link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.2.1. Wat is geestelijke strijd?

Inhoud:

- Kosmische strijd
- Geestelijke strijd van gelovigen
- Innerlijke geestelijke strijd
- Uiterlijke geestelijke strijd
- Ken je vijand
- Strijdmethoden van de satan


Kosmische strijd

 

In Openbaring 12 lezen we over de totale oorlog tussen de legermacht van God en die van zijn tegenstander: de satan. Die oorlog begon ooit in de hemel met de opstand van de satan:

"Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid." (Openbaring 12:7-9, NBV2004)

De aanwezigheid van de satan op de aarde is een bezettingsmacht en sinds de zondeval van Adam en Eva is zijn invloed overal merkbaar, zoals we elke dag in de krant kunnen lezen en op bijna alle tv-kanalen te zien is.

Ieder mens is geboren met een aangeboren neiging om te zondigen. Daardoor is hij een slaaf van de zondemacht van de satan geworden. Totdat Jezus de satan overwon door zijn kruisdood. Sinds die tijd zijn de volgelingen van Jezus uit de slavernij van de satan bevrijd, maar zijn invloed is nog steeds aanwezig. De volgelingen van Jezus zijn geroepen om de strijd van Jezus te voltooien door in de kracht van Jezus strijd te voeren tegen de satan en hem te overwinnen. In het Bijbelboek Openbaring lezen we hoe die strijd zal aflopen:

"Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard." (Openbaring 12:10-11, NBV2004)

De strijd zal eindigen bij de wederkomst van Jezus. In deze strijd is een speciale rol weggelegd voor gelovigen die bereid waren om gedood te worden omwille van Jezus. Vooral zij hebben zich vereenzelvigd met hun overwinnende koning Jezus, die eerder zijn leven had gegeven.

Geestelijke strijd van gelovigen

 

Geestelijke strijd zou ik willen omschrijven als alle inspanningen van christengelovigen om in de kracht van Gods Geest de invloed van Gods koninkrijk te bevorderen en die van het koninkrijk van de satan te verkleinen, zowel in je eigen leven als in de wereld om je heen. Daarom leerde Jezus het volgende gebed aan zijn discipelen:

"Onze Vader in de hemel ... laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel ... red ons uit de greep van het kwaad." (Matteüs 6:9-13, NBV2004)

Inderdaad, het 'Onze Vader' gebed is bij uitstek een gebed voor gelovigen die beseffen dat ze verzetsstrijders zijn op een aarde die wordt getiranniseerd door de machten van de duisternis.

Er zijn twee soorten strijd die je als christengelovige te voeren hebt:

 1. Innerlijke geestelijke strijd - Dit is een verdedigingsstrijd tegen de leugens, beproevingen en verleidingen van buitenaf en zondige verlangens van binnen uit.
 2. Uiterlijke geestelijke strijd - Dit is een aanvalsstrijd tot uitbreiding van het koninkrijk van God in de wereld en het terugdringen van de invloed van de satan in de wereld.

In een gevecht lopen verdediging en aanval vaak door elkaar heen en dat komen we bij geestelijke strijd ook tegen. Dat zien we bijvoorbeeld in de ongekend hevige strijd die Jezus moest leveren toen Hij aan het kruis stierf. Het was een innerlijke geestelijke strijd, omdat Hij worstelde met een afschuwelijke godverlatenheid. Tegelijk was het een uiterlijke geestelijke strijd omdat Jezus daarmee de overwinning behaalde over de satansmachten van zonde en dood.

Innerlijke geestelijke strijd

 

Het doel van de innerlijke strijd is niet het verslaan van de vijand, maar het standhouden tegenover verzoekingen in de vorm van leugens, verleidingen en beproevingen. Als gelovige moet je er rekening mee houden dat de satan die gebruikt om je onderuit te halen. Hoe dichter je bij God leeft en hoe actiever je bent in het koninkrijk, hoe feller de aanvallen van de satan zijn.

Onderschat deze vijand niet: hij heeft eeuwenlang ervaring in dat gemene spel en is er zeer bedreven in. Je hebt beslist hulp van Boven nodig om de situatie helder te kunnen overzien en om te overwinnen. Overschat de vijand ook niet, want samen met God ben je veel sterker. En God heeft je een geestelijke wapenrusting gegeven die je hard nodig hebt in de strijd. De belangrijkste vraag is daarbij: Heb je je geestelijke wapenrusting aangetrokken?

Elke soort innerlijke geestelijke strijd heeft te maken met de vijandigheid tussen je oude, zondige natuur (die je hebt vanwege je erfzondigheid) en je nieuwe natuur.

Zie meer hierover in volgende onderwerpen:
- 'Innerlijke geestelijke strijd' verderop in dit hoofdstuk
- 'Oude en nieuwe natuur' in hoofdstuk 'Geloof en geloofsgroei'

Uiterlijke geestelijke strijd

 

Volwassen gelovigen zijn niet alleen met zichzelf bezig, zoals pas wedergeboren gelovigen, maar zij richten zich ook naar buiten om de opdrachten van koning Jezus uit te voeren. Zij nemen ook deel in de kosmische strijd tussen het rijk van God en het rijk van de satan. Zij strijden in het leger van de koning tegen de demonische machten. Uiteraard komt de kracht daarvoor bij God vandaan.

Vanuit de positie van Gods koninkrijk is de naar buiten gerichte geestelijke strijdvoering een aanvalsstrijd, met de volgende hoofddoelen:

 1. getuigen van Jezus (persoonlijk getuigen, wereldzending, evangelisatie, geestelijke opbouw van gelovigen)
 2. weerstand bieden tegen satanische aanvallen op Gods volk en tegen zijn ingenomen machtsposities op aarde (bijvoorbeeld door gebedsstrijd en activiteiten om kwade invloeden in de samenleving te weren)

Ken je vijand

 

Één van de belangrijkste lessen die een militair tijdens zijn opleiding krijgt is: zorg dat je je vijand kent. De vijanden van christengelovigen zijn niet de ongelovigen om hen heen en ook niet de christenvervolgers. Onze enige vijand is een geestelijke vijand: de satan en zijn demonenleger dat hem ter beschikking staat. Zijn strijddoelen zijn onder meer:

 • verblinden van mensen, zodat ze Gods waarheid niet kunnen ontdekken
 • ongelovigen weerhouden om tot geloof te komen
 • mensen tegen elkaar opzetten
 • verdeeldheid zaaien in kerkelijke kringen en christelijke gezinnen
 • mensen tot slavernij brengen van hun eigen begeerten
 • gelovigen verzwakken door verleidingen en wereldse manieren van denken
 • allerlei onheil doen plaatsvinden om hen te beproeven
 • mensen aanzetten tot geloofsvervolging

Helaas is het vooral de satan, die initiatieven neemt tot geestelijke strijdvoering. Hij is tot de tanden gewapend en doet alles om Gods kinderen ten val te brengen en om te voorkomen dat het echte strijders worden. De satan lijkt oppermachtig op aarde, maar dat komt doordat hij voortdurend in de aanval is. Dat moet hij wel, want zijn verdediging is namelijk uiterst zwak. Zijn koninkrijk wankelt. Nog even en Jezus komt terug. Dan zal het koninkrijk van de satan volledig in elkaar storten en zal hij als oud vuil in de vuurpoel worden gedumpt.

De satan en zijn demonen spannen zich in om zoveel mogelijk mensen buiten het bereik van Gods licht te houden en hen de eeuwige dood in te sleuren. Hij heeft het vooral gemunt op Joden en christenen, omdat beide volken de volken van God zijn. In dit onderwerp beperken we ons de impact van de satan tegenover christengelovigen.

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden." (1 Petrus 5:8, NBG1951)

Strijdmethoden van de satan

 

De satan verschijnt niet in een zichtbare gedaante, maar probeert zoveel mogelijk onzichtbaar te blijven. Enkele van zijn verschijningsvormen zijn:

 1. Verkondiging van een on-Bijbels evangelie:
  "Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn." (Matteüs 7:15, NBV2004)
  Hierdoor kunnen gelovigen bij Jezus vandaan worden getrokken en de weg kwijtraken. Voorbeelden: diverse sekten, wetticisme, welvaartsevangelie, vrijzinnigheid.
 2. Vervolging van christenen
  "Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven." (Openbaring 2:10, NBV2004)
  Op het moment dat ik dit schrijf wordt bijna 10% van de christenen in de wereld vervolgd omwille van hun geloofd. Jaarlijks worden er van hen meer gedood dan ooit tevoren. Tegelijk groeit het aantal christenen in gebieden van zware vervolging.
 3. Verleiding van christenen tot wereldgelijkvormigheid
  Deze methode is door de eeuwen heen de meest succesvolle strijdmethode van de satan gebleken. In de geschiedenissen van het Oude Testament ging het dan meestal over verleiding om afgoden te vereren. In onze tijd probeert de satan zoveel mogelijk christenen te verleiden tot kerkverlating, onheilige seksuele relaties, verslavingen of materialisme. In al die gevallen laten gelovigen zich dan beheersen door de verlangens van hun eigen zondige natuur. Zo glijden ze dan langzaam maar zeker bij God vandaan. In het minst erge geval worden ze sterk geremd in hun geloofsgroei.
 4. Occultisme
  De wereld wordt momenteel overspoeld met films waarin allerlei vormen van occultisme voorkomen. Ook in veel kinderfilms komt het voor. Daardoor kunnen mensen in de greep van demonische machten komen, zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. En als ze het in de gaten hebben is het vaak te laat. Lectuur over occulte praktijken wordt op grote schaal op de markt gebracht.

De strijd van de satan tegen christengelovigen heeft eerder het karakter van een guerrilla oorlog dan van een veldslag. Hij slaat toe met stiekeme aanvallen. Zijn aanvallen zijn vooral aanvallen op hun denken met allerlei  leugens die verpakt worden met een zekere hoeveelheid waarheid.

Zie ook onderwerp 'Geschiedenis van Gods koninkrijk' in hoofdstuk 'Gods koninkrijk' over de kosmische strijd tussen God en de satan door alle eeuwen heen.


Volgend onderwerp:

  7.2.2. Hemelse machten 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies