Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

6.4.2. Verbondenheid met God

 

Inhoud:
- God zoekt mens
- Verbonden tussen God en mensen
- Relatie met God die dichtbij is
- Blokkades die de relatie met God verzwakken
- Vader, Zoon en Heilige Geest

 

Een doorleefde relatie met God is de grootste bron van ware blijdschap voor een gelovige. David bracht het op de volgende manier onder woorden:

"Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut ... U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde." (Psalm 16:9-11, NBV2004)

Als deze woorden weerklank vinden in je hart, heb je duidelijk iets begrepen van de rijkdom van het leven met God.

 

God zoekt mens

Door heel de Bijbel heen kunnen we lezen hoezeer God verlangt naar diepgaande relaties met de mensen die Hij geschapen heeft. God heeft mensen geschapen met een geest, waardoor ze tijdens hun aardse leven in staat zijn om contact te hebben met de levende God, die geest is (Johannes 4:24) en Hem kunnen leren kennen.

We weten uit de Bijbel dat God de mensen op veel manieren tegemoet is gekomen door talrijke hoorbare en/of zichtbare openbaringen aan mensen. Vooral door de komst van Jezus op aarde hebben we God nog veel beter leren kennen. En door de Heilige Geest die woont in het hart van elke wedergeboren gelovige kan de gelovige persoonlijk in contact staan met God.

Het is de 'droom van God' om ooit op een nieuwe aarde te wonen met massa's mensen met wie Hij een volmaakte relatie heeft en waar geen plaats meer is voor zonde en dood.

 

Verbonden tussen God en mensen

In de Bijbel kunnen we lezen dat God verbonden met de mensen heeft gesloten. Een verbond is niet zomaar een vluchtige afspraak, maar een plechtige overeenkomst om een duurzame relatie aan te gaan, en waarin twee partijen elkaars rechten en verplichtingen vastleggen. Een verbond is bedoeld om elkaar het vertrouwen te geven dat de relatie bevredigend zal zijn voor beide partijen. Vanaf dat moment vertrouwen de partijen elkaar totdat of tenzij de verbondsafspraken of verbondsbeloften niet worden nagekomen.

De bekendste en belangrijkste verbonden die God met de mensen heeft gesloten zijn:

 1. Gods verbond met het volk Israël (het Oude Verbond) als een verdere uitwerking van het verbond met Abraham
 2. verbond tussen Jezus en zijn Gemeente (het Nieuwe Verbond)

Meer hierover kun je vinden in hoofdstuk 'Gods verbonden'.

Er is een groot verschil tussen de manier waarop oudtestamentische en nieuwtestamentische gelovigen hun relatie met God beleven:

 1. Onder het Oude Verbond ligt de nadruk op het koningschap van God over de mensen die behoren tot het volk Israël. God heeft het verbond met HET VOLK ISRAËL ALS GEHEEL gesloten. Om die relatie te onderhouden heeft God zijn levenswet gegeven als richtlijn voor het dagelijks leven. Individuele gelovigen tonen hun respect en liefde tegenover God door zich aan die levenswet te houden.
  "Ik ben de HEER, jullie Heilige, de schepper van Israël, jullie koning." (Jesaja 43:15, NBV2004)
 2. Onder het Nieuwe Verbond ligt de nadruk op het Vaderschap van God over de wedergeboren gelovigen uit alle volken van de aarde. Het Nieuwe Verbond wordt gesloten met INDIVIDUELE GELOVIGEN die met elkaar de wereldwijde Gemeente van Jezus vormen. De relatie met God begint niet met het leven volgens Gods levenwet, maar is in de eerste plaats een geloofsrelatie en een liefdesrelatie. Vanuit die liefdesrelatie en verbondenheid met God door de Heilige Geest zijn gelovigen navolgers van Jezus en doen ze uit liefde wat Jezus hen heeft opgedragen.

In dit hoofdstuk gaat het vooral over de persoonlijke relatie met God.

 

Relatie met God die dichtbij is

Oudtestamentische gelovigen zien God als de koning van hun volk, een God die ver van hen afstaat, in de hoogste hemel. In veel kerkelijke kringen kom je ook een afstandelijk, oudtestamentisch godsbeeld tegen. Daar wordt vooral gebeden tot de heilige God die ver weg is, ver verwijderd van de zondige aarde.

Wedergeboren gelovigen hebben een meer relationeel godsbeeld en bidden tot de liefhebbende hemelse Vader of tot Jezus die door de inwoning van de Heilige Geest dichtbij is gekomen.

"God kan met zijn Geest dichterbij je komen dan dat je bij jezelf kunt komen."

 

Blokkades die de relatie met God verzwakken

Goede relaties met mensen zijn kostbaar en daarom ook kwetsbaar. Een goed huwelijk loopt gevaar wanneer partners elkaar tekort doen of slecht met elkaar communiceren. Het ergste is wanneer een partner de ander bedriegt door vreemd te gaan. Door zulke dingen kan het huwelijk ernstig beschadigd worden of zelfs stukgaan.

In het Oude Testament vergeleek God zijn relatie met zijn volk Israël diverse keren met een huwelijk. Wanneer de Israëlieten andere goden gingen dienen noemde God dat overspel, vreemdgaan. Voor nieuwtestamentische gelovigen geldt hetzelfde wanneer ze meer aandacht hebben voor wereldse dingen dan voor de dingen van God.

Op dezelfde manier kunnen er voor nieuwtestamentische gelovigen blokkades zijn die je kostbare relatie met God ernstig kunnen beschadigen of zelfs beëindigen. Enkele voorbeelden:

 1. onbeleden zonden, zondige gewoonten
 2. verslavingen en gebondenheden
 3. wereldgelijkvormigheid
 4. zelfzuchtige verlangens
 5. onreine seksuele relaties

Enkele effecten van zulke blokkades zijn:

Als je relatie met God je lief is, dan zul je er ALLES aan doen om vrij te blijven van zulke blokkades, zo nodig met hulp van anderen.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Bevrijding'.

 

Vader, Zoon en Heilige Geest

Een nieuwtestamentische relatie met God is een relatie met zowel God de Vader als met Jezus en de Heilige Geest. Omdat deze drie Godspersonen een eenheid vormen, is het moeilijk om in elk opzicht aan elk van de drie Godspersonen te denken. Sommige gelovigen richten hun gedachten dan op God de Vader, bij anderen ligt de focus op Jezus en bij weer anderen op de Heilige Geest. Ik denk niet dat we daar moeilijk over moeten doen, eenvoudigweg omdat God één is.

In de volgende drie onderwerpen wordt de relatie tussen God en de nieuwtestamentische gelovige verder uitgewerkt:
- 'Relatie met God als Vader'
- 'Relatie met Jezus'
- 'Relatie met de Heilige Geest'

 Volgend onderwerp: 6.4.3. Wandelen met God 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter' (nieuw)

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.