link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.4.3. Wandelen met God

Inhoud:

- Respect en vertrouwelijkheid
- Communiceren met God
- Samen met God dingen doen


De uitdrukking 'wandelen' met God doet denken aan samen met God bezig zijn, in een ontspannen sfeer. Het geeft een heel ander beeld dan: je uitsloven voor God, slaafse dienstbaarheid aan God. Nee, wandelen met God duidt op harmonie en wederzijdse liefde.

Respect en vertrouwelijkheid

 

Kort gezegd mogen we de volgende innerlijke houding aannemen tegenover God:

  1. respect - God is in de eerste plaats heilig en daardoor extreem hoog verheven boven ons. Hij is onze hemelse koning aan wie we als gelovigen onderworpen zijn. Dat vraagt om een houding van diep respect en ontzag.
  2. vertrouwelijkheid - Daarnaast is God liefdevol. Daardoor zijn we 'kind aan huis' bij onze hemelse Vader en kunnen we heel vertrouwelijk met Hem omgaan.

Het gaat er dus om dat we de juiste balans houden tussen ontzag en vertrouwelijkheid. Als je teveel nadruk legt op Gods heiligheid en onderworpenheid aan God, wordt je relatie met God afstandelijk en formeel. Als je teveel nadruk legt op vertrouwelijkheid, kan je Gods heiligheid uit het oog verliezen en Hem op je eigen manier gaan dienen en het niet zo nauw te nemen met Gods wil en richtlijnen voor een rein en heilig leven.

In sommige kerkelijke kringen wordt over de 'vreze des Heren' gesproken. In moderne vertalingen lees je meestal 'ontzag voor God'. Dat is een term die 25 maal voorkomt in de Bijbel, voornamelijk in het Oude Testament. In veel gevallen gaat het dan over aansporingen tot gehoorzaamheid aan Gods levenswet.

"Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad ..." (Spreuken 8:13, NBV2004)

In het volgende Bijbelvers zien we de combinatie 'respect en vertrouwelijkheid', die heel goed samen kunnen gaan. Sterker nog: die samen HOREN te gaan:

"Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen ..." (Psalm 25:14, HSV2010)

Zie meer hierover in onderwerp 'Respect en vertrouwelijkheid' in hoofdstuk 'Gebed'.

Communiceren met God

 

Bij het 'wandelen met God' speelt communicatie een belangrijke rol. Communiceren met God begint altijd met luisteren naar wat God te zeggen heeft. Gelovigen kunnen ook tot God spreken, in de zekerheid dat Hij aandachtig naar hen luistert. Het begrip 'wandelen met God' gaat over alles wat God en een christengelovige samen doen. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan:

Samen met God dingen doen

 

Maar een goede relatie ontwikkelt zich niet alleen door veel met elkaar te communiceren, maar ook door samen op te trekken, samen allerlei dingen doen. Voorbeelden daarvan in het leven van een christen zijn:

In de persoonlijke omgang met God leer je God steeds beter kennen en laat God steeds meer van zichzelf zien. Zoals goede vrienden elkaar hun diepste verlangens en dromen vertellen, zo openbaart God zich steeds meer aan gelovigen met wie Hij een steeds intiemere band krijgt. Jezus vertelde dit aan zijn twaalf discipelen:

"Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren." (Johannes 14:21, HSV2010)

Wandelen met God is een levenslang afstemmingsproces tussen jou en God. Omdat God onveranderlijk is betekent dit dus dat JIJ verandert in een levenslang groeiproces. Daarin wordt er steeds meer van Jezus in je leven zichtbaar en tegelijk daarmee groeit de liefdesband met God.

Zoals bij zoveel thema's in Herschepping kunnen het wandelen met God vanuit de bekende vier aspecten omschrijven:

zielsaspect geloof-aspect inhoud
verstand geloofszekerheid - Gods Woord (de Bijbel) lezen en bestuderen voor een krachtig fundament van waarheid in je leven
- je gedachten afstemmen op God en zijn Woord
- je houden aan Gods levenswet om je geweten zuiver te houden
gevoel geloofsvertrouwen - verlangen naar de dingen van God
- genieten van Gods zegeningen
- spreken met God (gebed)
- vertrouwen op Gods beloften
wil geloofskracht - toegewijd zijn aan Jezus
- gehoorzaam zijn aan Jezus, je Heer
- leven vanuit afhankelijkheid van God
- leven vanuit de kracht van de Heilige Geest
gedrag geloofspraktijk - doen wat God blij maakt
- leven vanuit Gods liefde en die liefde uitdelen aan anderen

Wandelen met God


Volgend onderwerp:

 6.4.4. Gods vrienden 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies