link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.6.11. Eenwording in het huwelijk

Inhoud:

- Elkaar helpen met geloofsgroei
- Groeien in eenheid, liefde en trouw
- Rolverdeling mannen en vrouwen
- Doel van het huwelijk
- Geheim van een gelukkig huwelijk
- Moeiten in het huwelijk


Elkaar helpen met geloofsgroei

 

Man en vrouw kunnen elkaar helpen en aanmoedigen om God en medemensen van harte lief te hebben en meer geestelijke vrucht te dragen. Het mooie van een huwelijk is dat man en vrouw samen meer vrucht kunnen dragen dan elk afzonderlijk.

Dit begint met het volledig accepteren en respecteren van wie de ander is. Haal het niet in je hoofd om je huwelijkspartner te willen veranderen. De ander hoeft niet net zo te denken als jij, dezelfde voorkeuren te hebben als jij, dezelfde dingen mooi of lelijk te vinden als jij, dezelfde verlangens en behoeften te hebben als jij. Het is plezierig wanneer je veel van dit alles gemeenschappelijk hebt, maar probeer de ander niet een kopie van jezelf te maken. Waarom niet?

 1. Het zal je toch niet lukken.
 2. Dan respecteer je de ander niet zoals die is.
 3. Dan plaats je jezelf boven de ander.
 4. Dan ben je bezig de ander te manipuleren.
 5. Het wekt grote irritatie op bij de ander.
 6. Je bereikt eerder het tegenovergestelde.

In plaats daarvan behoren man en vrouw elkaar te stimuleren om dingen te doen waardoor ze zichzelf kunnen ontwikkelen en uit de verf komen. Zo verrijken ze elkaars leven en dragen ze bij aan elkaars levensgeluk.

Verder help je elkaar met geloofsgroei door het volgende te doen:

 • regelmatig samen de tijd nemen om met elkaar de Bijbel te lezen en samen voor elkaar te bidden
 • wanneer nodig elkaar je zonden belijden en elkaar vergeven
 • ervoor zorgen dat er geen geheimen tussen jullie in staan
 • samen actief betrokken te zijn bij dezelfde plaatselijke kerkelijke gemeente

Groeien in eenheid, liefde en trouw

 

Alle echtparen maken wel eens mee dat ze elkaar niet begrijpen, elkaar irriteren of teleurstellen. We zijn allemaal mensen en we zijn allesbehalve volmaakt. Herschepping leent zich er niet voor om uitgewerkte richtlijnen of suggesties te geven om goed om te gaan met meningsverschillen. Maar wel wil ik een paar kerngedachten meegeven. Wanneer je daar goed mee omgaat, kunnen de meeste voor de hand liggende huwelijksproblemen worden voorkomen of snel worden opgelost.

 1. Wees je bewust van de verschillen tussen man en vrouw - Ieder getrouwd persoon MOET weten in welke opzichten mannen en vrouwen anders denken, voelen en reageren. Heel veel irritaties liggen namelijk op dat vlak. Lees samen eens een goed boek over dit onderwerp en praat er met elkaar over. Wees bewust van de typische karakterverschillen tussen man en vrouw. Erken dat je sommige dingen beter met iemand van je eigen geslacht kunt doen of bespreken dan met je huwelijkspartner en dat is helemaal niet erg. Je huwelijkspartner kan niet in ELK opzicht je maatje zijn.
 2. Begrijp elkaars karakter - Probeer er achter te komen welke karaktereigenschappen de ander heeft, welke behoeften daarmee samenhangen, wat voor de ander extra moeilijk is, wat de sterke en zwakke kanten zijn van de ander. Ook dat is heel belangrijk.
 3. Communiceren - Dit is HET sleutelwoord om meningsverschillen, irritaties en problemen te voorkomen en op te lossen. Door gebrek aan communicatie of verkeerde manieren van communiceren ontstaat verwijdering. Door verwijdering ontstaan allerlei waandenkbeelden over de ander en voor je het weet worden er grote brokken gemaakt. Dat alles kan voorkomen worden door open, respectvolle communicatie. Volg zo nodig samen een cursus voor huwelijksversterking. Daarbij wordt meestal veel aandacht besteed aan de verbetering van de communicatie.
 4. Nooit ophouden elkaar lief te hebben - Liefhebben is geen gevoel, maar een keuze. Kies ervoor om in verbondenheid met God door dik en dun het welzijn van de ander te zoeken, de ander te beschouwen als de belangrijkste persoon in je leven. Blijf ervoor kiezen om de ander nooit te verlaten. Denk aan het drievoudig verbond dat je met je huwelijkspartner en met God hebt gesloten en dat dit een verbond voor het leven is.

Je huwelijkspartner is een groot geschenk van God, een kostbare schat. Geniet van elkaar en van het vele goede dat God je in de ander heeft gegeven. Het huwelijk is de plaats waar je kunt groeien tot volwassenheid, waar je geborgenheid, onvoorwaardelijke liefde en respect kunt geven en ontvangen. Onder de zegen van God is het een rijke bron van levensgeluk. Maar het vereist wel toewijding en aandacht. En als je relatie ooit onder druk komt te staan: houd vol en vecht ervoor!

Rolverdeling mannen en vrouwen

 

Er is een tijd geweest dat de rolpatronen voor mannen en vrouwen voor iedereen duidelijk waren. Er waren heel wat taken die bijna alleen door mannen OF door vrouwen werden uitgevoerd, zonder dat daar veel discussie over was. Daar werd zelden van afgeweken, behalve in geval van ziekte of afwezigheid. De meeste mensen van vandaag voelen zich ver verheven boven die bekrompen denkbeelden van alle voorgaande eeuwen. Wat zijn wij de laatste tientallen jaren toch een stuk wijzer geworden dan al die arme stakkers van al die eeuwen die achter ons liggen! Of misschien juist niet?

Tijden veranderen en wat gisteren normaal was, heet morgen 'niet meer van deze tijd'. En wee degene die niet meer bij de tijd is! Hoe gaan we daar als christengelovigen mee om? Een belangrijk uitgangspunt is het besef dat God mannen en vrouwen verschillend heeft gemaakt en dat daardoor sommige taken van nature beter bij mannen passen dan bij vrouwen, en andersom. Het streven van gendergelijkheid van de laatste jaren (een uitwas van een doorgeslagen vrouwenemancipatieproces) is een leugen uit de hel. Het is juist eerbaar ten opzichte van de Schepper dat een man zich als man gedraagt en de vrouw zich als vrouw gedraagt, zonder daarin krampachtig te doen. Ik geloof dat als we de rollen van man en vrouw binnen het huwelijk volgens dit uitgangspunt kiezen, we een stuk beter uitkomen dan wanneer we de wereldse trends volgen. Bovendien helpt het in gezinnen dat kinderen leren waarin mannen en vrouwen verschillend zijn en dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van hun seksuele identiteit.

Rolpatronen die gebaseerd zijn op sekseverschillen zijn gezond en versterken je persoonlijkheid als man en als vrouw.

Doel van het huwelijk

 

De huwelijksrelatie tussen man en vrouw is naar mijn mening het kroonjuweel van Gods schepping, Niets laat zoveel zien van wie God is en van die wonderlijk hechte relatie tussen Vader, Zoon en Geest als een huwelijk waarin oprechte liefde, trouw en respect de boventoon voeren. Binnen dat huwelijksverbond kan de eenheid tussen man en vrouw groeien op het vlak van de geest, de ziel en het lichaam

In het klassieke Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament oorspronkelijk is geschreven, komen we drie verschillende woorden voor 'liefde' tegen, die betrekking hebben op de drie aspecten van het menselijk wezen: lichaam, ziel en geest:

Bronwoord (Grieks) op het vlak van soort liefde omschrijving
1. eros lichaam lichamelijke liefde intimiteit en seksualiteit
2. filia ziel vriendschappelijke liefde wederzijdse liefde op het sociale vlak
3. agapè geest zegenende liefde gevende liefde zonder enig eigenbelang

Soorten liefde

Lichamelijke liefde en vriendschappelijke liefde zijn voor een belangrijk deel zelfzuchtig. Maar zegenende liefde (ook wel agapè liefde genoemd) is alleen op het belang van de ander gericht en dat is de liefde waar het Nieuwe Testament verreweg het meest over spreekt. Het is de volmaakte soort liefde, omdat daarbij elk spoor van zelfzucht ontbreekt. De hoogste vorm van zegenende liefde heeft Jezus getoond doordat Hij zijn volmaakte leven opofferde om de levens van verdorven, opstandige mensen te redden. En het is juist deze liefde die God met de gelovige wil delen, om die liefde vervolgens ook weer te laten delen met andere mensen.

Geheim van een gelukkig huwelijk

 

De meeste menselijke relaties functioneren op basis van geven en nemen. Zolang je allebei vindt dat je ongeveer evenveel ontvangt als dat je geeft, blijft de relatie goed lopen. Bij veel huwelijken werkt dat ook zo.

Maar als man en vrouw allebei wedergeboren gelovigen zijn, hebben ze de liefde van God in hun hart: die onbaatzuchtige, onzelfzuchtige zegenende liefde die het beste voor de ander zoekt. Daarmee kan het heel anders gaan. Hun huwelijk werkt dan niet op basis van geven en nemen, maar op basis van geven en geven. Wanneer de man vooral zijn vrouw gelukkig wil maken, en de vrouw vooral haar man gelukkig wil maken, zonder bij te houden wie het meeste geeft, dan hebben ze gegarandeerd een goed huwelijk.

Liefde, blijdschap en vrede zijn de eerste geestelijke vruchten die in Galaten 5:22 worden genoemd. Ze ontstaan in de relatie met Jezus en groeien naarmate de relatie met Jezus hechter wordt. Diezelfde elementen vind je in een gelukkig huwelijk tussen man en vrouw:

 • liefde - wederzijdse onvoorwaardelijke en levenslange liefde en trouw tegenover de ander
 • vreugde- blij zijn met elkaars gezelschap en kameraadschap en verrukt zijn over de ander
 • vrede- je thuis voelen bij de ander, je geaccepteerd weten door de ander, je bestemming hebben gevonden bij de ander

Wanneer ook de andere geestelijke vruchten uit Galaten 5:22 (geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing) zich ontwikkelen in man en vrouw, zullen ze samen nog gelukkiger worden.

Moeiten in het huwelijk

 

In ieder huwelijk komen ze voor, om allerlei redenen. Herschepping leent zich er niet voor om hier uitgebreid op in te gaan. Mensen die ernstige huwelijksproblemen kunnen beter hulp zoeken bij medechristenen, zo nodig bij mensen die ervaring hebben met huwelijkspastoraat.

Toch wil ik graag een algemeen principe met je delen dat zou kunnen helpen als je moeite hebt in je huwelijk en je geen idee hebt hoe je een oplossing kunt bedenken en met allerlei complexe vragen zit. Jaren geleden maakte ik in Engeland een kerkdienst mee waar een lied werd gezongen dat zoveel indruk op me maakte dat ik de beginwoorden nu nog weet:

Love found a way to redeem my soul,
Love found a way that could make me whole."

Dit lied ging natuurlijk over de liefde van God die zo intens en zo creatief was dat Hij een oplossing vond voor het onmogelijke zondeprobleem waardoor de relatie tussen God en de mensen verstoord was. God is een liefdevol en genadig God, maar als Hij de mensen zomaar hun zonden zou vergeven, zou Hij geen recht doen aan zijn eigen heiligheid en rechtvaardigheid waardoor hij elke zondaar zou moeten veroordelen. Echte liefde blijkt erg creatief te zijn, en God vond een manier om door het plaatsvervangend sterven van Jezus een weg te openen voor vergeving van zonden door het bloed van Jezus.

Echte liefde maakt creatief, ook als er moeiten zijn in het huwelijk. Als je vasthoudt aan alle teleurstellingen en verwijten tegenover je huwelijkspartner en je vast blijft zitten in het karikatuurbeeld dat je van ander hebt gevormd, kom je nergens. Vraag God of Hij iets van zijn creativiteit in jouw hart wil leggen. Wanneer er een liefdestroom is vanuit het hart van God naar jouw hart, richt dan die liefdestroom op de ander, zonder meteen te rekenen op stappen van de ander. Als die liefdestroom er niet is, dan kunnen 1000 therapeuten jullie niet bij elkaar brengen. Je kunt de ander niet veranderen, maar wel ervoor kiezen om de ander te vergeven, te respecteren voor wie die is, geduld met de ander te hebben en te kiezen voor echte, onbaatzuchtige liefde. Liefde is geen gevoel, liefde is vooral een KEUZE om lief te hebben. Het is ook een opdracht van God!

Zie meer over echte liefde in hoofdstuk 'Zegenende liefde'.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 6.6. Relaties tussen mensen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies