link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.4.8. Relatie met de Heilige Geest

Inhoud:

- Een troostprijs na de hemelvaart van Jezus?
- De Heilige Geest woont in elke gelovige
- Inwoning van of vervulling met de Heilige Geest
- Helper
- Omgang met de Heilige Geest


Van God de Vader kunnen we nog wel een voorstelling hebben, omdat we weten wat een aardse vader is. Van Jezus die als mens op de aarde geleefd heeft, kunnen vanuit de Bijbelverhalen een veel betere voorstelling maken. Maar met de Heilige Geest wordt het een stuk moeilijker. Welk beeld kun je hebben bij de Heilige Geest? Dus: hoe kun je dan een relatie hebben met de Heilige Geest? Is dat niet erg abstract?

Een troostprijs na de hemelvaart van Jezus?

 

Toen Jezus kort voor zijn lijdenstijd met zijn twaalf discipelen over de Heilige Geest sprak, zei Hij het volgende:

"Maar nu ga ik naar hem die mij gezonden heeft (= God de Vader). En niemand van jullie vraagt: Waar gaat u heen? Nee, jullie zijn van droefheid vervuld om wat ik je gezegd heb. Maar het is waar wat ik jullie zeg: het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal hij die jullie moet bijstaan (=Heilige Geest), niet komen." (Johannes 16:5-7, GNB1996)

Jezus zei dus dat zijn discipelen niet in een gat zouden vallen wanneer hun geliefde Meester terug zou gaan naar zijn Vader in de hemel. Integendeel: de Heilige Geest zou het gemis van Jezus als hun metgezel ruimschoots compenseren. Na de komst van de Heilige Geest waren de discipelen inderdaad beter af dan toen Jezus nog bij hen was. Want gedurende de drie jaar met Jezus waren ze zwak in hun geloof, maar na de komst van de Heilige Geest waren ze veel voller van Jezus en was hun geloof krachtiger dan ooit daarvoor. Ze waren gedoopt met dezelfde Geest als Jezus, toen Hij door Johannes de Doper werd gedoopt. De belofte van de Heilige Geest, die ze van Jezus hadden gekregen, was geen magere troostprijs, maar een grote stap vooruit. En diezelfde mogelijkheden liggen open voor gelovigen van vandaag.

Zie ook onderwerp 'Hemelvaart van Jezus' in hoofdstuk 'Opstanding van Jezus'.

De Heilige Geest woont in elke gelovige

 

Bij de wedergeboorte komt er een doorlopende verbinding tot stand tussen God (vanuit de geestelijke wereld) en de mens (in de materiële wereld). Die verbinding is de Heilige Geest die zijn intrek neemt in het hart van de gelovige. Terwijl Jezus op de aarde leefde met een menselijke lichaam, is de Heilige Geest de geestelijke Godspersoon van de drie-enige God. De Heilige Geest wordt ook wel de Geest van God (Romeinen 8:14) of de Geest van Jezus (Handelingen 16:7) genoemd.

"Op mijn verzoek zal de Vader jullie een ander zenden om jullie bij te staan, iemand die altijd bij jullie blijft: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, omdat ze hem niet ziet of kent. Maar jullie kennen hem, want hij woont bij jullie en zal in jullie zijn." (Johannes 14:16-17, GNB1996)

Ik denk dat elke christen wel eens gedacht heeft: wat zou het heerlijk zijn om eens een dag mee te maken met Jezus, zoals zijn twaalf discipelen destijds. Het goede nieuws is: de verbondenheid met de Heilige Geest is veel waardevoller dan de lichamelijke aanwezigheid van Jezus. Waarom? Jezus heeft op aarde slechts drie jaar lang opgetrokken met groepen mensen in het Joodse land. Jezus is na Pinksteren in de persoon van de Heilige Geest in het hart komen wonen van alle wedergeboren gelovigen in de hele wereld. Als je een wedergeboren christen bent, heeft de Geest van Jezus zich verbonden met jouw geest, met het allerdiepste deel van je persoonlijkheid. Niet voor drie jaar, maar levenslang, zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. En zo is de relatie van de gelovige met de Heilige Geest de meest kostbare en de meest intieme relatie die een mens kan meemaken. Heb je dat ooit wel eens zo bekeken? Het is echt waar.

Je geest is ongeveer hetzelfde als je hart, je diepste innerlijk.

"Moge hij (=God de Vader) vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde." (Efeziërs 3:16-17, NBV2004)

Lees meer over je hart/geest in hoofdstuk 'Wie ben je als mens?'.

Inwoning van of vervulling met de Heilige Geest

 

Hoe beter je relatie met God functioneert, hoe meer ruimte de Heilige Geest heeft om in en vanuit je hart te werken. Bij veel wedergeboren gelovigen woont de Heilige Geest wel in hun hart, maar ze merken er niet veel van. Bij echt geestelijk leven is de Heilige Geest actief betrokken en dat merk je als gelovige.

Wanneer een gelovige een vervulling met de Heilige Geest meemaakt is dat een gebeurtenis waarbij de Heilige Geest meer ruimte in zijn leven krijgt. Dat wordt ervaren als een geestelijke opleving, alsof je geloofsleven en je relatie met God ineens een stuk sterker wordt. Als je wilt groeien in je relatie met de Heilige Geest, strek je dan uit naar een vervulling met de Heilige Geest. Dat hoeft geen eenmalige gebeurtenis te zijn, maar als het goed is volgen er meer momenten van verdere vervulling en verdieping van de relatie met de Heilige Geest.

Helper

 

In Johannes 14:16-24 legt Jezus aan de discipelen uit wie de Heilige Geest is.

"En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn ..." (Johannes 14:16, WV2012)

In sommige oudere Bijbelvertalingen lezen we het woord 'Trooster'. Dat betekende eeuwen geleden 'Bemoediger' en toen was dat prima, maar nu klinkt het meer als iemand die een arm om je heen slaat als je verdriet hebt. De NBV2004 vertaling geeft het woord 'pleitbezorger' en dat omvat maar een klein facet van het werk van de Heilige Geest. Zelf vind ik de vertaling 'Helper' veruit het beste, want dat algemene woord heeft een veel bredere betekenisruimte.

Als helper neemt de Heilige Geest niet de besturing van je leven over, want Hij zal altijd je vrije wil respecteren en nooit de keuzevrijheid van je afnemen. Wel zul je merken dat de adviezen van de Heilige Geest altijd leiden tot zegen en vruchtdragen en veel beter zijn dan wat je zelf kan bedenken.

Zie ook onderwerp 'Werking van de Heilige Geest' in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

Omgang met de Heilige Geest

 

Als God rechtstreeks tot gelovigen spreekt, dan spreekt Hij door de Heilige Geest. Gelovigen kunnen dan de stem van God of van Jezus menen te verstaan, maar het communiceren met God gaat via de Heilige Geest. Omdat God de Vader, Jezus en de Heilige Geest zo nauw met elkaar verbonden zijn, komt het vaak op hetzelfde neer. Als God tot je spreekt, kun je met evenveel recht zeggen dat God, Jezus of de Heilige Geest je iets gezegd heeft. Het is alsof Vader, Zoon en Geest een groeps-app hebben waarmee je kunt communiceren.

Andersom ook. Ik geloof dat ons spreken tot God de Vader en tot Jezus ook via de Heilige Geest plaatsvindt, zonder dat we dat beseffen. Nergens in de Bijbel lezen we dat iemand van de apostelen of anderen tot de Heilige Geest spreken, wel dat ze naar zijn stem luisteren. Maar dat betekent niet dat we niet tot Heilige Geest zouden mogen bidden. Als je naar de Heilige Geest kunt luisteren, kun je ook tot Hem spreken.

De Heilige Geest is ook actief betrokken als je bidt. Wanneer Gods verlangens en jouw verlangens sterk met elkaar verwant zijn, bidt de Heilige Geest als het ware met je mee.

"Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten." (Romeinen 8:25-26, NBV2004)

In dit gedeelte gaat naar mijn mening niet om voorbede van de Heilige Geest als pleitbezorger en tussenpersoon voor ons als gelovigen, zoals de vertaling doet vermoeden. Dat is een rol die Jezus vervult. Nee, het gaat om duidelijk te maken dat de Heilige Geest krachtig meebidt met jou als bidder en bijvoorbeeld met je mee verlangt naar de voltooiing van Gods plan voor jouw leven.

En zo werkt de relatie met de Heilige Geest. Je kunt dagelijks met Hem optrekken want Hij is ongelofelijk dichtbij. Hij kent je van binnen en van buiten, inclusief je diepste gedachten en verlangens, dus dat communiceert makkelijk. Natuurlijk kun je de Helper negeren en alles vanuit eigen kracht doen. Maar dan mis je veel van de wonderlijke mogelijkheden die ontstaan als je Gods Geest de ruimte geeft in de grote en kleine dingen van je leven.

Zie voor veel meer details in
- hoofdstuk 'Heilige Geest'
- hoofdstuk 'Gods leiding'


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 6.4. Relatie met God 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies