link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

6.2.7. Omgaan met geld

Inhoud:

- Mammon, de geldduivel
- Goed omgaan met geld
- Spreuken over geld
- Beleggingadviezen
- Echte armoede en rijkdom
- Omgaan met armoede en rijkdom
- Rijker worden door te geven


Het is belangrijk voor een christen om goed met geld om te gaan, want:

"Want de wortel van alle kwaad is geldzucht ..." (1 Timoteüs 6:10, NBV2004)

Mammon, de geldduivel

 

Jezus sprak wel eens over de mammon, een duivelse macht die mensen aanzet tot hebzucht en financieel graaigedrag. Het woord 'mammon' is tegelijk een Aramees woord voor geldzucht en winstbejag. In Lucas 16:9 gebruikt Jezus de uitdrukking 'valse mammon' of 'onrechtvaardige mammon'. Dat heeft betrekking op geld dat op een onrechtvaardige manier wordt verkregen. Veel rijkdom wordt immers verkregen ten koste van andere mensen. Dat was in de tijd van Jezus zo en het geldt nog steeds voor veel rijkdom. We weten allemaal dat de superrijken van vandaag steeds rijker worden. Niet door er hard voor te werken, maar door hun geld handig te beleggen op manieren die voor de gewone man niet toegankelijk zijn.

Ik denk dat het kapitalisme, waar onze westerse landen aan vast zitten, een uitstekend hulpmiddel van de geldduivel is. Het kapitalisme jaagt mensen op naar het verkrijgen van steeds meer geld en bezittingen: de economie moet steeds groeien, anders werkt het systeem niet meer. Er moet steeds meer worden geproduceerd, meer worden verkocht en meer worden uitgegeven.

Onze kapitalistische consumptiemaatschappij sluit perfect aan bij onze oude natuur die nooit genoeg heeft. In deze maatschappij worden allerlei behoeften tot belachelijke niveaus opgeschroefd.

Goed omgaan met geld

 

Natuurlijk is er niets mis met geld dat op eerlijke manier verdiend is door ervoor te werken of dat je als gift hebt gekregen.

Wees een goede beheerder en een betrouwbare rentmeester van wat je is toevertrouwd. Dat geldt vooral voor geld. Niet voor niets lezen we zoveel in de Bijbel over het omgaan met geld en bezittingen. Jezus vertelde er zelfs tien gelijkenissen over:

Spreuken over geld

 

Beheer je geld met het oog op de toekomst:

"Rijkdom die in korte tijd verworven is, brengt geen zegen voor later." (Spreuken 20:21, NBV2004)

"Weet hoe het met je schapen en geiten gaat, zorg goed voor je kudde. Er is niet altijd overvloed, en ook een kroon gaat niet altijd over op het volgende geslacht." (Spreuken 27:23-24, NBV2004)

Stel de juiste prioriteiten bij het uitgeven van geld:

"Doe eerst je werk op het land, maak eerst je akker gereed, bouw daarna pas je huis." (Spreuken 24:27, NBV2004)

Beleggingadviezen

 

In Lucas 12:16-21 vertelt Jezus een gelijkenis over een rijke man die als een soort Dagobert Duck nog grotere graanschuren wilden bouwen om nog meer graan te kunnen opslaan. Dat was het hoogste doel in zijn leven. De gelijkenis eindigt met de volgende woorden:

"Maar God zei tegen hem: 'Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?' Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God." (Lucas 12:20-21, NBV2004)

Hemelse schatten zijn op korte termijn maar gedeeltelijk zichtbaar, maar op termijn leveren ze een oneindig hoog winstpercentage op. Iedereen die ook maar een klein beetje verstand van beleggen heeft kan uitleggen wat een betere belegging is: aardse schatten of hemelse aandelen. Het belangrijkste beleggingsadvies van Jezus is:

"Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen." (Matteüs 6:19-20, NBV2004)

Aardse schatten zijn vergankelijk, hemelse schatten zijn eeuwig en onverwoestbaar. Investering in aardse goederen levert op termijn geen hoog winstpercentage op, maar een gegarandeerd verlies van 100%, want aan het einde van je leven moet je alles op aarde achterlaten. Tel uit je winst!

Echte armoede en rijkdom

 

Veel ongelovigen denken dat Jezus alle mooie dingen uit je leven wegneemt. Het is een veelgehoord excuus om geen belangstelling te hebben voor het christelijke geloof. Maar niets is minder waar. Zelf heeft Hij gezegd:

"... Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed." (Johannes 10:10, NBG1951)

Talloze mensen kunnen dit beamen, en dan hebben ze het alleen nog maar over de innerlijke rijkdom die Jezus hen in DIT leven heeft gegeven. En het beste komt nog.

Een gelovige die tevreden is met wat God hem heeft toebedeeld is een gelukkig mens. Hij weet dat de Vader voor hem zorgt en dat de Vader alles kan geven wat Hij WIL geven. De apostel Paulus was zich daar goed van bewust. Hij had geen geld op de bank staan en leefde van wat de mensen hem gaven. En toch voelde hij zich een rijk mens:

"... we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles." (2 Korintiërs 6:10, NBV2004)

Dat is het ECHTE Zwitserlevensgevoel. Ken je dat?

Zie ook in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus':
- 'Rijke dwaas'
- 'Schat in de akker'
- 'Kostbare parel'

Omgaan met armoede en rijkdom

 

Armen lijden schade door hun armoede en rijken lijden schade omdat de rijkdom schadelijk voor hen is. Als rijken oog krijgen voor wat zij voor armen kunnen doen, worden ze er allemaal beter van.

Er is immers een goede manier om om te gaan met aardse rijkdom:

"Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven." (1 Timoteüs 6:17-19, NBV2004)

In de Bijbel zien we een radicaal andere kijk op armoede en rijkdom dan in de wereld om ons heen:

"Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde, en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld." (Jakobus 1:9-10, NBV2004)

"Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden." (2 Korintiërs 8:9, NBV2004)

Rijker worden door te geven

 

"Gulle en goedgeefse mensen krijgen toch steeds meer, maar wie gierig is, wordt steeds armer." (Spreuken 11:24, HB2008)

Jezus bevestigde dit principe ook toen Hij zei:

"Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt." (Lucas 6:38, NBV2004)

God zegent mensen die een gevende houding hebben en die van harte bijdragen aan het werk van de kerk, zendings- en evangelisatiewerk, voor andere doelen binnen het kader van Gods koninkrijk:

"Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn." (Spreuken 3:9-10, NBV)

"Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn." (Spreuken 3:9-10, HSV2010)

Let eens op de volgende woorden van Paulus, toen hij een collecte aankondigde:

"Niet dat het mij om uw giften te doen is; het is mij erom te doen dat het tegoed op uw rekening toeneemt." (Filippenzen 4:17, WV2012)

God vraagt geen offers om je arm te maken, maar juist om je rijk te maken. Heb je dat geheim al in werking gezien in je leven?


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

  6.2. Verleidingen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies