link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.3.3. Bevrijding van gebondenheid

Inhoud:

- God wil je bevrijden
- Jezus is machtiger dan de satan
- Jezus was zo vrij als een vogel
- Belemmerd door onbeleden zonden
- Bevrijding


God wil je bevrijden

 

Nogmaals, er is veel onvrijheid onder Gods kinderen. In veel gevallen zijn ze zich hier niet van bewust. Dat geldt niet alleen voor pasbekeerden, maar ook voor volwassen christengelovigen van wie je het niet zou verwachten. De kans is levensgroot dat dit dus ook voor jou geldt. Het goede nieuws is:

 • God WIL je graag van al deze hinderlijke blokkades in je leven bevrijden.
 • God KAN je van alles bevrijden waar je aan gebonden bent.
 • God ZAL je ervan bevrijden als je stappen in geloof neemt en kiest voor overwinning in Gods kracht.

Jezus is machtiger dan de satan

 

Om ons te verlossen uit de slavernij van de satan moest iemand de mensheid bevrijden die sterker was dan de satan. Jezus maakte tegenover de mensen duidelijk zichtbaar dat Hij sterker was dan de satan doordat Hij veel mensen heeft bevrijd van ziekten en demonische gebondenheid:

"Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven." (Matteüs 12:28-29, HSV2010)

Door zijn kruisdood en opstanding heeft Jezus de totale overwinning over de satan behaald. Daarom is niemand anders dan Jezus in staat om gelovigen ook te bevrijden van alles wat hen nog gebonden houdt.

Jezus was zo vrij als een vogel

 

Als we de evangeliën lezen valt het op hoe relaxed Jezus was in zijn doen en laten. In de periode van zijn intensieve bediening was Jezus nooit gestrest. Dat kwam door allerlei redenen, maar samengevat komt het neer op het feit dat Jezus VRIJ was. Enkele voorbeelden daarvan:

 • Jezus kende de toekomst: dat Hij zou lijden, sterven, opstaan, naar de hemel gaan en later naar de aarde terugkomen.
 • Jezus wist zich geliefd door zijn Vader en daardoor kon Hij de haat van zijn tegenstanders verdragen (Matteüs 3:17).
 • Jezus wist zich beschermd door zijn Vader, en daarom wist Hij dat zijn tegenstanders Hem niets konden doen voordat de vastgestelde tijd daarvoor aanbrak (Johannes 7:30).
 • De satan had geen vat op Hem (Johannes 14:30) omdat Hij niet zondigde.

Verder leefde Jezus in verbondenheid met de Vader, met wie Hij veel tijd doorbracht in gebed. Jezus stemde zijn wil voortdurend af op de wil van de Vader en stelde zich volkomen afhankelijk van de Vader op. Jezus had bij zijn komst naar de aarde afstand gedaan van al zijn goddelijke macht die Hij als Zoon van God kon laten gelden.

"Hij (=Jezus) heeft zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te aanvaarden en aan mensen gelijk te worden. Hij leefde als een mens en hij vernederde zich door gehoorzaam te worden tot in de dood, de dood aan een kruis." (Filippenzen 2:7-8, GNB1996)

Hij was niet relaxed omdat Hij als Zoon van God machtiger was dan al die mensen om Hem heen, maar omdat Hij als mens vol was van de Heilige Geest. Op die manier liet Jezus zien hoe een mens zoals jij en ik kan leven als hij in verbondenheid met Hem leeft.

We zijn als christengelovigen geroepen om discipelen van Jezus te zijn (Johannes 15:8, Matteüs 28:19) en zijn voorbeeld te volgen. Dat betekent dat we uit het leven van Jezus veel belangrijke lessen kunnen leren over de manier waarop WIJ als vrije mensen kunnen leven. In de komende onderwerpen worden daar veel voorbeelden van gegeven.

Belemmerd door onbeleden zonden

 

Veel innerlijke negatieve gevoelens, onrust en gebondenheden komen voort uit onbeleden zonden. Jezus had daar geen last van omdat Hij niet zondigde (Hebreeën 4:15). Zonden brengen scheiding tussen God en de gelovige en vormen een barrière voor de werking van Gods Geest in je leven.

"Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort." (Jesaja 59:2, HSV2010)

Daarom moeten alle bekende zonden beleden worden als je in de vrijheid wilt komen. Ook als er onbeleden zonden zijn die diep zijn weggestopt in de 'schuilhoeken van je hart'.

Zie hoofdstuk 'Omgaan met zonden' met onder meer het onderwerp 'Je zonden ontdekken'.

Bevrijding

 

Bevrijd worden van andere gebondenheden is vaak een samenspel tussen God en de gelovige. Dat kan ongeveer als volgt werken:

 • De Heilige Geest doet de gelovige in zijn hart beseffen dat hij ergens door gebonden is.
 • De gelovige reageert erop door ervan bevrijd te willen worden. Hij strekt zich in geloof uit naar Jezus en bidt om zijn bevrijding. Hij kan ook andere gelovigen om gebed vragen, vooral ook mensen met pastorale gaven.
 • In het geval van demonische gebondenheid, worden demonen uitgedreven. Dit wordt dikwijls gedaan door andere gelovigen.
 • Jezus maakt de gelovige vrij van zijn gebondenheid, door de kracht van de Heilige Geest.
 • De gelovige is ervoor verantwoordelijk om in verbondenheid met Jezus te blijven leven, zodat de gebondenheid niet in de één of andere vorm terugkeert.
 • Om verkeerde denkpatronen en gewoontepatronen te veranderen is tijd en volharding nodig.

In het volgende Bijbelgedeelte gaat het over veel voorkomende gebondenheden en zonden waardoor een gelovige niet de 'wedloop van het geloof' kan lopen. Hieruit blijkt duidelijk dat de gelovige daar zelf een actieve rol speelt.

"Welnu dan, laten ook wij ... afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof ..." (Hebreeën 12:1-2, HSV2010)

In de volgende onderwerpen gaan we verschillende voorbeelden van gebondenheden en bevrijding van gebondenheden verder uitwerken:


Volgend onderwerp:

 7.3.4. Bevrijd gedachteleven 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies