link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.2.2. Hemelse machten

Inhoud:

- Gods leger tegenover satans leger
- Aartsengelen: hooggeplaatste legerleiders
- Gods strijd in Oude en Nieuwe Testament
- Samenwerking hemel en aarde
- Jezus' strijd tegen de satan
- Jezus als strijder en legeraanvoerder


Gods leger tegenover satans leger

 

Het is belangrijk om te weten hoe Gods legermacht in elkaar zit. God zelf wordt in het Oude Testament de 'Heer van de hemelse machten' genoemd. In de Hebreeuwse brontekst lezen we 'Jahweh Zebaoth', in oudere Nederlandse vertalingen de 'He(e)re der heerscharen'.

Deze titel kan ook van toepassing zijn op Jezus, die in het Oude Testament ook op aarde optrad als 'de Engel van de Heer' en soms hele legers versloeg. De 'hemelse machten' bestaan uit strijdbare engelen, die staan onder het bevel van Jezus, die verantwoording schuldig is aan God de Vader, de hoogste machthebber over alles wat bestaat.

De satan heeft een leger van demonen. Dat zijn de 'gevallen engelen' die zich bij de opstand van de satan tegenover God voor de satan hebben gekozen. God heeft een engelenleger dat omvangrijker en krachtiger is dan dat van de satan en ook beter is georganiseerd.

Aartsengelen: hooggeplaatste legerleiders

 

Aartsengelen zijn engelen met een bijzondere positie en macht. Aartsengel Michaël is ongetwijfeld een hoge aanvoerder van een hemelse legermacht. Hierover lezen in het Bijbelboek Daniël:

"... Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, één van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen ..." (Daniël 10:12-13, HSV2010)

Ook in de tijd voorafgaande aan de wederkomst van Jezus zal Michaël en zijn leger actief betrokken zijn bij de gebeurtenissen op aarde. Hij zal een rol spelen in de geestelijke strijdvoering die de keerzijde vormt van de strijd van een leger van verenigde volken tegen de staat Israël:

" In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen ... Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered." (Daniël 12:1, WV2012)

Dan zal een (niet met name genoemde) aartsengel de opname van de gemeente van Jezus opstarten:

"... want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;" (1 Tessalonicenzen 4:16, NBG1951)

Verder worden er in de apocriefe (of deuteroncanonieke) Bijbelboeken minstens zeven aartsengelen genoemd.

Gods strijd in Oude en Nieuwe Testament

 

In het Oude Testament lezen we over talloze gebeurtenissen waarbij Gods leger actief betrokken was in de strijd tussen het volk Israël en haar vijanden. Het volk Israël was eigenlijk Gods leger op aarde, dat vanuit de hemel door Gods leger werd bijgestaan. Enkele voorbeelden:

  • God streed tegen het Egyptische leger bij de doortocht door de Rietzee (Exodus 13-14).
  • God bewerkte de overwinning over de Amalekieten in de woestijn (Exodus 17:8-16).
  • God streed voor en met Jozua bij de verovering van het land Kanaän (Jozua 5-12).
  • God hielp David bij zijn strijd tegen de reus Goliat (1 Samuel 17).
  • God bewerkte de overwinning over de vijanden van koning Josafat (2 Kronieken 20).

Vandaag de dag zien we dezelfde strijd weerspiegeld in de vijandigheid tussen de staat Israël en de islamitische landen. De Verenigde naties hebben zich laten inpalmen door de islamitische landen om opvallend duidelijk tégen Israël te zijn.

In het Nieuwe Testament lezen we niet over aardse strijd, maar over geestelijke strijd. Het aardse leger van het koninkrijk van de hemel is de Gemeente van Jezus, die wordt bijgestaan door Gods hemelse leger.

'Ons leger' bestaat dus uit een hemelse hoofdmacht en een aardse legermacht, bestaande uit gelovigen die in staat zijn geestelijke strijd te voeren met geestelijke wapens zoals gebed en optreden vanuit de autoriteit die Jezus hen heeft gegeven.

Samenwerking hemel en aarde

 

Een voorbeeld uit het Oude Testament over de samenwerking tussen hemelse en aardse strijders vinden we in de geschiedenis van de profeet Elisa die het opnam tegen de koning van Aram die met zijn legerbenden plundertochten uitvoerde in het tienstammenrijk van Israël.

"De koning van Aram voerde oorlog tegen Israël Telkens als hij in overleg met zijn bevelhebbers besloot om bij een bepaalde plaats zijn kamp op te slaan, liet de Godsman Elisa de koning van Israël waarschuwen dat hij uit die buurt moest wegblijven omdat de Arameeërs daar een aanval beraamden." (2 Koningen 6:8-9, NBV2004)

God gaf de plannen van de koning door aan Elisa, Elisa waarschuwde de koning van Israël, en deze nam zijn maatregelen. De koning van Aram besloot zijn aandacht te richten op de profeet. Het is gevaarlijk om geestelijke strijd te voeren, want dan kom je in de frontlinie terecht! Het leger van Aram omsingelde de stad waar Elisa zich bevond met zijn dienaar. Deze schrok zich lam toen hij dat grote leger zag, maar Elisa zag meer.

"En hij bad: 'HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.' De HEER opende Elisa's knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden." (2 Koningen 6:17, NBV2004)

Dit was dus een leger van Gods engelen, onzichtbaar voor het menselijk oog, maar wel degelijk aanwezig. Het vervolg van de geschiedenis is nogal komisch. In plaats dat Elisa wordt gevangen, neemt Elisa het hele leger gevangen, met de hulp van God die waar nodig ogen verblindt of ogen opent. (2 Koningen 6:18-22).

Een vergelijkbare vorm van samenwerking vindt in deze dagen plaats via mensen die dicht bij God leven en bij wie God 'de ogen opent' voor specifieke geestelijke strijd die gevoerd moet worden (zoals bidders aan wie God duidelijk maakt voor welke situatie ze op een gegeven moment moeten bidden).

Jezus' strijd tegen de satan

 

Het bestrijden van de satan, de vijand van Gods koninkrijk, was en is één van de belangrijkste speerpunten van Jezus' taak op aarde:

"... De Zoon van God is verschenen om het werk van de duivel ongedaan te maken." (1 Johannes 3:8, GNB1996)

Het eerste wat Jezus deed na zijn doop in de Jordaan, was de strijd aanbinden met de satan in de woestijn. Daar probeerde de satan Jezus zover te krijgen dat Hij tegen de wil van zijn Vader in zou gaan. Jezus kwam als overwinnaar uit de woestijn.

Gedurende de volgende drie jaar deed Jezus onder meer veel wonderen, waarin Hij mensen bevrijdde van duivelse machten van leugen, zonde, ziekte en gebondenheid:

"... Hij (=Jezus) trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem." (Handelingen 10:38, WV2012)

Op de laatste dag van zijn bediening op aarde, bracht Jezus de satan de beslissende nederlaag toe, toen Hij zijn leven opofferde om de mensheid te kunnen vrijkopen uit de handen van de satan. Door zijn opstanding met een verheerlijkt lichaam heeft Jezus nog duidelijker zijn macht over de dood gedemonstreerd. Door het plaatsvervangend sterven aan het kruis kon Jezus daarna nieuw en eeuwig leven aanbieden aan iedereen die zijn leven aan Hem zou toevertrouwen. Daardoor werd de macht van de satan nog sterker beperkt.

Jezus als strijder en legeraanvoerder

 

Toen de apostel Johannes tijdens zijn verbanning op het eiland Patmos was, verscheen Jezus aan hem. Toen Jezus op aarde rondwandelde, was Johannes degene die de sterkste vriendschappelijke band met Jezus had. Maar toen Jezus aan hem verscheen zag Hij er totaal anders uit dan het beeld van Jezus dat hem was bijgebleven.

"... Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon." (Openbaring 1:13-16, NBV2004)

De reactie van Johannes was dat hij doodsbang voor Jezus neerviel. Ik denk dat hij zijn leven lang nog nooit zo was geschrokken. En toch, het was niet Jezus' bedoeling om zijn geliefde vriend en trouwe apostel de stuipen op het lijf te jagen. Het was juist om hem te laten zien dat Hij nu de verheerlijkte Heer van hemel en aarde was en dat zijn macht tegenover zijn vijanden onbeperkt was. De visioenen die Johannes daarna kreeg hadden te maken met de toekomstige overwinning van het koninkrijk van God over het rijk van de satan. Jezus wilde met zijn verschijning duidelijk maken aan Johannes dat hij zijn beeld van Jezus moest bijstellen: Jezus is niet langer de dienende Heer op aarde, maar de heersende Heer in de hemel.

Ook wij doen er goed aan om als gelovigen Jezus te zien als onze legeraanvoerder en vooral niet als onze verzorger die er alleen maar is om ons gelukkig en blij te maken.


Volgend onderwerp:

  7.2.3. Dienen in het leger van de Heer 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies