link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.2.3. Dienen in het leger van de Heer

Inhoud:

- Oproep voor militaire dienst
- Geestelijke strijd als roeping
- Ondergronds leger
- Strijdbaarheid van christengelovigen
- Geen overwinning zonder strijd


Oproep voor militaire dienst

 

Veel gelovigen denken dat ze bij hun wedergeboorte een ticket hebben gekregen voor een geestelijk Luilekkerland in het hiernamaals, en de groene weiden met het rustige water van Psalm 23 voor het hier en nu. Maar ze hebben het dan niet door dat ze een oproep hebben gekregen voor militaire dienst. Iedere gelovige is geroepen om na enige training te worden ingeschakeld in de strijd voor het koninkrijk van God tegen de tirannieke heerschappij van de satan. Er geldt een algemene dienstplicht voor alle onderdanen van het koninkrijk, omdat we in een permanente oorlog verwikkeld zijn.

Voor veel christenen is dit een vreemde gedachte. Zij citeren liever de volgende Bijbeltekst uit Exodus 14, waarin het gaat over de doortocht van het volk Israël door de Rietzee:

"De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn." (Exodus 14:14, HSV2010)

"De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen." (Exodus 14:14, NBV2004)

In dit geval ging het om de verlossing van het volk Israël uit de macht van Egypte. De wonderbaarlijke doortocht door de Rietzee is een voorafbeelding van de verlossing bij de wedergeboorte, waarbij iemand uit de macht van de satan bevrijd wordt om een kind van God te worden. Het volk Israël mocht zelfs niet strijden om duidelijk te maken dat verlossing uitsluitend een daad van God is en geen mensenwerk.

Kort na de doortocht moest het volk Israël wél vechten tegen de Amalekieten die hun achterhoede aanvielen, wel met Gods onmisbare hulp. En de verovering van Kanaän is ook door het Israëlische leger uitgevoerd, ook weer: met Gods onmisbare hulp.

Kortom: elke christengelovige heeft een roeping als strijder. Maar lang niet elke christengelovige neemt deel aan de strijd. De satan is daar erg blij mee.

Geestelijke strijd als roeping

 

In de Bijbel lezen we iets over de missie van Jezus toen Hij op aarde kwam:

"... De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen." (1 Johannes 3:8, NBV2004)

Toen Jezus op aarde kwam werd Hij dan ook begeleid door een hemelse legermacht (Lucas 2:13) en dus niet met een lief zangkoortje, zoals veel christenen nog steeds denken. De koning werd als het ware gedropt in het machtsgebied van de vijand. Jezus' opdracht hield een verbeten strijd in met de heersende geestelijke grootmacht op aarde: de satan zelf. Jezus gaf zijn discipelen eens een stageopdracht om twee aan twee het koninkrijk van God te proclameren en zei:

"Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand ..." (Lucas 10:19, NBG1951)

Kort na zijn opstanding zei Jezus tegen zijn discipelen:

"... Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." (Johannes 20:21, NBV2004)

Elke ware gelovige moet deze oproep tot de strijd serieus nemen. Hij is (weder)geboren voor de strijd! Hij dient zich open te stellen voor de rol die God voor hem heeft weggelegd in het leger van koning Jezus. Als je hart hier voor openstaat, zou je het gebed kunnen bidden dat ik las in het boek 'voor de strijd geboren':

"O Heer, help mij te accepteren dat ik voor de strijd geboren ben, en verantwoording draag voor het geschieden van de wil van mijn Vader op aarde. Help mij weerstand te bieden aan iedere poging van de vijand om Uw wil te verijdelen. Daarom bid ik, dat mijn wil om mezelf los te maken uit de verstikkende greep van kleinburgerlijk leven versterkt zal worden, zodat ik een goede soldaat van Jezus Christus word. Laat niet een geest van lafhartigheid ons in de weg staan bij de strijd waartoe U ons geroepen hebt." (R. Arthur Mattews)

Ondergronds leger

 

Gods Gemeente is als een ondergronds leger tijdens een tirannieke bezetting van een vijandelijke overheid, denk maar aan de bezetting van ons land tijdens de tweede wereldoorlog. De ondergrondse verzetsbeweging in ons land was op zichzelf niet in staat om de vijandelijke legers te verslaan. Het had als taak de vijand zoveel mogelijk schade toe te brengen. Op die manier konden de verzetsmensen de bevrijdingsoperatie ondersteunen en bijdragen aan de spoedige wederkomst van de koningin. Natuurlijk was radiocontact met de Geallieerden van belang om de juiste taken uit te voeren.

Ontdek je de parallel met de geestelijke strijdvoering? Christenen leven op aarde als in bezet gebied. Door voortdurend radiocontact te houden met het hoofdkwartier (in gebed), kan de luchtmacht van de koning toeslaan en de vijand grote schade toebrengen. Verder heeft het ondergrondse leger tot taak onschuldige mensen uit de klauwen van de vijand te redden. Dit leger moet paraat blijven tot D-Day, de dag van de invasie van de koning om het land definitief te bevrijden. Met dat laatste wordt natuurlijk de wederkomst van koning Jezus bedoeld.

Strijdbaarheid van christengelovigen

 

De christenheid in het rijke 'westen' is zo gedrogeerd door de welvaart dat er bijna geen strijdbaarheid te vinden is. God is strijdbaar en Gods kinderen zijn zijn soldaten, of ze het beseffen of niet. En de frontlinie is heel dichtbij...

Bijbelleraar Sidney Wilson had veel manieren om het principe van geestelijke strijdvoering te illustreren. Hier volgt één van zijn voorbeelden:

Er was eens een vader die spannende verhalen aan zijn kinderen vertelde over het verzet tijdens tweede wereldoorlog. Met glanzende ogen zei hij: "We kwamen elke week een keer bij elkaar en zongen dan verzetsliederen. En de volgende week, weer of geen weer, kwamen we wéér bij elkaar om te zingen en te luisteren naar een toespraak over de oorlog. En geloof het of niet, maar we hebben het volgehouden tot aan de bevrijding!" Je slaat toch steil achterover van zoveel dapperheid, of niet soms? Doet dit verhaal je denken aan de strijdbaarheid van sommige kerkelijke kringen van vandaag?

Geen overwinning zonder strijd

 

We kennen allemaal de geweldige overwinningswoorden uit Romeinen 8:

"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here." (Romeinen 8:37-39, NBG1951)

Er bestaat geen overwinning zonder strijd. Heb je wel door dat je leven een strijdperk is? Gods tegenstander probeert je constant op je zwakke plekken aan te vallen en tot zonde of wanhoop te drijven. Zijn doel is duidelijk: hij wil je van God aftrekken en je leven vernietigen. Merk je daar iets van?

Het hiervoor genoemde Bijbelgedeelte staat in de context van geloofsvervolgingen en doodsdreigingen, laten we dat nooit vergeten. Het is namelijk riskant om een strijder in Gods leger te zijn. Evenals beroepsmilitairen van vandaag bewust zijn van de risico's van een militaire loopbaan, zo horen strijdbare gelovigen rekening te houden met het feit dat het volgen van Jezus wel eens tot een lijdensweg kan leiden. Wil je nog steeds een strijder zijn?

Vergeet nooit dat Jezus aan het kruis de grootste overwinning aller tijden heeft behaald en dat die overwinningskracht ook in jou is. Jezus, de grote overwinnaar, vecht naast je. Dus: samen er op af. Op jouw initiatief (in geloof) en in zijn kracht. We hebben al eerder gezegd: het koninkrijk van God is niets voor watjes, maar voor mensen met een gezonde vechtlust. Is het je ooit opgevallen dat in het boek Numeri bij de eerste volkstelling (Numeri 1) alleen de soldaten geteld werden en niet de overige Israëlieten? Waarom? Omdat het God te doen is om strijdende gelovigen. Dat zijn misschien wel de enigen die het zullen volhouden en die de eindstreep zullen halen.

Zie ook onderwerp 'Gemeente als leger' in hoofdstuk 'Gemeente'.


Volgend onderwerp:

 7.2.4. Innerlijke geestelijke strijd 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies