link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.3.9. Demonische gebondenheid

Inhoud:

- Symptomen van demonische beïnvloeding
- Hardnekkige zonden als invalspoort
- Jezus bevrijdde demonisch bezeten mensen
- Persoonlijke achtergronden
- Demonische gebondenheid bij gelovigen
- Bevrijding van demonische gebondenheid
- Voor blijvende vrijheid


Symptomen van demonische beïnvloeding

 

Ieder mens staat bloot aan de invloedsfeer van de satan en zijn demonen, ook al is dat niet altijd te merken.

Er is sprake van demonische gebondenheid als bepaalde gebieden van iemands leven door de macht van de duisternis worden beheerst. Symptomen die KUNNEN duiden op demonische gebondenheid zijn:

 • sommige vormen van depressiviteit, beangstigende bovennatuurlijke waarnemingen, horen van stemmen
 • sterke innerlijke weerstand tegen Jezus, de kerk, christenen en de Bijbel
 • gespeelde vroomheid, innerlijk vloeken
 • neiging tot zelfverwonding of zelfdoding
 • abnormale hartstochten, vooral op seksueel gebied
 • gedeeltelijke wilsonbekwaamheid
 • dwangmatig gedrag, onrust, ongewone kracht, extreme gedragingen
 • haatgedachten, wraakgedachten, op vernietiging gerichte zonden
 • allerlei vormen van occultisme
 • demonische begaafdheden zoals telepathie, telekinese, toekomstvoorspelling, geïnspireerd schrijven

Hoe erger de demonische gebondenheid, hoe meer de eigen wil wordt uitgeschakeld en hoe meer iemand een willoos werktuig van de duisternis wordt. Bij relatief ernstige wilsonbekwaamheid door demonische gebondenheid spreken we over demonische bezetenheid.

Hardnekkige zonden als invalspoort

 

Demonische gebondenheden hebben altijd zonde als beginpunt. Het kan vooral ontstaan door herhaaldelijk en bewust te zondigen en door bepaalde zonden te koesteren, waardoor ze de boze machten ruimte in hun hart geven om zich daar te vestigen. Een voorbeeld daarvan was koning Saul, die zich zo liet overheersen door haat en jaloezie tegenover David, dat God zich van hem terugtrok en er een invalspoort voor de satan ontstond.

"Van Saul was de geest van de HEER geweken en een boze geest die door de HEER gezonden was, kwelde hem." (1 Samuel 16:14, WV2012)

Een ander Bijbels voorbeeld is Judas, die in zijn hart afstand nam van Jezus en zijn hart opende voor negatieve gedachten van de satan om Jezus te willen overleveren aan de Joodse leiders.

"... De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden." (Johannes 13:2, NBV2004)

"Daarop ging één van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters en zei: 'Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?' Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren." (Matteüs 26:14-16, NBV2004)

Bij het laatste pesachmaal, toen Jezus Judas het brood aanreikte, moest hij de definitieve keuze maken: ga ik het nu echt doen of niet? Jezus keek hem aan. Zijn ogen zeiden tegen Judas: "Ik houd van je en wil niet dat je jezelf in het ongeluk stort. Ik reik je dit brood aan, want ik ga mijn leven ook voor JOU geven. Neem het van mij aan!" Dat was te veel voor Judas.

"... Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. Op dat moment nam de duivel bezit van Judas ..." (Johannes 13:26-27, NBV2004).

Op dat moment werd Judas door de satan vanuit zijn binnenste gedwongen om bij Jezus weg te vluchten.

"Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht." (Johannes 13:30, NBV2004)

Dit was duidelijk een volgend stadium van demonische gebondenheid. Als het aan de satan ligt gaat gebondenheid ALTIJD van kwaad tot erger. Uiterlijk leek er niets met Judas aan de hand te zijn. Niemand had iets in de gaten, totdat hij zijn demonische verraad pleegde ... Door zijn eerste zonde gaf hij ruimte aan de satan, daarna nam de satan geleidelijk de macht over zijn wil over. Hij werd een 'bezetene', een willoos werktuig in de hand van de satan. Maar hij had het aan zichzelf te wijten.

Zo kan dat vandaag de dag ook gebeuren, als iemand vol blijft van wrok, beslist niet wil vergeven of zich bewust inlaat met allerlei verslavende zonden. Overal waar de zonde de vrije loop krijgt, liggen demonen op de loer om vat op iemand te krijgen.

Jezus bevrijdde demonisch bezeten mensen

 

Bij bezetenheid wonen er voortdurend demonen in een mens die zich door hem heen manifesteren. Zelf hebben demonen immers geen lichaam. Een en ander zien we duidelijk in de volgende Bijbelse geschiedenis:

"Toen hij (=Jezus) uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen." (Marcus 5:2-5, NBV2004)

In dit voorbeeld zien we een onbedwingbare, onberekenbare kracht. Jezus dreef een groot aantal demonen uit bij deze man. Op verzoek van deze demonen mochten ze in een kudde varkens trekken. Demonen dwingen bezeten mensen vaak om zichzelf te bezeren of te doden en hetzelfde deden ze daarna met de varkens:

"Hij (=Jezus) stond hun (=demonen) dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens, en de kudde van wel tweeduizend stuks stormde de steile helling af, het meer in, en verdronk in het water. (Marcus 5:13, NBV2004)

In het volgende voorbeeld zien we een drang tot zelfdoding bij een demonisch gebonden persoon. Zijn vader bracht hem bij Jezus en noemde hij zijn symptomen:

"... Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water." (Matteüs 17:15, NBV2004)

Jezus bevrijdde ook deze jongen van de demonische machten. Ook de apostel Paulus kreeg met zulke mensen te maken:

"Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars." (Handelingen 16:16, NBV2004)

Zie meer hierover in onderwerp 'Jezus dreef demonen uit' in 'Wonderen van Jezus'

Persoonlijke achtergronden

 

Sommige demonische gebondenheden kunnen het gevolg zijn van ernstige psychische stoornissen of levensproblemen die een aanzuigende werking hebben naar demonische aanwezigheid. Er kan ook sprake zijn van een combinatie van gebondenheid, verslaafdheid en een psychische stoornis, waarbij demonische machten misbruik maken van iemands zwakheden. Het is lang niet altijd eenvoudig om vast te stellen welke van beide oorzaken moet worden verondersteld. Daarbij worden ook wel beoordelingsfouten gemaakt. Je hebt mensen die overal demonen zien en anderen die daar helemaal niet voor open staan. Wel moeten we bedenken dat de satan en zijn demonen meesters zijn in camouflagetechnieken.

"... de satan zelf vermomt zich als een engel van het licht." (2 Korintiërs 11:14, WV2012)

Andere demonische bindingen hebben te maken met iemands voorgeslacht, bijvoorbeeld vanwege occult belaste ouders of grootouders. Ze hebben demonische bindingen als een soort erfenis meegekregen, soms doordat hun occulte ouders of grootouders hun eigen 'gaven' aan hen hebben doorgegeven door handoplegging. Ik ken een gezin dat geteisterd werd door demonische manifestaties en 's nachts in hun huis de gekste dingen meemaakte. Het had alles te maken met een occult persoon in het voorgeslacht. Toen het gezin tot geloof kwam en zich in de naam van Jezus ging verzetten tegen deze machten werd de vloek van de demonische invloeden voorgoed verbroken.

Demonische gebondenheid bij gelovigen

 

Er zijn kerkelijke kringen waar men zegt dat gelovigen niet demonisch gebonden kunnen zijn. Ik geloof dat dit een misvatting is want de praktijk wijst uit dat het wel voorkomt. Natuurlijk is het zo dat hoe dichter iemand bij God leeft, hoe minder demonische machten vat op hem hebben. Gelovigen zondigen nog steeds, soms kiezen ze er bewust voor om bepaalde zonden te doen. Daarmee verliezen ze niet onmiddellijk hun status als kind van God, maar ze lopen wel gevaar om helemaal van God af te dwalen en Hem uiteindelijk in hun hart af te wijzen. De oude natuur, die zich laat beïnvloeden door de satan en zijn demonen, is er nu eenmaal naast de Heilige Geest die in alle ware gelovigen woont.

Bevrijding van demonische gebondenheid

 

Dit onderwerp leent zich niet voor eenvoudige oplossingen die voor alle situaties gelden. De volgende aanwijzingen kunnen zinvol zijn voor christengelovigen om tot bevrijding te komen bij lichtere vormen van gebondenheid, of wanneer je in aanraking bent gekomen met occulte praktijken. Hoe verder je daarin terecht bent gekomen, hoe meer het nodig is om er rijpe gelovigen bij te betrekken die ervaring hebben op dat gebied.

 1. Probeer de oorzaak van de gebondenheid te achterhalen.
 2. Belijd je eigen zonden die mogelijke oorzaken zijn van de gebondenheid.
 3. Breek radicaal met alles wat met occulte praktijken te maken heeft. Vernietig eventuele voorwerpen of boeken die in je bezit zijn en die daar mee te maken hebben.
 4. Onderwerp je heel bewust aan de heerschappij van Jezus als Heer over alle gebieden van je leven. Voed je innerlijk met het zuivere Woord van God, de Bijbel.
 5. Spreek uit dat je satan elk recht verbiedt op enig gebied van je leven. Wijs hem af in de naam van Jezus en op grond van zijn overwinning aan het kruis over alle satansmachten.

Voor blijvende vrijheid

 

Het voorgaande moet gezien worden als een onderdeel in een omvangrijker bevrijdingstraject. Daarbij gaat het niet alleen om vrij te komen van demonische invloeden en gebondenheden, maar om het belijden van zonden en groeien tot een stabiel leven in verbondenheid met God en zijn Woord. Ook hierbij is in veel gevallen hulp van anderen nodig.

Zie ook onderwerp: 'Demonen uitdrijven' in hoofdstuk 'Geestelijke gaven'.


Volgend onderwerp:

 7.3.10. Occultisme 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies