link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.2.6. Uiterlijke geestelijke strijd

Inhoud:

- Geen aardse strijd
- Geen geestelijke strijd met eigen kracht
- Aanvalswapens
- Andere 'wapens'
- Het krachtigste wapen


Na de vorige twee onderwerpen over innerlijke geestelijke strijd gaan we het nu hebben over de uiterlijke geestelijke strijd. En ook over de geestelijke wapens die kunnen worden gebruikt om te strijden TEGEN de satan en zijn rijk en VOOR de belangen van Gods koninkrijk.

Eigenlijk ben je pas in staat om deze strijd te voeren wanneer je overwinningen hebt behaald in je innerlijke geestelijke strijd. Je moet dan ook vrij zijn van onbeleden zonden en gebondenheden of blokkades die remmingen zijn voor je geestelijk leven.

Geen aardse strijd

 

Jezus heeft het grote voorbeeld gegeven van het bestrijden van de satansmachten zonder met wereldse middelen te vechten. Hij legde tijdens zijn verhoor aan Pilatus uit dat zijn koninkrijk van een totaal andere orde was dan bijvoorbeeld het Romeinse Rijk:

"... Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier." (Johannes 18:36, NBV2004)

Door zichzelf over te leveren om gekruisigd te worden heeft Jezus een geweldloze strijd gevoerd, die uitmondde in de allergrootste overwinning op de meest gewelddadige macht van het heelal: de macht van de satan, Gods tegenstander.

Geen geestelijke strijd met eigen kracht

 

Wees er goed van doordrongen dat je eigen wilskracht en daadkracht GEEN wapens zijn in de geestelijke strijd. Vergis je niet. Veel strijdlust van christenen komt nog altijd voort uit hun eigen dadendrang, maar daarmee kan geen geestelijke strijd gevoerd worden, ook al lijkt het er soms wel op.

Een bekend Bijbels voorbeeld van misplaatste strijdlust vinden we bij Petrus die in de olijfgaard Getsemane zijn meester wilde verdedigen toen Hij gevangen werd genomen. Hij trok zijn zwaard en sloeg erop los.

"Nu greep één van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem: 'Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen.' " (Matteüs 26:51-52, NBV2004)

Jezus begreep wel dat Petrus het goed bedoelde, maar Hij wees Petrus wel terecht. Hij begon namelijk op eigen initiatief en vanuit zijn eigen persoonlijke kracht te vechten. Een goede soldaat luistert naar de commando's van zijn hogere in rang, en dat had Petrus niet gedaan. Hij had niet door dat Jezus op dat moment juist was begonnen aan de allergrootste geestelijke strijd van alle eeuwen en het aller-krachtigste geestelijke wapen inzette: zelfopofferende liefde. Dat LIJKT geen wapen, maar IS het wel.

Als je een geestelijke strijd ingaat met ongeestelijke wapens, bereik je ook geen geestelijke resultaten. Dan breng je meestal zelfs schade toe aan Gods koninkrijk!

Aanvalswapens

 

"We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld." (2 Korintiërs 10:3, NBV2004)

Om te beginnen hebben we van God een perfecte geestelijke wapenrusting ontvangen. Die wapenrusting dient vooral voor de nodige bescherming. Daarnaast kunnen de volgende wapenen worden gehanteerd in de aanvalsstrijd tegen de vijand en voor het koninkrijk van Jezus. Het zijn wonderlijke wapens. Enkele van de belangrijkste wapens in de geestelijke strijd zijn:

  1. geloof (in de overwinning van Jezus)
  2. autoriteit (in naam van Jezus)
  3. zegenen (in de naam van Jezus)
  4. strijdend gebed (in de naam van Jezus)

Het is dus duidelijk dat je de uiterlijke geestelijke strijd voert in nauwe en voortdurende verbondenheid met Jezus. De eerste drie wapens worden in de volgende drie onderwerpen besproken. Het vierde wapen wordt uitgelegd in hoofdstuk 'Gebed'.

Andere 'wapens'

 

Daarnaast zijn er veel manieren om in praktische zin te strijden om waar dan ook in de wereld Gods koninkrijk uit te breiden en de vernietigende invloed van de satan tegen te werken. Ook hiervoor geldt dat we alleen van GEESTELIJKE strijd kunnen spreken voor zover dit gebeurt vanuit de verbondenheid met Jezus en tot de eer van zijn naam. Enkele voorbeelden:

Het krachtigste wapen

 

Het meest effectieve en krachtige wapen in de geestelijke strijd is de bereidheid om te lijden voor Jezus. Daarin is Jezus ons voorgegaan en we weten allemaal dat Hij door zijn lijden en sterven de satan de beslissende nederlaag heeft toegebracht en een grote overwinning voor Gods koninkrijk heeft behaald.

Welnu, als die daad van Jezus tot de allergrootste overwinning heeft geleid, is de bereidheid van christengelovigen om zo nodig voor Hem te lijden en te sterven ook het aller-krachtigste wapen in de geestelijke strijd van vandaag en morgen. Er zijn duizenden christengelovigen die momenteel in gevangenissen of strafkampen verblijven omdat ze trouw willen blijven aan Jezus. Dat zijn de 'special forces' van Gods koninkrijk. Ze hebben onze volle aandacht en vooral ons gebed nodig. Hoeveel gelovigen zouden er IN ONS LAND bereid zijn om die hoge prijs te betalen in navolging van Jezus, wanneer dat nodig zou blijken? Zou jij één van hen zijn?

Zie daarover meer in hoofdstuk 'Geloofsvervolging'.


Volgend onderwerp:

  7.2.7. Geloof als geestelijk wapen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies