gehoord. Het is niet af te dwingen, je kan het jezelf niet opleggen en jezelf niet aanpraten. Want ... het ontstaat alleen vanuit het persoonlijk leren kennen van God en de persoonlijke omgang met Hem.

God volledig leren kennen

Op aarde zullen we God maar gedeeltelijk leren kennen, maar na ons aardse leven zullen we Hem kennen zoals Hij door ons gekend wil worden. Dan wordt ons kennen van God compleet gemaakt:

"... Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben." (1 Korintiërs 13:12, NBV2004)

En toch denk ik dat we ook in de eeuwigheid God niet voor de volle honderd procent zullen leren kennen. God is en blijft God en het schepsel zal nooit gelijk kunnen worden aan zijn Schepper. De oneindige God zal altijd groter blijven dan wat een eindige mens kan bevatten.

Waaruit blijkt dat je God echt hebt leren kennen? De apostel Johannes heeft er het volgende antwoord op:

"Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: 'Ik ken hem,' maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden." (1 Johannes 2:3-6, NBV2004)