link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.3.8. Ziekte en genezing

Inhoud:

- Genezing van zieken
- Lichamelijke genezing is niet het belangrijkste
- Wil God de ziekte gebruiken als leerproces?
- Zijn er blokkades voor goddelijke genezing?
- Wil God de zieke wel genezen?
- Wat als je niet geneest?


Genezing van zieken

 

Toen Jezus op aarde was:

  • genas Hij enorm veel zieken,
  • noemde Hij zichzelf zelf een geneesheer,
  • leerde Hij zijn apostelen hetzelfde te doen en
  • gaf Hij (alle) gelovigen de belofte dat zij in Zijn naam zieken zouden genezen.

Goddelijke genezing was dus een belangrijke bediening van Jezus op aarde EN het is een belangrijke bediening voor de Gemeente van Jezus. Het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus was dus niet alleen de basis voor vergeving van zonden, verzoening met God, verlossing uit de macht van de satan en levendmaking (de geestelijke zegeningen bij wedergeboorte) maar ook voor lichamelijke genezing van zieken. Dit blijkt onder meer uit het volgende Bijbelgedeelte:

"... Met een enkel bevel dreef hij (=Jezus) de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.' " (Matteüs 8:16-17, NBV2004)

Zie ook de volgende onderwerpen:
- 'Jezus genas zieken' in hoofdstuk 'Wonderen van Jezus'
- 'Zieken genezen' in hoofdstuk 'Geestelijke gaven'

Lichamelijke genezing is niet het belangrijkste

 

We hebben Bijbelse beloften van goddelijke genezing en enorm veel gelovigen bidden om genezing voor anderen en voor zichzelf. Maar toch worden er in ons land naar verhouding maar weinig mensen genezen door een ingrijpen van God. Er zijn christelijke samenkomsten waarin speciaal wordt gebeden voor zieken. Maar ook daar worden lang niet alle zieken genezen. Sterker nog: de meeste zieken gaan ook weer ziek naar huis.

Het belangrijkste wat we hierbij moeten beseffen is dat het koninkrijk van de hemel in de eerste plaats een geestelijk koninkrijk is waar geestelijke beloften, geestelijke waarden en geestelijke zegeningen de boventoon voeren. Daarnaast belooft God ook voldoende materiële zegeningen voor het hier en nu. Dat wil zeggen: voldoende binnen de bedoelingen die God met ieder van ons heeft. Maar dat 'voldoende' van God kan iets anders zijn dan wat jij en ik voldoende vinden. Dat is soms moeilijk te aanvaarden.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Gelukkig leven'.

Wil God de ziekte gebruiken als leerproces?

 

Ik ben ervan overtuigd dat dit in bijna alle gevallen zo is. Maar dat sluit goddelijke genezing niet uit. Veel mensen (waaronder ikzelf) kunnen ervan getuigen dat zij God juist in een proces van ziekten of beperkingen beter hebben leren kennen, door Hem gezegend zijn en nieuwe dingen van Hem hebben geleerd. Als iemand zijn ziekte kan aanvaarden en ondanks zijn ziekte Gods vrede en blijdschap in zijn hart ervaren, dan levert dit alleen maar geestelijke rijkdom op en geloofsgroei. Bovendien kan dat weer een positief effect hebben op het herstel van het lichaam. Elke arts zal dat beamen.

"Op zijn ziekbed zal de HEER hem tot steun zijn. 'Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede.' " (Psalm 41:4, NBV2004)

Maar dat betekent niet dat ziekte een zegen is, een geschenk van God dat we mogen koesteren. Ziekte is een vloek die hoort bij de ontluisterde aarde en bij de gebrokenheid van ons eigen leven vanwege de zonden van anderen of van onszelf. Maar God wil een zieke graag naast zijn ziekte een zegen geven die de moeite van de ziekte ver overstijgt en dat is overvloedige genade. En dan ben je als zieke rijker gezegend dan veel gezonde mensen. God wil je het beste geven en soms is dat iets anders dan lichamelijke genezing!

En vergeet ook het volgende niet:

"Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren." (Spreuken 17:22, HSV2010)

Zijn er blokkades voor goddelijke genezing?

 

In de praktijk blijkt dat veel gelovig gebed om genezing geen goddelijke genezing tot gevolg heeft. In veel gevallen komt dit niet zozeer door een gebrek aan geloof bij de zieke of bij de bidders, maar doordat er blokkades of gebondenheden in de zieke zijn waardoor de genezing wordt tegengehouden.

Het loont altijd wanneer je een ziekte aangrijpt om op een gezonde manier naar binnen te kijken en opruiming in je hart te houden: onbeleden zonden belijden en bevrijding van gebondenheden zoeken. Er is dan geen belemmering voor het ontvangen van het allerbeste wat God je wil geven.

Wil God de zieke wel genezen?

 

God zal genezing schenken als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Er is geloof tot genezing. Dan kunnen we denken aan het geloof van de zieke zelf EN aan het geloof van de mensen om de zieke heen, die voor hem bidden of hem de handen opleggen. Eenmaal genas Jezus een verlamde man op basis van het geloof van zijn vier vrienden die hem door het dak voor Jezus' voeten lieten zakken (Marcus 2:1-12). In veel andere gevallen zei Jezus dat ze genezen werden vanwege hun geloof.
  2. Er zijn geen gebondenheden die de genezing tegenhouden.
  3. De genezing past binnen het plan dat God heeft met het leven van de zieke.

Als er gebondenheden zijn kan het zijn dat God de zieke eerst van die gebondenheden wil bevrijden. Het is begrijpelijk dat een zieke verlangt naar lichamelijke genezing. In Gods ogen kunnen bepaalde gebondenheden een veel groter probleem zijn dan de ziekte. God is een liefdevolle en wijze Vader, die alleen aan zijn kinderen wil geven wat het beste voor hen is op lange termijn.

Veel gelovigen worstelen met de vraag: heb ik wel genoeg geloof tot genezing? En als hun gebed om genezing niet verhoord lijkt te worden, gaan ze twijfelen aan zichzelf en kunnen ze daardoor ernstig teleurgesteld worden. Je hoeft geen volmaakt geloof te hebben voordat God je wil genezen, want Hij begrijpt heel goed dat zieken vaak door een ontmoedigend proces van vermoeidheid, pijn en frustratie gaan. Hun geloofsbeleving kan daardoor sterk verzwakt worden. Vooral dan is gelovig gebed van anderen van belang ter ondersteuning.

En verder is er altijd het voorbehoud dat God er redenen voor kan hebben om de genezing uit te stellen, en om de genezing ineens, stapsgewijs of geleidelijk tot stand te brengen. Wel geloof ik dat God vandaag de dag veel meer mensen van hun ziekten wil genezen dan dat er nu genezen worden.

Wat als je niet geneest?

 

Wanneer je niet geneest, vertrouw er dan op dat God je op een andere manier overvloedig kan en wil zegenen, zodat zijn zegeningen uitstijgen boven de last van je ziekte. In dat geval ben je rijker dan een gezond mens die minder van Gods goedheid ervaart.

Er blijven grote vragen over bij dit onderwerp, die te maken met dat moeilijke vraagstuk over het lijden: waarom heeft de één voorspoed en heeft de ander een lijdensweg te gaan? Het antwoord op die vraag ligt verborgen in God die ongetwijfeld een goede God is die wijs en rechtvaardig omgaat met mensen. In het hiernamaals zal blijken dat God iedereen uiteindelijk recht zal doen. God wil ons de vrede en het geduld geven om daar in geloof op te wachten.


Volgend onderwerp:

 7.3.9. Demonische gebondenheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies