link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.1.1. Kracht van Jezus

Inhoud:

- Opstandingskracht
- Jezus is de verheerlijkte Heer
- De kracht van Jezus beschikbaar voor gelovigen
- Kracht als kenmerk van de ware gelovige
- Ontvankelijkheid voor de kracht van Jezus


Opstandingskracht

 

De grootste krachtsexplosie van alle tijden vond plaats toen Jezus opstond uit het graf. Daarmee heeft Jezus bewezen dat Hij inderdaad de overwinning heeft behaald over de satan en dus ook over de machten van zonde en dood, de bekendste machtsgebieden van de satan. Zonder opstanding zou Jezus alleen een martelaar zijn geweest van zijn overtuiging. Door zijn opstanding heeft Jezus Gods macht en kracht getoond:

"... door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus onze Here" (Romeinen 1:4, NBG1951)

Opstanding en kracht zijn begrippen die bij elkaar horen. In de brieven van Paulus en Petrus lezen we steeds dat ze sterk de nadruk leggen op Jezus' opstanding: Hij is vooral de opgestane Heer. De opstanding van Jezus is één van de meest centrale thema's van het Nieuwe Testament. Wie dit geloofsfeit uit de Bijbel schrapt, houdt een leeg evangelie over:

"En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof." (1 Korintiërs 15:14, HSV2010)

Jezus is de verheerlijkte Heer

 

Vanuit de evangeliën wordt onze voorstelling van Jezus vooral bepaald door wat Hij heeft gedaan en gezegd toen Hij op aarde was. Als we aan Jezus denken, dan zien we Hem in onze gedachten zoals Hij in die jaren met zijn discipelen rondwandelde. En toch was dat de minst glorieuze tijd uit het leven van Jezus. Het was de periode van vernedering en lijden en dat is NIET de werkelijkheid van vandaag. Na zijn opstanding is Jezus naar de hemel gegaan en heeft Hij daar de allerhoogste machtspositie ontvangen namens God. Jezus kon dan ook naar waarheid zeggen:

"... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." (Matteüs 28:18, HSV2010)

De kracht van Jezus beschikbaar voor gelovigen

 

Diezelfde ontzagwekkende Heer staat aan onze zijde als gelovigen en daar moeten we niet te gering over denken.

"... het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God." (2 Korintiërs 4:7, NBV2004)

Heb je het goed gelezen? Er staat: ONZE overweldigende kracht! Die hebben we ook als gelovigen, alleen we zijn ons daar zo weinig van bewust omdat we onszelf als gelovigen nog te vaak zien als zwakkelingen.  De satan vindt het prachtig als we zo gering over onze positie denken. Maar wedergeboren gelovigen staan in een positie van kracht. Vergeet ook dit niet: als de satan Jezus door ons heen ziet, beeft hij van angst. Ken je dit oude Engelse rijmpje:

"Satan trembles when he sees
the weakest christian on his knees"
(De satan beeft al wanneer de zwakste christen op zijn knieën gaat)

Met Jezus bij ons zijn we ongekend machtig tegenover satanische machten.

"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad." (Romeinen 8:37, NBG1951)

Als Jezus bij je is kan je niets overkomen dat je blijvende schade doet! Jezus is machtiger dan elke macht in het heelal. De kracht van Jezus is bovennatuurlijk van aard en is daarom oneindig veel krachtiger dan onze eigen wilskracht of daadkracht. Voorbeelden:

De Heilige Geest maakt de kracht van Jezus beschikbaar voor gelovigen. Daartoe is vervulling met de Heilige Geest noodzakelijk, want gelovigen die wel zijn wedergeboren maar niet vol zijn van Gods Geest hebben weinig of geen kracht (Handelingen 1:8). Helaas zijn de meeste christenen in dat opzicht erg zwak, zodat ze op bijna dezelfde manier blijken te reageren op beproevingen en verleidingen als ongelovigen.

Het eerste wonder dat God na de komst van de Heilige Geest door gelovigen heeft gedaan was de genezing van een verlamde man (Handelingen 3:1-10). Zoiets heeft betekenis. God wil gelovigen bevrijden van de verlammende invloed van onder meer negatief denken. Denk dan aan de woorden van Petrus:

"... in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop." (Handelingen 3:6, NBV2004)

Zulke woorden zijn kenmerkend voor de opstandingskracht die beschikbaar is voor gelovigen.

Kracht van de Heilige Geest in gelovigen:
- Door zijn INWONING is zijn kracht beschikbaar.
- Door VERVULD te zijn is zijn kracht gebruiksklaar.
- Door te handelen uit GELOOF komt zijn kracht in werking.

Kracht als kenmerk van de ware gelovige

 

De bovennatuurlijke kracht van Jezus doet je als gelovige uitstijgen boven jezelf. Geloof en kracht horen bij elkaar. De kracht van Jezus in je leven toont de echtheid van je geloof. Andersom ook. Als er geen bovennatuurlijke kracht in je leven is, dan leef je niet uit geloof. Dan is je christen-zijn niet verder gekomen dan het beoefenen van een religie. Als naamchristen kun je in het voorportaal van Gods koninkrijk leven als trouw kerklid en denken dat je een christen bent. Je kunt alle liederen meezingen tijdens de samenkomst, dagelijks in je Bijbel lezen en nog veel andere christelijke dingen doen. De toetssteen voor echt christen-zijn is de mate waarin Gods kracht zich in en door jou kan manifesteren. Daarom zei Paulus een keer over gemeenteleden die zichzelf nogal belangrijk vonden:

"Sommigen ... blazen hoog van de toren. Maar binnenkort kom ik bij u ... Dan wil ik wel eens zien of die grootsprekers ook iets presteren. Want waar God werkt, is het niet een kwestie van woorden, maar van kracht." (1 Korintiërs 4:18-20, HB2008)

Christenen besteden over het algemeen veel aandacht aan het lijden en sterven van Jezus en verwonderen zich over deze ongelofelijke uiting van Gods genade voor een zondige mensheid. Dat is goed, want het kruis van Jezus hoort een belangrijke plaats in ons denken en leven te hebben. Maar de opstandingskracht van Jezus is een onderwerp dat veel minder aandacht krijgt. En dat is minstens even belangrijk omdat daarin Gods levensvernieuwende kracht openbaar wordt. Nadenken over het kruis van Jezus kan zo vrijblijvend zijn. Handelen vanuit de opstanding van Jezus vereist echte geloofspraktijk en dat is juist helemaal niet vrijblijvend. En we deinzen gemakkelijk terug voor onze roeping om de opstandingskracht van Jezus in de praktijk te laten zien. We geven het niet graag toe als er weinig bovennatuurlijke kracht van ons uitgaat.

Ontvankelijkheid voor de kracht van Jezus

 

Geloof in eigen kracht hoort bij de oude natuur. Bijbels geloof begint met ongeloof in jezelf, waardoor je ontvankelijk bent voor de kracht van Jezus. Deze ontvankelijke houding heeft de volgende ingrediënten:

Deze ingrediënten gaan we in de volgende onderwerpen verder uitwerken.


Volgend onderwerp:

 7.1.2. Eigen kracht 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies