link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.3.7. Gezondheid, zonde en ziekte

Inhoud:

- God de heelmeester
- Relatie tussen zonde en ziekte
- Ziekte en zelfonderzoek
- Zonde is niet altijd de oorzaak van ziekte


"Voorkomen is beter dan genezen." (Nederlands spreekwoord)

God de heelmeester

 

In Bijbelboek Exodus lezen we de volgende woorden van God:

"Hij (=God) zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester." (Exodus 15:26, HSV2010)

Veel Bijbellezers lezen in dit Bijbelgedeelte: "God geneest!" Maar als je goed leest, ontdek je dat God het hier niet had over genezing van ziekten, maar over vrij blijven van ziekten. God heeft een levenswet aan zijn volk gegeven die ook een recept was voor lichamelijke en psychische gezondheid. De Bijbel in Gewone Taal laat dit beter zien dan de andere Nederlandse Bijbelvertalingen:

"... Ik ben de Heer. Ik zorg ervoor dat jullie gezond blijven." (Exodus 15:26, BGT2012)

God wil dus in de eerste plaats ziekten voorkómen. Tegelijk blijkt uit deze woorden van God dat mensen zelf de verantwoordelijkheid hebben om zo goed mogelijk te leven om gezond te blijven. Dat horen we niet zo graag. Want van nature willen we leven zoals we zelf willen en tegelijk willen we een God achter de hand hebben die ons geneest als we ziek zijn. Maar zo werkt het niet!

Maar God is ook een God die zieken geneest. Daarvan zien we veel voorbeelden in het Oude Testament. En toen Jezus op aarde was genas Hij enorm veel zieken. Jezus leerde zijn apostelen hetzelfde te doen (zie bijvoorbeeld Matteüs 10) en gaf gelovigen de belofte dat er zieken zouden genezen in zijn naam (Marcus 16:16-18). Het genezen van zieken hoort dus duidelijk bij het koninkrijk van de hemel en bij de taak van de Gemeente van Jezus.

Relatie tussen zonde en ziekte

 

Laten we nu twee genezingen van Jezus bekijken waarbij er WEL een relatie tussen zonde en ziekte was.

1. Nadat Jezus een een man had genezen die al 38 jaar ziek was, kwam Hij die man tegen op het tempelplein. Jezus zei toen tegen hem:

"... U bent nu gezond ... maar zondig niet meer, anders gebeurt er iets ergers met u ..." (Johannes 5:14-15, GNB1996)

Jezus legde de man uit dat er in dit geval wel een relatie was tussen zijn zonden en de ziekte. Wat die relatie was weten we niet, maar de man heeft die woorden waarschijnlijk heel goed begrepen en in zijn oren geknoopt. In ieder geval wilde Jezus hem waarschuwen om goed om te gaan met de nieuwe mogelijkheden die nu voor hem lagen, en zijn dankbaarheid tegenover God te uiten ander te gaan leven.

2. Toen Jezus eens werd geconfronteerd met een verlamde man die op zijn ligbed door een gat in het dak voor zijn voeten werd neergelaten, reageerde Hij als volgt:

"... Zoon, uw zonden zijn u vergeven." (Marcus 2:5, HSV2010)

Jezus vergaf de zonden van de verlamde man. Maar daarvoor hadden de vrienden hem toch niet bij Jezus gebracht? Jezus moet er een reden voor gehad hebben om de verlamde man in eerste instantie niet te genezen, maar zijn zonden te vergeven. Zijn lichamelijke conditie was in de ogen van Jezus minder ernstig dan zijn geestelijke conditie. Was zijn verlamdheid het gevolg geweest van een bepaalde zonde? Of was hij opstandig geworden tegenover God vanwege zijn treurige omstandigheden? We hoeven het niet te weten, maar belangrijk was het wel. De zonden van de verlamde man vormden een belemmering voor goddelijke genezing. De verlamde man moet precies geweten hebben waar Jezus op doelde toen Hij het had over zijn zonden, die hij steeds als een last had gedragen. Hij merkte dat die last van hem afviel, dat zijn geweten gezuiverd was en dat hij een diepe vrede in zijn hart kreeg. En vervolgens genas Jezus hem van zijn verlamdheid en kon hij weer lopen.

Ziekte en zelfonderzoek

 

In de Bijbel lezen we dat God mensen wil genezen, bijvoorbeeld door ziekenzalving. Daarover lezen we het volgende:

"Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden." (Jakobus 5:14-15, WV2012)

Ook hier lezen we iets over een mogelijke relatie tussen zonde en ziekte. Bij het genezen van zieken moet er rekening mee worden gehouden dat zonden de oorzaak van de ziekte kunnen zijn en dat die dus eerst beleden moeten worden.

Zie ook onderwerp 'Zieken genezen' in hoofdstuk 'Geestelijke gaven'.

Ook de apostel Paulus noemt de relatie tussen zonde en ziekte. Een voorbeeld: in de gemeente van Korinte waren er zondige praktijken bij de avondmaalsvieringen die onnodige ziekten en sterfgevallen opleverden:

"Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer ... Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld." (1 Korintiërs 11:27-31, NBV2004)

Binnen het pastoraat in onze kerkelijke kringen is het bijna een taboe onderwerp om beproefde gelovigen erop aan te spreken dat hun beproevingen geheel of gedeeltelijk veroorzaakt kunnen zijn door hun eigen gedrag. Beproefde mensen hebben behoefte aan bevestiging, bemoediging en acceptatie, niet aan mensen die hen een schuldgevoel aanpraten. Maar als er sprake is van eigen schuld die vervolgens wordt verdrongen of ontkend, heeft men er een extra probleem bij en wordt het alleen maar moeilijker om er goed mee om te gaan.

Zonde is niet altijd de oorzaak van ziekte

 

Het was sabbat en Jezus liep een eindje te wandelen met zijn twaalf discipelen.

"In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: 'Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?' 'Hij niet en zijn ouders ook niet,' was het antwoord van Jezus, 'maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden." (Johannes 9:1-3, NBV2004)

De discipelen stelden een goede vraag, want in de Bijbel (en vooral in het Oude Testament) lezen we dat iemands zondige gedrag vaak de oorzaak van beproevingen kan zijn, waaronder ziekten. Jezus zei dat eventuele zonden van deze man of zijn ouders niet de oorzaak waren van zijn blindheid. Waar ging het in dit geval dan wel om? Dat God een prachtige bedoeling met deze man had:

  1. Jezus zou hem volledig genezen.
  2. God zou erdoor verheerlijkt worden.
  3. Zijn discipelen zouden er veel van leren.
  4. Vele miljoenen mensen zouden later zijn verhaal in de Bijbel kunnen lezen en er iets van leren.

Zie meer hierover in onderwerp 'Blind geboren man' in hoofdstuk 'Wonderen van Jezus'.

Door de woorden van Jezus weten we in ieder geval dat ziekten niet altijd door zonde zijn veroorzaakt. Als alle zonden tot ziekten zouden leiden, zouden alle mensen constant ziek zijn. En we weten dus allemaal dat dit niet zo werkt. Als er geen duidelijk aanwijsbare zonden zijn die bij jou een bepaalde ziekte hebben veroorzaakt of verergerd, laat het dan maar rusten aan ga niet in je binnenste wroeten of je er nog iets zondigs uit kan peuteren. Er kunnen allerlei andere oorzaken van ziekten zijn en dat weten we allemaal.


Volgend onderwerp:

  7.3.8. Ziekte en genezing 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies