link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.4.2. Heiliging

Inhoud:

- Reiniging en rein leven
- Heiliging en heilig leven
- Geheiligd door God
- Geheiligd aan God
- Heilig leven
- Toewijding = reiniging + heiliging


De begrippen 'reiniging' en 'heiliging' die we in de Bijbel tegenkomen lijken bijna hetzelfde te betekenen. Ze komen vaak naast elkaar voor, maar toch zijn het verschillende begrippen.

Deze twee begrippen liggen in elkaars verlengde, want onreinheid gaat niet samen met Gods heiligheid. Iemand moet eerst rein zijn (zonden vergeven) voordat hij geheiligd voor God kan zijn en zich aan Hem kan toewijden.

Reiniging en rein leven

 

Wanneer je bij je bekering wordt wedergeboren word je gereinigd van je zonden en verandert je geestelijke status van zondaar tot rechtvaardige. Dat wordt rechtvaardigmaking genoemd. Gedurende je verdere leven blijf je nog wel zondigen, maar de zonde heeft geen macht meer over jou. Want na oprechte belijdenis van zonden ontvang je vergeving en wordt je geweten gereinigd.

Een toegewijde christengelovige krijgt daarna steeds meer afkeer van zondigen, en groeit hij in het doen van gerechtigheid (het tegenovergestelde van zonde) met Gods levenswet als basis. Dat is in het kort: reiniging en een rein leven.

Heiliging en heilig leven

 

Heiliging en heilig leven hebben te maken met toewijding aan Jezus en Hem de eerste plaats te geven in je leven. Daarbij gaat het niet over zonden, maar over prioriteiten.

Reiniging en rein leven gaat over de morele kant van je geloof en daarbij speelt je verstand en vooral je geweten de belangrijkste rol, met als doel: leven zoals God het wil en met een rein hart. Bij heiliging en een heilig leven speelt je wil en vooral je loyaliteit de belangrijkste rol, met als doel: Jezus dienen met liefdevolle toewijding, en Jezus als hoogste prioriteit in je leven.

schema hart en ziel

Het begrip 'toewijding' houdt in dat je veel aandacht wil geven aan iemand of iets en dat je je daar volledig voor wil inzetten. Het Bijbelse begrip 'heiliging' gaat een stap verder, namelijk om een toewijding die je hele leven omvat, je hart en je ziel, je gedachten, woorden en daden. Moderne Bijbelvertalingen (zoals de NBV2004 vertaling) geven het abstract klinkende woord voor 'heiliging' soms weer als 'toewijding'.

Heiliging is een geestelijk proces in de mens, dat een onderdeel is van zijn geloofsgroeiproces:

  1. De gelovige wordt geheiligd door God.
  2. De gelovige wijdt zich toe aan God.

Geheiligd door God

 

De apostel Paulus adresseert zijn eerste brief aan de Korintiërs aan de 'geheiligden' in Korinte:

"aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen ..." (1 Korintiërs 1:2, NBG1951)

God heeft je als gelovige afgezonderd van de wereldse mensen en je geroepen en apart gezet om in de eerste plaats Hem te dienen. Dat hoort bij de verlossing die je bij je wedergeboorte hebt ontvangen. Daardoor ben je ingelijfd in Gods eigen volk om deel uit te maken van zijn heilige, hemelse koninkrijk.

"... u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God." (1 Korintiërs 6:11, WV2012)

Deze heiliging van Gods kant wordt bevestigd door de inwoning van de Heilige Geest die je bij je wedergeboorte ontvangt.

Geheiligd aan God

 

Heiliging betekent ook een keuze om je leven aan God toe te wijden. Een voorbeeld vinden we in het Oude Testament over de wijding van Aäron tot hogepriester van God. Mozes kreeg van God de volgende instructie:

"Laat je broer Aäron en zijn zonen deze kleding aantrekken en zalf hen; zo wijd je hen en heilig je hen om mij als priester te dienen." (Exodus 28:41, NBV2004)

Hier zien we hoe toewijding, wijding en heiliging bij elkaar horen. Zoals Aäron zich wijdde aan de fulltime dienst aan God, zo worden christengelovigen aangespoord om hun hele leven in dienst van God stellen. Dat is toewijding en dat is heiliging. Binnen het koninkrijk van de hemel is de doop een plechtigheid ter ondersteuning van de wijding van je leven aan het volgen van de Heer.

Heilig leven

 

Misschien vind je de oproep tot een 'heilig leven' niet prettig klinken. Het doet je denken aan je eigen tekortschieten tegenover het loepzuivere karakter van God. Het woord lijkt afstand te scheppen tussen jezelf en God, die gezegd heeft:

"... Wees heilig, want ik ben heilig." (1 Petrus 1:16, NBV2004)

In de Bijbel lezen we ook het volgende dat precies hetzelfde lijkt te zeggen:

"Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is." (Matteüs 5:48, NBV2004)

Deze woorden schrikken je af. Natuurlijk ben je niet volmaakt, hoe kan God nu verwachten dat je toch volmaakt wordt? We krijgen beter zicht op deze Bijbeltekst als we bedenken dat God geen volmaaktheid van je verwacht, maar dat je hart en je gedachten maar één richting uitgaan: naar Jezus en niet in de richting van je eigen verlangens of begeerten.

"Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn." (Kolossenzen 3:1-2, HSV2010)

Een heilig leven is: je afkeren van een wereldse manier van leven en je met hart en ziel toewijden aan Jezus en om Hem na te volgen. Heiliging is het proces van groeien in een op Jezus gerichte levensstijl.

Dit wordt verder uitgewerkt in de volgende twee onderwerpen in dit hoofdstuk:
- 'Vreemdelingschap'
- 'Toegewijd aan Jezus'

Toewijding = reiniging + heiliging

 

Hier volgen enkele Bijbelgedeelten die verder uitleggen wat heiliging kan inhouden. In deze voorbeelden zie je hoe reinheid en heiligheid (of reiniging en heiliging) in dezelfde richting wijzen, in de richting van liefdevolle toewijding aan God.

"... Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen,dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid." (Efeziërs 4:21-24, NBV2004)

"God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven." (1 Tessalonicenzen 4:7, NBV2004)

"Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht." (2 Petrus 3:11, NBG1951)

"... maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God." (1 Korintiërs 6:11, NBV2004)

"Maar nu, bevrijd van de zonde en dienstknecht geworden van God, oogst u heiligheid en tenslotte eeuwig leven." (Romeinen 6:22, WV2012)


Volgend onderwerp:

 7.4.3. Vreemdelingschap 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies