Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

6.4.5. Relatie met God als Vader

 

Inhoud:
- Vaderlijke schepperliefde
- Kinderen van God
- Perfecte Vader
- Enkele persoonlijke opmerkingen over mijn Vader

 

 

Vaderlijke schepperliefde

In het Oude Testament wordt God zeven keer 'Vader' genoemd, meestal in de betekenis van verwekker of schepper. Als zodanig wordt Hij de Vader van alles mensen genoemd:

"... Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven." (Deuteronomium 32:6, NBV2004)

"Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen? ..." (Maleachi 2:10, NBV2004)

"... Uit hem komen ook wij voort ..." (Handelingen 17:29, NBV2004)

Ieder mens is door de Schepper geschapen. Adam en Eva zijn rechtstreeks door God geschapen en alle overige mensen zijn door hun ouders verwekt en op de wereld gebracht. We kennen wel de uitdrukking over vrouwen 'die het leven schonken' aan hun kind. Het leven dat we van onze ouders hebben, is door alle geslachten heen van God afkomstig en is op een onverklaarbare manier aan ons doorgegeven. Wetenschappers proberen al jaren het geheim van het leven te ontdekken in de moleculestructuren van levende cellen, maar zijn tot de conclusie gekomen dat het leven niet is uit te drukken in stoffelijke bestanddelen. Alleen wordt dit bijna nooit hardop gezegd want veel wetenschappers lijken nog steeds hardnekkig in het dwaze bedenksel te geloven dat menselijk leven door toeval is ontstaan uit materie.

We kunnen ons afvragen waarom God zoveel van zijn schepselen houdt en zoveel voor hen over heeft. Tussen ouders en hun kinderen bestaat een krachtige bloedband. De ouders hebben hun eigen leven aan hun kinderen doorgegeven. Daardoor ontstaat onder normale omstandigheden een bloedband die onverbrekelijk is.

"Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet." (Jesaja 49:15, NBG1951)

Dit zijn woorden, uitgesproken door onze Schepper. Wij gaan Hem buitengewoon ter harte, eenvoudigweg omdat Hij onze verwekker is. God heeft als schepper zijn leven (door ons voorgeslacht) aan ons doorgegeven en daarom kan Hij niet anders dan ons liefhebben. Dat is een geestelijke bloedband die ook onverbrekelijk is.

 

Kinderen van God

Door de zondeval is de goede relatie verbroken, die God met het eerste mensenpaar had (Adam en Eva). Deze relatiebreuk heeft doorgewerkt in alle nakomelingen van Adam en Eva, dus voor de hele mensheid. God kwam in de persoon van Jezus naar de aarde om verzoening tussen God en de mensheid tot stand te brengen. Verzoening betekent: herstel van de verbroken relatie, die realiteit wordt wanneer je als mens door wedergeboorte in verbondenheid met God verder kan leven. Daardoor ben je niet langer een vijand van God, maar een bondgenoot van God. Meer nog: een geliefde van God. En nog meer: een geliefd KIND van God.

"Maar allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk ... uit God geboren zijn." (Johannes 1:12-13, HSV2010)

Je lichaam had je al van God ontvangen, doordat Hij je schepper is. In die zin was God al je Vader. Als je bent wedergeboren heb je bovendien nieuw, geestelijk leven in je hart ontvangen. Daardoor mag je God ook in geestelijke zin je Vader noemen. Doordat God zowel in fysiek als in geestelijk opzicht je verwekker is, mag je jezelf dubbel en dwars een kind van God noemen. Je bent door wedergeboorte geboren binnen Gods gezin, als een kind van de levende God! En dat is de relatie die je als de wedergeboren gelovige met God hebt. Omdat God je Vader is (een volmaakte Vader!) kan je altijd bij Hem terecht. God is een wijze, krachtige, vriendelijke, zorgzame Vader voor je die je alles geeft wat je nodig hebt. Niet zozeer alles wat je graag wil hebben, maar wel alles wat goed voor je is op de korte of lange termijn.

Het is heel correct wanneer niet-wedergeboren mensen God aanspreken met het afstandelijke woord 'God'. Maar kinderen van God spreken Hem aan met de relatievorm 'Vader'. Zij spreken met hun hemelse Vader die dichtbij is, vanuit de intieme verbondenheid van kind tegenover Vader. Jezus zei:

"... Wanneer jullie bidden, zeg dan 'Vader ..." (Lucas 11:2, NBV2004)

Zie ook 'Onze Vader gebed - 1' in hoofdstuk 'Gebed'.

 

Perfecte Vader

God de Vader heeft een buitengewoon hechte en intieme relatie met Jezus. In de volgende uitspraak van God de Vader zien we hoe Hij zijn Zoon Jezus waardeert en respecteert en bovenal dat Hij ook geniet van zijn Zoon. Veel mensen hebben hun eigen ouders nog nooit zoiets over hen horen zeggen.

"En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.' " (Matteüs 3:17, NBV2004)

De eenheid tussen God de Vader en de Zoon is volmaakt:

"Ik en de Vader zijn één." (Johannes 10:30, HSV2010)

"Alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij ..." (Johannes 17:10, GNB1996)

En Jezus heeft gezegd dat God met ware gelovigen (die door wedergeboorte zijn kinderen zijn geworden) een even hechte relatie wil hebben als met Jezus. Lees maar:

"Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken ..." (Johannes 10:14-15, NBV2004)

Het woord 'kennen' heeft in dit verband altijd de betekenis van 'heel persoonlijk kennen' en duidt op een heel intieme Vader-kind-relatie.

Er zijn veel mensen die geen goede herinneringen hebben aan hun aardse vader zoals ze hem in hun jeugdtijd hebben meegemaakt. Anderen hebben hun vader helemaal niet gekend. Op dat gebied is er heel wat gebrokenheid in de wereld. Wees ervan overtuigd dat God als Vader je niet zal teleurstellen. God is een Vader die je begrijpt, die je kent, die belangstelling heeft voor alle details van je leven, die je een compliment geeft als je iets moois hebt gedaan, die van je geniet, en die vertrouwen in je heeft.

Ja, God is een volmaakte Vader voor zijn kinderen. Het is niet een Vader die je als zijn kind in de watten legt, maar een Vader die je opvoedt tot geestelijke volwassenheid, die je uitdaagt, die je corrigeert en die je ondersteunt. Kortom: een Vader waar je echt wat aan hebt. Je hemelse Vader laat je duidelijk weten hoe je je behoort te gedragen en welke grenzen Hij stelt. Je kunt dat lezen in de Bijbel. Je Vader begrijpt heel goed dat je wel eens fouten maakt, soms heel ernstige overtredingen. Maar als je het eerlijk en berouwvol tegenover je Vader opbiecht, vergeeft Hij je en geeft Hij je een nieuwe kans. Je Vader is tegelijk streng en liefdevol en vooral ... trouw en betrouwbaar. Jezus heeft ons geleerd God als Vader aan te spreken (dus niet met het afstandelijke woord 'God').

"Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen." (Johannes 16:26-27, NBV2004)

Je Vader wil graag een intieme vertrouwensband met je opbouwen. en ziet er telkens naar uit dat je tijd met Hem wil doorbrengen. En je Vader is trots op je wanneer je in je gedrag wat meer op Hem gaat lijken. Net als aardse vaders die het leuk vinden als ze iets van zichzelf in hun kinderen zien. God houdt zoveel van je dat Hij de eeuwigheid met je wil doorbrengen en daar wil Hij eeuwigdurend van jou genieten. Want Hij is je VADER!

 

Enkele persoonlijke opmerkingen over mijn Vader

Ik ben zo trots op mijn Vader! Hij overtreft iedereen in elk opzicht. Het feit dat Hij mij door en door kent (beter dan dat ik mezelf ken) en ondanks mijn tekortkomingen van me blijft houden met een eeuwige, nooit verminderende liefde, vind ik ronduit geweldig.

Mijn Vader is niet saai of afstandelijk, maar boeiend, bruisend, creatief, vindingrijk, humoristisch, fijngevoelig, teder, opbeurend, stimulerend, uitdagend. Hij haalt het beste uit mij naar boven en doet alles om me te laten ontwikkelen tot de persoon die Hij graag van me zou willen maken.

Al die prachtige eigenschappen van mijn Vader hebben hun heilzame invloed op mijn leven voor zover ik dat toelaat en mijn leven open zet voor Hem. Mijn Vader dringt zich niet aan me op en dwingt me nergens toe. Met Hem voel ik me zo vrij als je als mens maar zou kunnen zijn en daardoor kan ik genieten van het leven, van de mensen om me heen en van de dingen waarmee Hij me dagelijks zegent.

Bij Hem kan ik terecht met al mijn vragen en Hij beantwoordt ze. Soms rechtstreeks, soms indirect of na een poosje. Op sommige vragen krijg ik nu nog geen antwoord, maar misschien pas in het hiernamaals als ik er dan nog behoefte aan heb. Ook kan ik al mijn gedachten en gevoelens met Hem bespreken, ook de dingen die ik met niemand zou willen delen. Ik voel me veilig bij Hem, omdat Hij me niet veroordeelt of afwijst. Ook als Hij mij terechtwijst of corrigeert is het heilzaam.

Ik ben mijn Vader dankbaar omdat Hij me enorm geholpen heeft in de moeilijkste tijden en crisisperioden in mijn leven. Vooral bij die gelegenheden heb ik zijn vaderlijke zorg mogen ervaren, waardoor Hij me uittilde boven de omstandigheden. Gods trouwe zorg is voor mij geen theorie, maar een doorleefde werkelijkheid. Ook greep Hij in op de momenten dat ik dat het hardste nodig had. En ik weet dat Hij dat ook de toekomst zal blijven doen, zolang ik op aarde zal leven.

Ik zou niet kunnen leven zonder mijn Vader. Ondenkbaar. Ik vertrouw dat Hij me zal helpen om Hem altijd trouw te blijven. Ik zie ernaar uit om na dit aardse leven eindeloos te genieten van zijn intense nabijheid.

 Volgend onderwerp: 6.4.6. Relatie met Jezus 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter' (nieuw)

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.