banner image

 

7.5.9. Indirecte leiding van God

God geeft gelovigen soms aanwijzingen op een indirecte manier, bijvoorbeeld via engelen, medegelovigen of door omstandigheden.

Indirecte leiding via profetieën

Goddelijke leiding in de vorm van profetieën komen we meestal tegen bij groepsbijeenkomsten, waar openheid is voor profeteren als gave van de Geest. De meeste geestelijke gaven zijn immers bedoeld voor plaatselijke gemeenten. Een voorbeeld van een profetie in één van de eerste christelijk gemeenten vinden we in Handelingen 11:28, waarin Agabus een hongersnood voorspelde, zodat de gelovigen zich daar op konden voorbereiden.

Vaak blijkt Gods leiding door een profetie een bevestiging te zijn van wat God al eerder aan de persoon of personen in kwestie heeft duidelijk gemaakt. Een Bijbels voorbeeld daarvan is de uitzending van Barnabas en Saulus als zendelingen, terwijl Saulus daartoe al eerder persoonlijk door God was aangesproken.

"Zij hielden een eredienst en een vasten toen de heilige Geest sprak: 'Stel Mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak waarvoor Ik hen heb geroepen.' " (Handelingen 13:2, WV2012)

Waarschijnlijk vinden we de meest bekende profetieën voor plaatselijke gemeenten in Openbaring 2-3: de zeven brieven aan gemeenten in Asia, die Jezus dicteerde aan de apostel Johannes. Het zijn geweldige documenten waaruit de persoonlijke betrokkenheid van Jezus met zijn volgelingen blijkt. Hoewel Hij vanuit de hemel opereert, is Hij in de Geest heel dicht bij zijn mensen.

Maar pas op voor mensen die aankomen met opmerkingen als: "de Heer maakte me duidelijk dat jij dit en dat moet gaan doen" zonder dat de Heer het eerder tegen jou zelf heeft gezegd. Zulke boodschappen komen vaak voort uit deze mensen zelf en kunnen voor veel verwarring zorgen! Soms kan het manipulatie zijn: menselijke woorden en meningen waaraan ten onrechte goddelijke autoriteit wordt toegekend. Ik denk dan aan kerkelijke kringen, waarin de geestelijke leiders ongewoon veel autoriteit uitoefenen over gemeenteleden. Zij menen beslissingen te moeten nemen waar de gemeenteleden zelf verantwoordelijk voor zijn.

Indirecte leiding via medegelovigen

Toen Mozes het volk Israël uit Egypte geleid had, werd hij al gauw verpletterd onder de werkdruk. De hele dag door kwamen er mensen naar hem toe met problemen en conflicten. Mozes had een hoge taakopvatting en gaf zichzelf tot het uiterste. Totdat God ingreep en zijn schoonvader Jetro naar hem toestuurde om hem dringend te adviseren meer taken te delegeren.

"... Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat stonden de mensen om hem (=Mozes) heen. Toen zijn schoonvader zag hoezeer hij door hen in beslag werd genomen, vroeg hij: 'Waarom moet jij steeds voor iedereen klaarstaan? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de mensen zich van ’s ochtends tot ’s avonds om je verdringen? ... Het is niet verstandig wat je doet ... je zult er nog onder bezwijken, en de mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan.' " (Exodus 18:13-18, NBV2004)

Pas achteraf moet Mozes hebben begrepen dat dit door God zo geleid was. Natuurlijk had God dit ook zelf tegen Mozes kunnen zeggen. We lezen toch talloze keren in de Bijbel dat God persoonlijk tot Mozes sprak. Maar ik denk dat God vaak medegelovigen wil inzetten om jou te vertellen wat God je wil laten horen. Dat is opbouwend voor jou én voor de persoon die je op het goede spoor zet. Andere gelovigen kunnen zo ook bevestigen wat God jou al eens persoonlijk heeft duidelijk gemaakt, als extra bemoediging.

Tijdens de beginjaren van mijn christenleven stond ik voor een moeilijke uitdaging. In de jeugdgroep waar ik de leiding over had, was een meisje dat demonisch gebonden was en dat uitte zich op verschillende bizarre manieren. Ze vroeg me om hulp en ik maakte een afspraak voor een gesprek, ondanks dat ik nog nooit zoiets bij de hand had gehad. Ik zag er flink tegenop en wist niet zeker of ik wel geschikt was om deze taak uit te voeren. De volgende zondag, de dag voor de afspraak, sprak onze voorganger precies over dit onderwerp. Hij gaf daarbij aanwijzingen die nauwkeurig aansloten bij mijn situatie, en dat terwijl deze voorganger nooit over zulke onderwerpen sprak! Het was precies de ondersteuning die ik nodig had en God heeft me gebruikt om haar tot bevrijding te brengen. Zoiets vult je met ontzag voor God en dankbaarheid voor zijn leiding, en je beseft erdoor dat het alleen Gods werk is geweest.

Indirecte leiding via omstandigheden

Vaak wil God leiding geven door bepaalde omstandigheden of gebeurtenissen. Je weet bijvoorbeeld dat God je wil gebruiken voor zendingswerk. Je wint inlichtingen in bij een aantal organisaties, bidt om Gods leiding, en vervolgens merk je dat de ene na de andere deur dichtgaat, op één na. Dan mag je er rustig vanuit gaan dat die ene open deur je naar het juiste doel leidt. God kan dus bijvoorbeeld leiden door omstandigheden die je plannen onmogelijk maken of juist bevestigen. Je kunt natuurlijk zo goed mogelijk plannen maken, maar altijd met het voorbehoud van Gods besturing van de omstandigheden.

"maar hij (=Paulus) nam afscheid met de woorden: 'Ik zal later bij jullie terugkomen, als God het wil.' Zo vertrok hij uit Efeze." (Handelingen 18:21, NBV2004)

Paulus en Silas maakten eens mee dat ze verhinderd werden bepaalde plannen uit te voeren. De Bijbel vermeldt niet hoe de Heilige Geest hen leidde, maar wel welke aanwijzingen ze hadden ontvangen:

"Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen." (Handelingen 16:6-8, NBV2004)

Soms ben je overtuigd dat je een bepaalde kant op moet gaan in je leven en dan gebeurt er plotseling iets waardoor het onmogelijk wordt. Vaak laat God zulke dingen toe om je te weerhouden om een onverstandige stap te nemen of om die stap uit te stellen. Het is niet altijd even gemakkelijk om Gods leiding in je levensomstandigheden vast te stellen. Soms probeert de satan je te verhinderen voor het doen van Gods wil. Bij twijfel kan het geen kwaad om te praten met mensen die er meer ervaring mee hebben dan jezelf. Bedenk dat je medechristenen een geschenk van God zijn dat je niet zomaar mag negeren!

Een samenloop van omstandigheden is soms een wonder van God om je op het juiste spoor te zetten.

Kracht voor de uitvoering

Bedenk wel dat God je niet alleen leiding wil geven, maar ook de noodzakelijke kracht om je taken uit te voeren. Zijn opdrachten zijn alleen uitvoerbaar in verbondenheid met Hem. Dat is het unieke van het leven in het koninkrijk van Jezus. Het is uitdagend en stimulerend om 'de weg omhoog' te bewandelen, op weg naar het doel dat God met je leven heeft.