link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.2.12. Israëls overwinning door geloof

Inhoud:

- Stap 1 - Gods beloften aannemen
- Stap 2 - De grens over
- Stap 3 - Verovering van Jericho
- Stap 4 - Verovering van Kanaän
- Vrede als resultaat


In het Bijbelboek Jozua wordt de verovering van het beloofde land Kanaän door het volk Israël uitvoerig beschreven. Daaruit kunnen we veel lessen leren over de overwinning in de geestelijke strijd en de worsteling tussen de oude en nieuwe natuur van de gelovige. Overwinnend geloof bestaat altijd uit actieve keuzen en beslissingen.

Stap 1 - Gods beloften aannemen

 

Van tevoren had Mozes aan Jozua opgedragen om met het volk Israël de Jordaan over te trekken en het beloofde land in bezit te nemen. Daarbij gaf hij de volgende belofte van God door:

"De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken ..." (Deuteronomium 31:8, NBV2004)

Later lezen we hoe God dezelfde opdracht tegen Jozua zelf uitsprak en er een belofte aan toevoegde:

"Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie ..." (Jozua 1:3, NBV2004)

Door het geloof neem je Gods beloften in bezit. Als de Israëlieten geen stap zouden verzetten, zouden ze geen vierkante centimeter grondgebied krijgen, ondanks dat het aan hen beloofd was. Als het volk het HELE beloofde land in geloof zou betreden, zouden ze ALLES krijgen.

Het beloofde land was veel groter dan dat het volk Israël ooit heeft bewoond, zelfs niet onder koning Salomo. Het strekte zich uit van de woestijn in het zuiden tot de Libanon in het noorden; van de rivier de Eufraat in het oosten tot de Middellandse zee in het westen (Jozua 1:4). Dat betekent dus zo ongeveer het huidige Israël, Jordanië en een groot deel van Irak.

Dit is een illustratie van een belangrijk geestelijk principe. De mate van overwinning in je leven hangt af van de mate waarin je in geloof vastgrijpt wat God je heeft beloofd. En God reikt altijd meer aan dan wat je geloof kan overzien, nooit minder!

Stap 2 - De grens over

 

De Israëlieten kwamen aan de oostelijke grens van het land Kanaän, zodat ze eerst de rivier de Jordaan moesten oversteken. Dat was een behoorlijke hindernis! Het doet denken aan de Rietzee, die ook zo'n barrière was. Het volk moest toen eerst door de Rietzee heen om een bevrijd volk te worden. De nieuwtestamentische betekenis hiervan is wedergeboorte, waardoor de mens door God verlost wordt van de heerschappij van de satan en van de zonde.

De woestijntocht kan worden vergeleken met de kindertijd ofwel het onvolwassen stadium van de gelovige, waarin hij met vallen en opstaan leert op God te vertrouwen. Het oversteken van de Jordaan kunnen we vergelijken met de overgang tussen de jeugd en de volwassenheid in het proces van geloofsgroei van de gelovige. De verovering van Kanaän is een beeld van de volwassen fase van de gelovige. Je hoort ook wel eens dat de intocht in het beloofde land wordt vergeleken met 'naar de hemel gaan'. Dat vind ik geen gelukkig beeld. Want het volk Israël heeft nog nooit zoveel oorlog gevoerd tegen vijandige volken als toen het in Kanaän aankwam, terwijl de hemel juist een plaats van rust en vrede is.

De Jordaan kon pas worden overgestoken nadat God een wonder had gedaan: eerst moest het water van de Jordaan wegvloeien, zodat de droge rivierbedding tevoorschijn kwam (Jozua 3-4). Het is opvallend dat de route en de omstandigheden van deze grensovergang erg moeilijk waren:

  1. Edom weigerde de doortocht (Numeri 20:14-21).
  2. De koningen van Hesbon en Basan vielen Israël aan. God gaf Israël de overwinning over hun vijanden (Numeri 21:21-35).
  3. De koning van Moab gaf de occulte Bileam de opdracht om Israël te vervloeken. God zorgde ervoor dat hij in plaats daarvan zegeningen uitsprak (Numeri 22-24).
  4. Toen het volk Israël bij de Jordaan was aangekomen bleek de rivier buiten zijn oevers getreden te zijn: een erg hoge waterstand (Jozua 3:15).
  5. Dicht bij de plaats waar ze de Jordaan overstaken lag de sterkste vestingstad van heel Kanaän: Jericho.

Kortom: de uitdagingen en de moeilijkheden waren extreem groot, maar God gaf extreem effectieve hulp zodat alle weerstanden werden overwonnen.

Bij de doortocht door de drooggevallen Jordaan ging de ark voorop, gedragen door de priesters. Die bleven in de rivierbedding staan totdat het hele volk was overgetrokken. Overduidelijk wilde God benadrukken dat alle stappen tot overwinning gezet worden in afhankelijkheid van Hem.

Stap 3 - Verovering van Jericho

 

Bij de stad Jericho moest het volk Israël eerst zeven dagen zwijgend om de stad lopen en op de zevende dag juichen in het geloof dat God de overwinning over de stad zou geven (Jozua 6). Het volk juichte en de sterke stadsmuren stortten in zodat de stad zonder veel moeite kon worden ingenomen.

"Door dat geloof vielen de muren van Jericho toen het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was." (Hebreeën 11:30, NBV2004)

Zonder het 'juichen in geloof' zou Jericho niet gevallen zijn. De geestelijke betekenis is niet zo moeilijk te vatten. Het juichen is iets heel anders dan bidden om overwinning. Je moet niet bidden om overwinning, maar gaan STAAN in de overwinning. Overwinning is geen doel, maar uitgangspunt. Je mag de overwinning over je probleemvijand proclameren in de naam van Jezus en dan de overwinningsgrond in bezit nemen. Begrijp je het verschil?

Maar let op, met juichen alleen werd de stad Jericho niet ingenomen. Alleen de muren waren nog maar gevallen. De Israëlieten moesten vervolgens met het zwaard in de hand de vijandelijke bewoners doden, de buit binnenhalen (die voor God zelf bestemd was) en de stad vernietigen. De overwinning proclameren over je probleemvijand is het begin, maar daarna moeten praktische daden verricht worden om hem definitief te verslaan. Enkele voorbeelden van overwinning bij innerlijke geestelijke strijd:

  • Als je bijvoorbeeld moet vechten tegen je rookverslaving, neem er dan biddend afstand van, proclameer de nieuwe vrijheid die je uit Gods hand hebt aangepakt en ... begin met afbouwen of gooi al je rookgerei weg.
  • Als je worstelt met een laag zelfbeeld, spreek tegenover God plechtig uit dat je een waardevol persoon bent omdat God dat heeft gezegd. Om de volledige overwinning te behalen neem je die gedachte 'in bezit': je spreekt die gedachte dagelijks in geloof uit totdat de negatieve gedachten helemaal achterwege blijven. Doe ter ondersteuning iets om je nieuwe besef van eigenwaarde te onderstrepen. Voor mijn part koop je een nieuw kledingstuk om er extra flitsend uit te zien.

Dus: in geloof je voornemens en verlangens uitspreken tegenover God en die laten volgen door concrete daden.

Stap 4 - Verovering van Kanaän

 

Je vijand is niet in één keer verslagen. In het Bijbelboek Jozua zien we hoe Jozua en de Israëlieten steeds beter in staat waren om te strijden en te overwinnen. Ze maakten in het begin ook een paar ernstige fouten, eerst bij Ai (Jozua 7) en later lieten ze zich door de Gibeonieten misleiden (Jozua 9). Dat overkomt jou en mij evengoed bij de geestelijke strijd. Maar wees niet ontmoedigd als het een keer fout gaat. Blijf niet bij de pakken neerzitten en strijd tot de oorlog gewonnen is.

Volhouden is uiteindelijk de beslissende factor. De verovering van Israël heeft veel inspanning en doorzettingskracht gekost (Jozua 10-11). Zo is het ook in geestelijke zin. Je moet volhouden om te verkrijgen wat God je heeft beloofd.

"Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen." (Hebreeën 10:36, HSV2010)

Het resultaat van de overwinning van het volk Israël was dat het zich kon vestigen in het land Kanaän. Het was HUN land geworden en in dat nieuwe, goede land konden ze eindelijk rust vinden, het land bewerken en de vruchten oogsten. Na een geestelijke strijd kun je genieten van de vernieuwing, van de nieuwe vrijheid die God in je leven heeft bewerkstelligd. God heeft nieuwe ruimte gegeven, een verdiepte relatie met Hemzelf en een merkbare groei in je geloof, zodat je tegen een stootje kan.

Vrede als resultaat

 

Na de moeizame periode die wordt beschreven in het Bijbelboek Rechters en het koningschap van Saul en David zien we dat het volk Israël het einddoel en hoogtepunt bereikte in het vredevolle koningschap van Salomo, dat een voorafbeelding is van het messiaanse vrederijk.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 7.2. Geestelijke strijd 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies