banner image

 

6.2.6. Hebzucht en materialisme

"De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht." (Mahatma Ghandi)

Afgoderij?

In de Bijbel lezen we de volgende uitspraak:

"... hebzucht is afgoderij ..." (Kolossenzen 3:5, NBV2004)

Een belangrijke vraag is: Waaruit put je je zekerheid, uit je geld (bezittingen, verzekeringen, spaargeld, inkomen, pensioenuitkering) of uit God die je beloofd heeft te zullen geven wat je nodig hebt?

"Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal ... zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de geldduivel niet tegelijk dienen." (Matteüs 6:24, WV2012)

De tweede vraag is: zijn je bezittingen je knecht of je meester? Toen een rijke aristocraat een gesprek had met Jezus, werd hij uitgedaagd om alles weg te geven aan de armen. Jezus doorzag namelijk dat zijn bezittingen HEM bezaten. De man liep teleurgesteld bij Jezus vandaan. Jezus zei daarop:

"... wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan." (Marcus 10:24-25, NBV2004)

Jezus heeft met opzet zo'n extreme vergelijking getrokken omdat het najagen van bezit en het zoeken van Gods koninkrijk (Matteüs 6:33) zulke totaal tegengestelde ambities zijn. De discipelen schrokken erg van deze uitspraak en vroegen zich af hoe je dan in vredesnaam toegang kon krijgen tot het koninkrijk. Iedereen wil immers rijk worden? Denk bijvoorbeeld maar aan de populariteit van grote loterijen en de enorme bedragen die aan de winnaars worden uitgekeerd. Je weet dat je weinig kans maakt, maar de droom om misschien ooit een jackpot te winnen zet miljoenen mensen aan om toch maar steeds mee te doen.

"Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.' " (Marcus 10:27, NBV2004)

Er is inderdaad een godswonder nodig om iemand van zijn hebzucht af te helpen als hij daar aan vast zit.

Zie ook de volgende onderwerpen:
- 'Geen andere goden dienen' in hoofdstuk 'Gods levenswet'
- 'Twee heren dienen' in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'
- 'Rijke jonge man' in hoofdstuk 'Ontmoetingen met Jezus'

Schadelijke rijkdom

Rijkdom kan op zich een zegen zijn, maar wel een gevaarlijke zegen die een vloek wordt zodra je je hart er op zet.

"... ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij." (Psalm 62:11, NBV2004)

Rijkdom leidt tot schadelijke rijkdom als het een plaats in je hart gaat innemen. Hebzucht is een macht die je probeert te beroven van de rijkdom in de toekomstige wereld. De apostel Paulus noemt geldzucht een buitengewoon groot kwaad en een valstrik die ellende veroorzaakt.

"Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan." (1 Timoteüs 6:9, NBV2004)

Dat geeft te denken. Een predikant schreef eens aan het einde van zijn lange loopbaan dat hij in talloze pastorale gesprekken alle mogelijke zonden heeft horen belijden ... behalve de zonde van hebzucht. En dat terwijl dat juist één van de meest verbreide en meest hardnekkige zondige begeerten is. Kennelijk heeft de hebzucht zich zo in onze levens verschanst dat we die niet eens herkennen of dat we onze hebzuchtige neigingen vakkundig weten te camoufleren.

Voorbeeld: Rockefeller

Ter illustratie het volgende voorbeeld. John D. Rockefeller had er van jongs af aan naar gestreefd om miljonair te worden. Het lukte en hij werd uiteindelijk één van de rijkste mensen van de wereld. In een interview werd hem eens gevraagd: "Hoeveel geld heeft een mens nodig om hem tevreden te stellen?" Zijn antwoord was: "Net iets meer."

"Wie op geld uit is, krijgt er nooit genoeg van, en wie op rijkdom uit is, wil altijd meer ..." (Prediker 5:9, GNB1996)

"... de ogen van een mens krijgen nooit genoeg." (Spreuken 27:20, NBV2004)

Op latere leeftijd leed Rockefeller zo onder de gevolgen van zijn geldzucht, dat hij lichamelijk een wrak was geworden. Hij maakte mee wat de apostel Paulus eens schreef:

"Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord." (1 Timoteüs 6:10, NBG1951)

Hij was er op het laatst zo erg aan toe dat hij nauwelijks at en bijna niet sliep, iets wat kennelijk de rijke koning Salomo lang geleden ook heeft ervaren:

"De slaap van de arbeider is zoet, of hij nu weinig of veel te eten heeft, maar de overvloed van een rijke houdt hem uit de slaap." (Prediker 5:11, HSV2010)

De artsen hadden Rockefeller verteld dat hij nog maar kort zou leven. Terwijl hij tijdens zijn vele slapeloze nachten lag na te denken, kwam hij tot de ontdekking dat zijn geldzucht hem geen levensgeluk had opgeleverd. Hij had namelijk uitsluitend voor zichzelf geleefd. Hij nam een moedig besluit om het roer om te gooien en voortaan meer voor anderen te gaan betekenen. Hij besloot grote bedragen uit te geven aan goede doelen en zo ontstond de Rockefeller stichting, waardoor veel humanitaire projecten zijn bekostigd. Vanaf de tijd dat hij zich voor anderen ging inzetten, kwamen zijn lichamelijke krachten weer terug tot verbazing van zijn artsen. Zonder te weten bewees hij daarmee de waarde van het Bijbelse spreekwoord:

"... de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: 'Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.' " (Handelingen 20:35, NBV2004)

Het leven van Rockefeller illustreert ons hoezeer we tijdens ons leven oogsten wat we zaaien: wie voor zichzelf leeft, vernietigt zichzelf. Liefde is er om te geven. En dat brengt leven voort, zowel bij de gever als bij de ontvanger. Liefde, die op zichzelf is gericht, brengt dood en vernietiging voort. Dat is een vaste natuurwet die voor gelovigen en ongelovigen geldt. Zo heeft God ons ontworpen. Het zoeken van eigen begeerten blokkeert bovenal de doorwerking van Gods Geest in ons leven.