link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.3.4. Bevrijd gedachteleven

Inhoud:

- Bevrijdende waarheid
- Eerlijk en transparant
- Geen laag zelfbeeld
- Geen bezorgdheid en neerslachtigheid
- Bevrijding van negatief denken


Veel mensen zijn niet vrij in hun denken. Ze laten hun gedachten beheersen door angst en zorgen, door negatieve herinneringen aan gebeurtenissen in het verleden en nog veel meer. God heeft je gemaakt als een zelfstandig denkend persoon die de baas hoort te zijn van zijn eigen gedachten. Het is niet de bedoeling dat je een slaaf, een gevangene wordt van je gedachten.

De basis voor een bevrijd gedachteleven is: denken en leven vanuit de waarheid van Gods Woord. Het effect van een bevrijd gedachteleven is innerlijke vrede.

Bevrijdende waarheid

 

Jezus was een volmaakt betrouwbare getuige van God de Vader. Hij sprak de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Sterker nog: Hij WAS de waarheid (Johannes 14:6). Jezus was vol van de waarheid en in zijn onderwijs bracht Hij een bevrijdende waarheid naar voren:

"... Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken." (Johannes 8:31-32, HSV2010)

Voor het dagelijks leven is de waarheid van Gods Woord voor iedere gelovige de volmaakte remedie tegen de leugenmacht van de satan. Als we de waarheid toepassen zal onze onwetendheid plaatsmaken voor inzicht en zal de waarheid ons vrijmaken van alles wat onze gedachten gebonden houdt.

"... uw liefde staat mij voor ogen en ik bewandel de weg van uw waarheid." (Psalm 26:3, NBV2004)

Gods waarheid is dan ook het belangrijkste en krachtigste hulpmiddel om zonden en gebondenheden te voorkomen. Ook om bevrijd te worden van alle geestelijke blokkades in je gedachten en in je gevoelens. Waarschijnlijk heeft ieder mens blinde vlekken, bepaalde denkpatronen waarvan hij niet doorheeft dat ze gebaseerd zijn op leugens of halve waarheden. Deze blinde vlekken, deze foute denkpatronen kunnen voor veel ellende en onvrijheid zorgen. Daarom zegt Gods Woord:

"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis ..." (Hosea 4:6, NBG1951)

Leugens houden een mens gevangen, maar waarheid maakt je daarvan vrij. Er zijn veel leugens in omloop en ook christengelovigen koesteren nogal eens al of niet vroom klinkende leugens of halve waarheden waardoor ze de vrijheid missen die God hen wil geven. Hoe meer je je laat onderwijzen door de Bijbel en er zelf in leest, hoe meer Gods waarheid werkzaam kan zijn in je hart.

Zie meer hierover in hoofdstukken 'Waarheid en leugen' en 'Bijbel'.

Eerlijk en transparant

 

Jezus was een open boek. Al wat er te vertellen was over God de Vader en wat zijn toehoorders konden bevatten, gaf Hij aan hen door. In de evangeliën lezen we dat zijn discipelen Hem geregeld vragen stelden, waar Hij dan eerlijke en onomwonden antwoorden op gaf. Ook daardoor leefde Jezus heel ontspannen. Jezus had dan ook niets te verbergen.

Mensen die iets te verbergen hebben, moeten altijd op hun hoede zijn uit vrees dat anderen achter hun geheim komen. Enkele voorbeelden:

  • Veel mensen lopen rond met een geheime verslaving waar ze zich voor schamen, met onbeleden zonden of ze koesteren wrok tegenover mensen die hen iets hebben aangedaan.
  • Anderen zijn niet open over hun verleden, zelfs niet tegenover de mensen die het dichtst bij hen staan.
  • Weer anderen schamen zich omdat ze zich minder succesvol, welvarend of aantrekkelijk voelen dan anderen, of vanwege mislukkingen in het verleden.

Het kost heel wat energie om je anders voor te doen dan je bent. Je denkt misschien dat niemand het aan je ziet, maar dat is een illusie, want mensen hebben je beter door dan je denkt. Door geheimen te koesteren kun je in een zelfgebouwde gevangenis terechtkomen. Er is maar één uitweg: kom ermee voor de dag. Spreek je uit tegenover vertrouwde mensen. Zij zullen geen misbruik van je openheid maken en zullen je eerder respecteren omdat je je kwetsbaar durft op te stellen. Rust niet voordat je een mens zonder geheimen bent geworden en je zult een bevrijd mens zijn.

Zie ook de volgende onderwerpen 'Eerlijkheid' en 'Echtheid' in hoofdstuk 'Waarheid en leugen'.

Geen laag zelfbeeld

 

Hoe zou een rijk persoon zich voelen als hij van de ene dag op de andere ineens als dakloze ergens in een stad zou moeten leven voor de rest van zijn leven? Zo moet het voor Jezus zijn geweest toen Hij op aarde terechtkwam. Hij had al zijn goddelijke glorie en mogendheden afgelegd. Jezus werd geboren in een eenvoudig Joods gezin en werd vervolgens timmerman in het stadje Nazaret dat ook nog eens een slechte reputatie had. Toen zijn bediening begon ontmoette Jezus enorme weerstanden en onverschilligheid, vooral bij de geestelijke bobo's van die tijd. Uiteindelijk stierf Jezus als een vervloekte, verachte misdadiger. Er was niets meer van Hem over.

Toch heeft Jezus nooit minderwaardigheidsgevoelens gehad. Hij wist zich namelijk geliefd door God de Vader en was zich voortdurend bewust van zijn hoge komaf.

"... toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.' " (Lucas 3:21-22, NBV2004)

Elk kind van God mag zich geliefd weten door zijn hemelse Vader en dat is de belangrijkste basis voor je nieuwe identiteit als christengelovige en een positief zelfbeeld. God vond jou zo waardevol dat Hij zijn Zoon liet sterven om jou een nieuw leven te geven. Als de belangrijkste persoon van de hele wereld jou belangrijk vindt, dan BEN je ook iemand! Of niet? Laat niets en niemand je die zekerheid afnemen!

Doordat Jezus zich geliefd wist door zijn Vader kon Hij de haat en vijandschap van zijn tegenstander verdragen. Als je de lijdensgeschiedenis van Jezus in de evangeliën leest dan valt het op hoe koninklijk Jezus zijn lijden heeft doorstaan. Daarom mag je als geliefd kind van God je hoofd rechtop houden. Je bent van hoge adel en je wordt klaargemaakt voor een grootse toekomst!

Zie meer in de onderwerpen over identiteit en zelfbeeld in hoofdstuk 'Anders denken'.

Geen bezorgdheid en neerslachtigheid

 

Menselijkerwijs had Jezus veel redenen om bezorgd te zijn: Hij had geen vast inkomen, bezat niet meer dan de kleren die Hij droeg, was afhankelijk van wat de mensen Hem aanboden, ontmoette erg veel onbegrip onder de mensen en lag voortdurend overhoop met de Joodse godsdienstige leiders. Genoeg om over te piekeren.

Jezus deed wat de Vader wilde dat Hij zou doen en wist dat zijn Vader in elk opzicht voorzag in wat Hij nodig had. Daardoor was Hij zonder zorgen. Jezus bracht in praktijk wat Hij zijn toehoorders voorhield:

"... Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden." (Matteüs 6:32-33, HB2008)

Ook was Jezus nooit neerslachtig. De meeste neerslachtigheid komt voort uit te veel zorgen over zichzelf en uit zelfbeklag. Mensen die zich veel inzetten voor andere mensen zijn zelden eenzaam en zelden neerslachtig.

Zie meer in de onderwerpen over bezorgdheid en neerslachtigheid in hoofdstuk 'Anders denken'.

Bevrijding van negatief denken

 

Enkele handreikingen om tot bevrijding te komen:

  1. Leef in de realiteit en zie de realiteit onder ogen zonder te vluchten in een droomwereld of in herinneringen uit het verleden.
  2. Ontdek welke van je gedachtepatronen niet op waarheid berusten. Laat je daarbij leiden door de geopenbaarde waarheid van Gods Woord, eventueel daarbij geholpen door gelovigen met pastorale inzichten. Accepteer het Woord van God en belijd dat dit de bron is van bevrijdende waarheid. Spreek vooral na wat de Bijbel zegt over je probleemgebied.
  3. Belijd je vasthouden aan de leugen als zonde tegenover God. Je bent geen slachtoffer van de leugen, maar degene die de leugenachtige gedachten bent gaan koesteren. Vraag God je er grondig van te reinigen. Wijs die leugens dan af in de naam van Jezus. Ontzeg de satan het recht om je verder nog lastig te vallen met deze leugens.
  4. Bereid je voor op een periode van strijd in je gedachteleven. Vertrouw op Gods aanwezigheid in dat proces en sta vast in het vertrouwen dat Hij samen met jou tot overwinning zal komen. God levert de overwinningskracht, maar jij bent verantwoordelijk om je hart er telkens bewust voor te openen.
  5. Als je dit allemaal te moeilijk vindt of als je er niet 'doorheen komt', zoek en accepteer hulp en gebed van andere gelovigen.

Zie veel meer hierover in hoofdstuk 'Anders denken'.


Volgend onderwerp:

 7.3.5. Bevrijd gevoelsleven 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies