link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.2.5. Geestelijke wapenrusting

Inhoud:

- Wapenrusting
- Zoek je kracht bij God
- Doe je HELE wapenrusting aan!
- 1. Gordel van waarheid
- 2. Pantser van gerechtigheid
- 3. Schoeisel van vrede
- 4. Schild van geloof
- 5. Helm van Gods heil
- 6. Zwaard van de Geest
- 7. Gelovig gebed


Dit onderwerp gaat over de geestelijke wapenrusting of wapenuitrusting die je nodig hebt om stand te houden in de innerlijke geestelijke strijd. Deze wapenrusting is evengoed nodig voor de uiterlijke geestelijke strijd, ofwel de aanvalsstrijd tegen de machten van de satan. Daarover gaan enkele volgende onderwerpen. Bij die strijd zijn ook andere wapens beschikbaar.

Wapenrusting

 

Elke soldaat weet dat zijn gevechtsuitrusting van levensbelang is wanneer er een strijd plaatsvindt. Paulus legt eerst uit waarom we die wapenrusting zo hard nodig hebben:

"Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kan houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten." (Efeziërs 6:11-12, HSV2010)

De onderdelen van deze wapenrusting zijn natuurlijk gebaseerd op die van Romeinse soldaten in de tijd van Paulus. Uit dit Bijbelgedeelte kunnen we het volgende afleiden:

  • Er is een vijand die je wil vernietigen.
  • Deze vijand (de satan en zijn demonenleger) is sterk en actief.
  • De vijand is sluw en kent je zwakheden. Hij probeert je te verleiden tot zondigen, om je bij God vandaan te trekken en je aandacht op andere dingen te richten.
  • Je eigen kracht is ontoereikend. Het is namelijk een geestelijke strijd tegen een geestelijke vijand die veel sterker is dan jij.

Zoek je kracht bij God

 

"Ten slotte, zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht." (Efeziërs 6:10, WV2012)

Bij de behandeling van dit onderwerp wordt dit eerste Bijbelvers over de geestelijke wapenrusting wel eens over het hoofd gezien. Alleen met een goede wapenrusting red je het niet. Je hebt ook een goede (geestelijke) conditie nodig om de strijd aan te kunnen: vol zijn van Gods Geest, zodat Gods kracht om te overwinnen actief aanwezig kan zijn in je leven.

Doe je HELE wapenrusting aan!

 

"Bekleed u met de hele wapenrusting van God ..." (Efeziërs 6:11, HSV2010)

Er staat niet dat je om een wapenrusting moet bidden. Nee, die wapenrusting is binnen handbereik en het is een prima uitrusting. Het is jouw verantwoordelijkheid om die wapenrusting zelf aan te doen.

In het aangehaalde Bijbelgedeelte wordt gesproken over de HELE wapenrusting. Veel andere Bijbelvertalingen laten dit detail helaas weg. Het is belangrijk dat je elk deel van de wapenrusting aantrekt en dat je alles een plek geeft in je dagelijks leven waarvan die uitrustingstukken een afbeelding zijn. Let wel: je hebt ALLE delen van de wapenrusting nodig. Het ontbreken van één van de onderdelen van je wapenrusting kan fataal zijn. De vijand ziet het direct en hij zal niet aarzelen om er dankbaar misbruik van te maken.

1. Gordel van waarheid

 

"... de waarheid als een gordel om uw middel ..." (Efeziërs 6:14, WV2012)

Het gaat hier om geloofszekerheid: Gods Woord aanvaarden als waarheid van waaruit je denkt en als norm voor je leven.

Toen ik in militaire dienst was, had je als soldaat een koppel (een brede riem) waar je van alles aan kon hangen: een bajonet, handgranaten, patroontassen en nog heel wat meer, afhankelijk van de gevechtstaak. De gordel van een Romeinse soldaat hield vooral zijn kleding bij elkaar, zodat hij ongehinderd kon bewegen. Deze gordel is een beeld van een praktische kennis van de Bijbel, die van fundamenteel belang is voor een stabiel christenleven en gezonde gedachten.

Je hebt Gods waarheid vooral nodig om de leugens te ontdekken die verborgen zitten in de aantrekkelijk lijkende verleidingen. Verleidingen lijken te leiden tot snel en begerenswaardig geluk, maar ze hebben altijd een veel te hoog prijskaartje. Ze hebben altijd schadelijke gevolgen voor Gods koninkrijk, voor jezelf en vaak ook voor anderen. Tegenover de verleidingen die door de satan worden aangeprezen staan Gods beloften die eeuwigheidswaarde hebben en die je een veel dieper geluk geven. Verleidingen zijn gevaarlijk. Toegeven aan verleidingen kost geen enkele moeite want het gaat vanzelf. Strijden tegen verleidingen is een stuk moeilijker!

Waarom wordt de bescherming door Gods waarheid als eerste genoemd? Omdat de leugen het meest krachtige wapen van de satan is. Niet voor niets wordt hij in de Bijbel de aartsleugenaar genoemd, de 'vader van de leugen'. Je wordt voortdurend bestookt door allerlei leugens. Voorbeelden daarvan zijn:

Sommige leugens zijn heel subtiel en moeilijk van waarheid te onderscheiden, doordat de satan het liefst werkt met leugens die vermengd zijn met waarheid. Die zijn het gevaarlijkst. Wees dus gewaarschuwd! Bedenk vooral dat veel innerlijke geestelijke strijd een strijd in je gedachteleven is. Als het de satan lukt om je gedachten los te maken van Gods waarheid, dan heb je de strijd al bij voorbaat verloren.

Bij 'leven in de waarheid' hoort ook een houding van eerlijkheid. Dat betekent dat je steeds de waarheid spreekt en dat je niet met halve waarheden of leugens aankomt. Doe wat je zegt en zeg wat je doet, zodat de mensen je vertrouwen om je eerlijkheid en integriteit. Het is ook belangrijk om echt te zijn en dat je je niet beter voordoet dan je bent. Een christengelovige die eerlijk en echt is staat sterk tegenover de aanvallen van de satan.

2. Pantser van gerechtigheid

 

Als we het over een pantser van gerechtigheid hebben, moeten we niet alleen denken aan het nalaten of belijden van zonden. Gerechtigheid is in de eerste plaats doen wat goed is tegenover God en je medemensen.

"... de gerechtigheid als een pantser om uw borst ..." (Efeziërs 6:14, WV2012)

Dit heeft op een andere manier te maken met geloofszekerheid: zeker weten dat je zonden zijn vergeven en dat de gerechtigheid van Jezus jou is toegerekend bij de wedergeboorte, en dat je gereinigd bent van dagelijkse zonden als die zijn beleden.

Zolang je bepaalde zonden koestert, heb je niet de noodzakelijke bescherming die een pantser biedt. De satan heeft dan een invalspoort in je leven en dan ben je uiterst kwetsbaar voor zijn aanvallen. Een rein geweten is daarbij een dringende noodzaak. Een pantser (denk dan bijvoorbeeld aan een Romeinse wapenrusting) kan heel zwaar zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om een rein leven te leiden. Maar zoals het pantser de kwetsbare en vitale delen van het lichaam beschermt, zo is een rein geweten een belangrijke bescherming tegenover de satan die je het liefst in je zwakke plekken aanvalt.

Jezus heeft nooit zonden gedaan en daarom kon Hij over de satan zeggen:

"... Hij heeft geen macht over mij ..." (Johannes 14:30, NBV2004)

Datzelfde geldt ook voor jou als je een rein geweten hebt.

3. Schoeisel van vrede

 

"... de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede" (Efeziërs 6:15, TELOS1982)

Goed schoeisel is nodig om stevig op je voeten te staan. Zonder goede schoenen zouden je voeten te gevoelig zijn voor stenen en oneffenheden in ruw terrein waardoor je zou kunnen struikelen of vallen. Met stevig schoeisel blijf je staan onder moeilijke omstandigheden.

Het evangelie geeft vrede en stabiliteit. Het wijst de weg om vrede te ontvangen en te bewaren. Vrede heb je wanneer je een zuiver geweten hebt, wanneer je je verleden goed hebt verwerkt, je heden hebt aanvaard en vertrouwen hebt in de toekomst. Deze vrede is niet het resultaat van eigen inspanningen, maar het is een geschenk van God. Vrede is ook door de apostel Paulus genoemd als één van de vruchten van de Geest (Galaten 5:22).

In diverse Bijbelvertalingen wordt in de aangehaalde Bijbeltekst gesproken over de bereidheid het evangelie te verkondigen. Ik ben ervan overtuigd dat dit geen juiste interpretatie is, vooral omdat het in Efeziërs 6 gaat over innerlijke strijd tegen de aanvallen van de vijand, en niet over het uitdragen van het evangelie. Dat past gewoon niet bij het thema.

4. Schild van geloof

 

"Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen." (Efeziërs 6:16, HSV2010)

Dit deel van de wapenrusting zal de doorslag geven in de strijd, want geloof is de sleutel tot de overwinning. We denken dan aan de vier geloofsaspecten die in Herschepping worden gehanteerd:

zielsaspect geloofsaspect innerlijke houding
verstand geloofszekerheid - Gods Woord accepteren als waarheid en norm
- je denken laten beheersen door Gods waarheid
gevoel geloofsvertrouwen - je geluk en heil van God verwachten
- leven vanuit de relatie met God
wil geloofskracht - toegewijd zijn aan God
- bereid zijn om te doen wat God wil
gedrag geloofspraktijk - God en medemensen liefhebben
- leven vanuit je nieuwe natuur

geloofsaspecten

Geloof is de kraan waardoor Gods zegen en kracht in je komt en door je heen stroomt. Door het geloof vloeit de kracht van de Heilige Geest in je over:

"Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:13, NBV2004)

In verbondenheid met Jezus kun je alles aan en kunnen de aanvallen van de satan je geen schade doen. Er worden voortdurend pijlen op je afgeschoten en brandende pijlen zijn de gevaarlijkste soort pijlen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

Onderschat die pijlen niet. Veel gelovigen, krachtiger dan jij en ik, zijn getroffen door zulke pijlen, die hen nooit hadden moeten treffen. Denk niet dat je er als christengelovige immuun voor bent. Het schild moet worden opgeheven om bescherming te geven. Het moet actief worden gebruikt om de dodelijke pijlen af te weren. Al je oplettendheid is nodig in de strijd tegen de geestelijke machten.

Zie ook onderwerp 'Geloof als geestelijk wapen' in dit hoofdstuk.

5. Helm van Gods heil

 

"en neemt de helm des heils aan ..." (Efeziërs 6:17, NBG1951)

"Draag ook de helm van de redding ..." (Efeziërs 6:17, WV2012)

"Draag als helm de verlossing ..." (Efeziërs 6:17, NBV2004)

De helm van een soldaat is bedoeld om zijn hoofd te beschermen. Dit geeft aan dat het hier gaat om de bescherming van het denken van de gelovige. Door de merkbare inwoning van de Heilige Geest weet je als wederboren gelovige dat je van Jezus bent en weet je zeker wat je gezegende positie is doordat je met Hem verbonden bent.

Het heil (anders vertaald als redding of verlossing) omvat veel meer dan gered worden en een kind van God worden. Het omvat alle zegen en hulp die God je heeft toegezegd onder alle omstandigheden van het leven, dus ook in de strijd. Het is goed om de volle breedte van dat begrip 'heil' te kennen. Deze helm zorgt voor een voortdurend besef van Gods bescherming en allesomvattende hulp.

Zie voor uitleg over begrippen als 'heil', 'redding' e.d. het onderwerp 'Herschepping van de mens' in hoofdstuk 'Geloof en geloofsgroei'.

6. Zwaard van de Geest

 

"... en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen, het woord van God." (Efeziërs 6:17, WV2012)

Als gelovige behoor je goed getraind te zijn in het gebruik van Gods Woord, in het actief hanteren van Bijbelse waarheden tegenover de listige aanvallen van de satan. Jezus heeft Gods Woord met succes gebruikt toen Hij verzocht werd in de woestijn.

"Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden." (Hebreeën 4:12, NBV2004)

Het zwaard van de Geest is het enige strijdwapen dat in dit Bijbelgedeelte wordt genoemd, omdat de focus van dit gedeelte ligt bij de INNERLIJKE geestelijke strijd die de gelovige te voeren heeft bij beproevingen en verleidingen. Bij de naar buiten gerichte geestelijke strijd, het 'strijden voor Jezus' zijn ook andere wapens van belang.

7. Gelovig gebed

 

"Bid en smeek in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze ..." (Efeziërs 6:18, WV2012)

Juist door gelovig gebed, in verbondenheid met God door de Heilige Geest, vloeit Gods kracht in je over zodat alle genoemde wapens als het ware worden geactiveerd en kunnen functioneren zoals God het heeft bedoeld. Met 'bidden in de Geest' kan ook bidden in een geestelijke taal bedoeld zijn. De gelovige kan niets doen buiten de verbondenheid met Jezus, die heeft gezegd:

"... los van Mij kunnen jullie niets." (Johannes 15:5, WV2012)

Alleen in afhankelijkheid van Jezus en een levenshouding van omgang met God ontvang je als gelovige kracht om stand te houden tegenover de aanvallen van Gods tegenstander die ook jouw tegenstander is. En zo komen we terug bij het eerste vers van het Bijbelgedeelte wat we besproken hebben.

"Ten slotte, zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht." (Efeziërs 6:10, WV2012)


Volgend onderwerp:

  7.2.6. Uiterlijke geestelijke strijd 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies