link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.3.5. Bevrijd gevoelsleven

Inhoud:

- Verstand en gevoel
- Geen angst of vrees
- Niet afhankelijk van omstandigheden
- Niet leven om anderen tevreden te stellen
- Vergevingsgezindheid
- Vrij van verkeerde verlangens


Verstand en gevoel

 

Verstand en gevoel zijn twee belangrijke functies van je ziel, van je bewuste innerlijke leven. Het zijn geen losse onderdelen van je ziel, want ze werken voortdurend samen. Je emoties komen voor het grootste deel voort uit je gedachten. Als je bijvoorbeeld aan blije dingen denkt dan voel je je ook blij. Als je aan negatieve dingen denkt voel je je somber. Je emoties kunnen ook worden beïnvloed door wat er in je omgeving gebeurt.

Goede, positieve gedachten, die in overeenstemming zijn met de waarheid van Gods Woord, zorgen voor stabiliteit in je levenshouding en voor prettige emoties: blijdschap en vrede. De basisvoorwaarde voor een bevrijd gevoelsleven is dat het gevoel zich laat sturen door het verstand dat op Gods waarheid is gericht. Zodra je emoties de overhand krijgen en je verstand teveel naar de achtergrond wordt gedrukt, raak je uit balans en dan ontstaan er problemen. Dit is altijd het geval bij onbeheerste vrees of boosheid en bij onbeheersbare verlangens.

Als je last hebt van negatieve gevoelens, zoek dan uit welke gedachten achter die gevoelens schuil gaan. Zijn die gedachten wel helemaal waar? Wat zegt de Bijbel daarover? Hierna volgen enkele voorbeelden van veel voorkomende negatieve gevoelens waardoor je geblokkeerd kunt raken.

Geen angst of vrees

 

Jezus werd door geen enkele vorm van angst of vrees beheerst. Daarom kon Jezus rustig slapen in een vissersboot terwijl de storm om Hem heen raasde. Jezus was ook niet bang om naar Jeruzalem te gaan (waar het gevaarlijk voor Hem was) omdat Hij zich door de Vader liet leiden en DUS veilig was. Dit wordt geïllustreerd in het volgende gesprek tussen Jezus en zijn discipelen:

"Daarna zei Hij tegen de discipelen: Laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen Hem: Rabbi, de Joden hebben U onlangs nog geprobeerd te stenigen, en gaat U daar weer heen? Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld (=daglicht) ziet, maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is." (Johannes 11:7-10, HSV2010)

De veiligste plek is ook voor gelovigen ... om in het centrum van Gods wil te zijn. Daar kan je niets overkomen wat buiten Gods wil omgaat en dan zit je dus goed.

Jezus wist zich voortdurend beschermd door zijn Vader. Daarom wist Hij dat zijn tegenstanders Hem niets konden doen voordat de vastgestelde tijd van zijn lijden en sterven aanbrak. Veel gelovigen maken zich bang om wat hun kan overkomen, maar daarbij kunnen ze gemakkelijk voorbijgaan aan het feit dat er niets met hen zal gebeuren buiten de wil van God. Ook in extreme situaties hoeven we ons geen zorgen te maken, zoals blijkt uit de volgende uitspraak van Jezus over gevangenschap:

"En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest." (Marcus 13:11, HSV2010)

Geloofsvertrouwen neemt je angst voor de toekomst weg; er komt hoop voor in de plaats.

Toch weten we dat Jezus eenmaal echt bang is geweest. Dat was toen Hij in de olijfgaard Getsemane was, in de nacht voorafgaande aan zijn intense lijdenstijd. Jezus zag er vreselijk tegenop. Maar Hij deed het enige juiste wat Hij kon doen: de tijd nemen om er met zijn hemelse Vader over te spreken. Eindelijk kon Jezus zijn wil in vertrouwen overgeven aan zijn Vader. Toen was de angst verdwenen en ging Hij zijn lijden tegemoet. Dit is HET voorbeeld van Jezus over de manier waarop je als gelovige met angst mag omgaan.

Niet afhankelijk van omstandigheden

 

Jezus liet zich niet verrassen door allerlei omstandigheden. Op het meer van Galilea werden Jezus en zijn discipelen overvallen door een gevaarlijke storm. De discipelen raakten in paniek en maakten Jezus wakker, die heerlijk relaxed lag te slapen. Jezus bracht de storm tot bedaren en verweet zijn discipelen dat ze er niet aan dachten dat je boot NOOIT kan vergaan wanneer Jezus aan boord is. Hoe groot de problemen ook zijn waar je mee worstelt, hoe hevig de beproevingen ook zijn die je meemaakt, samen met Jezus kom je er uit.

Als je in een crisissituatie terecht bent gekomen, kunnen zulke opmerkingen als goedkope dooddoeners klinken die je al zo vaak gehoord hebt en waar je op dat moment niets mee kan. Dat klopt. Het zijn ook geen opmerkingen waar je veel aan hebt wanneer je bent overvallen door een zware beproeving, maar wel wanneer je van de eerste schok hersteld bent en er klaar voor bent om het te gaan verwerken. Ben je stuk van binnen, voel je je zwaar beschadigd? Dan geeft de Bijbel goed nieuws:

"Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden." (Psalm 147:3, NBV2004)

Uit veel Bijbelgedeelten blijkt dat God speciale aandacht wil geven aan gebroken mensen die Hem zoeken. Het kan even duren, maar geloof me: God wil je er doorheen helpen en je ECHTE troost en vrede geven en neem er de tijd voor om die troost en vrede bij Hem te vinden. Je ontvangt dan kracht om te kunnen omgaan met je levenssituatie en daar word je innerlijk sterker van.

Zie ook hoofdstuk 'Beproevingen'.

Niet leven om anderen tevreden te stellen

 

Jezus liet zijn agenda door niemand invullen. Jezus hield van de mensen, maar Hij probeerde niet om alle mensen hun zin te geven en te doen wat zij wilden. Toen Jaïrus Hem bijvoorbeeld vroeg om met hem mee naar huis te gaan om zijn dochter te genezen, nam Hij rustig de tijd om onderweg een zieke vrouw te genezen. Jaïrus baalde waarschijnlijk erg van dat hinderlijke oponthoud en toen hij bericht kreeg dat zijn dochtertje al gestorven was, moet Hij wel hevig teleurgesteld zijn geweest. Waarom moest Jezus zo treuzelen? Jezus had natuurlijk wel door wat er in Jaïrus omging en vol begrip zei Hij:

"... Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden (=genezen) worden." (Lucas 8:50, HSV2010)

De situatie was bij Jezus niet uit de hand gelopen en de geschiedenis liep goed af. Jaïrus had niet alleen zijn dochter gezond en wel teruggekregen, maar Hij had zelf ook een les geleerd die hij zijn leven lang niet zou vergeten: vertrouw op Jezus, dan komt alles goed, ook al lijkt alles mis te gaan.

Een soortgelijke situatie komen we tegen in Johannes 11. Toen Jezus hoorde dat zijn vriend Lazarus doodziek was, liet Hij zich niet opjagen om meteen naar Hem toe te gaan. Jezus had andere plannen en zei tegen zijn discipelen:

"... Lazarus is gestorven, om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen ..." (Johannes 11:14-15, NBV2004)

Jezus zou Lazarus opwekken uit de dood en dat wonder zou een grotere impact hebben dan een genezingswonder. Het was ook een belangrijke les in geloofsvertrouwen voor zijn discipelen.

Veel mensen laten hun agenda veel te veel invullen door anderen. Dat kan komen doordat ze een te sterke behoefte hebben om door anderen aardig gevonden te worden, voor mensen sterke gevoelsmatige karaktereigenschappen. Als je een instelling hebt dat je iedereen tevreden wilt stellen, omdat je meent dat je op die manier Gods liefdegebod vervult, kun je behoorlijk in de stress komen. Uiteindelijk blijk je dan je tijd te vullen met veel zinloze bezigheden alleen om mensen maar tevreden te stellen. Dat is één van de vele vormen van gebondenheid. God wil dat je vrij bent. Vraag God om inzicht om te kunnen onderscheiden wat belangrijk en minder belangrijk is. Als je je hierin aangesproken voelt, maak je vrij uit die gebondenheid waardoor je niet toekomt aan wat God wil dat je doet. Hecht meer waarde aan Gods goedkeuring en Gods bedoelingen met je leven dan aan de goedkeuring van mensen!

Vergevingsgezindheid

 

"En het Woord (=Jezus) is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid." (Johannes 1:14, HSV2010)

Jezus bracht niet alleen de waarheid, maar Hij was ook vol genade. Hij had geen veroordelende, kritische instelling tegenover de mensen die naar Hem kwamen luisteren, maar een houding van vergevingsgezindheid. Jezus sloot niemand uit en daarmee toonde Hij de liefde van God voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Jezus toonde zelfs liefde voor zijn vijanden toen Hij het oor genas van iemand uit het arrestatieteam bij zijn gevangenneming in Getsemane. Later bad Jezus om vergeving voor de soldaten die Hem kruisigden:

"... Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen ..." (Lucas 23:34, NBV2004)

Omdat Jezus zo vergevingsgezind was, koesterde Hij geen wrok tegenover mensen. Vergeving schenken betekent immers het einde van boosheid. Veel mensen koesteren boosheid tegenover mensen waarvan ze vinden dat die hen iets hebben aangedaan of hen tekortgedaan hebben. Als zij het niet kunnen opbrengen om het die ander te vergeven, kan boosheid ook overgaan in wrok of bitterheid.

Gebrek aan vergevingsgezindheid is één van de meest voorkomende blokkades bij gelovigen. Zijn er mensen die je een naar gevoel bezorgen als je aan hen denkt? Denk je nog geregeld aan wat ze je hebben aangedaan of hoe ze je hebben gekwetst, genegeerd of over je heen zijn gelopen? Vergeven is geen optie, maar een must voor elke gelovige. Een Bijbelse opdracht. Het is zelfs zo belangrijk dat wie de ander niet vergeeft, zelf ook geen vergeving van zonden ontvangt en dat is de keiharde werkelijkheid.

"Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven." (Matteüs 6:14-15, HSV2010)

Zie ook:
- onderwerp 'Vergeven' in hoofdstuk 'Beproevingen'
- onderwerp 'Onbarmhartige dienaar' in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'.

Vrij van verkeerde verlangens

 

Zodra Jezus zijn bediening begon, onmiddellijk na zijn doop in de Jordaan, werd Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid om zijn vijand, de satan, te ontmoeten. De satan probeerde Jezus te verleiden om dingen te doen die niet pasten binnen het plan van God. De eerste verzoeking ging over de lichamelijke behoefte aan voedsel. Na 40 dagen vasten kreeg Jezus een sterk verlangen naar eten. De satan suggereerde Jezus om dan maar brood te maken uit stenen, een koud kunstje voor de Zoon van God. In dezelfde woestijn had God ooit manna gegeven aan een miljoenenvolk, dus waarom nu niet? Maar Jezus wilde in de kracht van de Heilige Geest alleen doen wat de Vader Hem had opgedragen en beschouwde zijn eigen lichamelijke behoeften als iets van een lagere prioriteit:

"... De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt." (Matteüs 4:4, WV2012)

Jezus weerstond de verleiding om zelfzuchtig te handelen en het verlangen van zijn lichaam te bevredigen doordat Hij Gods waarheid en Gods wil tegenover de verzoeking van de satan stelde. Jezus verkoos de geestelijke zegeningen van God boven de bevrediging van zijn lichamelijke behoefte. Niet dat zijn verlangen naar voedsel op zich zondig was, maar in deze situatie zou het wel verkeerd zijn.

Enkele handreikingen om tot bevrijding van zondige verlangens te komen:

  1. Besef dat het overmatig toegeven aan je begeerten een voedingsbodem is voor je oude natuur, waardoor je geloofsgroei en je vrijheid in de Heer wordt belemmerd. Laat je daarbij leiden door de geopenbaarde waarheid van Gods Woord, eventueel daarbij geholpen door gelovigen met pastorale inzichten.
  2. Onderwerp je aan het Woord van God en accepteer Gods zegeningen als ruim voldoende om een gelukkig mens te zijn. Vraag of God je ogen verder wil openen voor zijn geestelijke en materiële zegeningen.
  3. Belijd je overmatig toegeven aan je begeerten als zonde tegenover God. Je bent geen slachtoffer van je begeerten, maar degene die de begeerten heeft gekoesterd. Vraag Hem je er grondig van te reinigen. Wijs alles waar je verkeerde begeerten naar uitgaan, af in de naam van Jezus. Vertrouw op Gods hulp daarbij.
  4. Bereid je voor op een periode van strijd in je gevoelsleven. Vertrouw op Gods aanwezigheid in dat proces en sta vast in het geloof dat Hij samen met jou tot overwinning zal komen. God levert de overwinningskracht, maar jij bent verantwoordelijk om je hart er telkens bewust voor te openen.
  5. Als je dit allemaal te moeilijk vindt of als je er niet 'doorheen komt', zoek en accepteer hulp van andere gelovigen.

Zie hoofdstukken 'Gelukkig leven' en 'Verleidingen'.


Volgend onderwerp:

  7.3.6. Verslaafdheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies