link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.4.6. Geloofsdiscipline

Inhoud:

- Discipline en discipelschap
- Geloofstraining
- Trouw zijn en volhouden
- Voorbeelden van geloofsdiscipline


Discipline en discipelschap

 

Nauw verwant aan het woord 'discipelschap' is: discipline. Paulus gebruikt in zijn brieven verschillende malen het beeld van atleten op een renbaan en over de discipline die deze mensen zichzelf opleggen om de eerste prijs te behalen. Voor het volhardend volgen van Jezus geldt hetzelfde. Laten we dat beeld eens verder uitwerken:

  1. Topsporters stemmen hun dagelijkse voedselinname af op hun sport - Discipelen van Jezus voeden zich met het zuivere en kracht gevende Woord van God en worden gesterkt door de omgang met God.
  2. Topsporters zorgen voor de beste kleding, zo licht mogelijk en zo min mogelijk belemmerend - Discipelen van Jezus vermijden en belijden hun zonden zodat hun geweten niet meer op hen drukt. Zij nemen afstand van zelfzuchtige verlangens en het streven naar succes en rijkdom, omdat al die dingen het bereiken van dat ene doel in de weg staan. Ze moeten zichzelf leren bedwingen, zodat de oude natuur en zijn hinderlijke begeerten of andere blokkades hen niet kunnen hinderen.
  3. Topsporters voelen zich aangespoord als hun supporters hen vanaf de tribune bemoedigend toeroepen - Discipelen van Jezus zien aanmoedigingen in voorbeelden van krachtige geloofsgetuigen (zoals in Hebreeën 11).

De laatste twee items worden prachtig verwoord in het volgende Bijbelgedeelte:

"Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt." (Hebreeën 12:1, NBV2004)

Uiteindelijk hebben alle hindernissen om het hoge doel te bereiken een kern van zonde in zich.

Geloofstraining

 

Tijdens de training ontwikkelen topsporters een optimale conditie eenvoudigweg door veel te oefenen onder goede leiding. Zij moeten ook een winnaarmentaliteit zien te ontwikkelen.

"... oefen uzelf in de godsvrucht." (1 Timoteüs 4:7, HSV2010)

Iedereen die serieus aan sport doet moet deelnemen aan trainingsprogramma's. Als een sporter geregeld niet komt opdagen bij de training, kan hij wel vertrekken. Hetzelfde geldt voor gelovigen. Er zijn gelovigen die om allerlei slappe redenen wegblijven van samenkomsten, Bijbelkringavonden of andere bijeenkomsten van hun plaatselijke gemeente waar hun deelname gewenst is. Daarmee laten ze een chronisch gebrek aan toewijding zien en zijn ze de naam 'discipel' niet waard.

"Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoonlijk doen; laten we elkaar moed inspreken, en dit temeer naarmate u de grote dag dichterbij ziet komen." (Hebreeën 10:25, WV2012)

Een topsporter moet zich laten corrigeren door zijn coach. Wie dat niet doet kan er zeker van zijn dat hij de top niet bereikt. Onze coach is Jezus, die zelf het hoogste record op zijn naam heeft staan en dus het klappen van de zweep kent. Jozua, Kaleb, Daniël en de drie vrienden van Daniël, dat zijn typische voorbeelden van gelovigen met een winnaarmentaliteit. Ze hebben de eindstreep met vlag en wimpel behaald. En wat was hun geheim? Radicale toewijding aan de Heer en geoefende trouw in het gehoorzamen van God.

Trouw zijn en volhouden

 

Trouw is een voortvloeisel uit volharding en discipline. In deze tijd komen er onnoemelijk veel impulsen op de westerse mens af, waardoor zijn gedrag steeds meer gaat bestaan uit het reageren op die impulsen. Impulsgedrag komt in de praktijk vaak neer op: doen waar je op dat moment zin in hebt of wat je aandacht vraagt, en andere dingen naar de achtergrond schuiven. Het gaat hand in hand met leven vanuit je gevoel en de behoeften van je oude natuur.

Daar tegenover staat zoiets als trouw. Het is een kostbare, maar helaas steeds schaarser wordende eigenschap bij mensen.

"... want trouw vindt men niet bij allen." (2 Tessalonicenzen 3:2, NBG1951)

Het is gemakkelijk om aan iets te beginnen, maar iets afmaken vergt een levensinstelling van betrouwbaarheid. Voor Gods kinderen is het trouw uitvoeren van dienende taken binnen Gods koninkrijk (en ook daarbuiten!) een belangrijke graadmeter voor iemands geestelijke volwassenheid en geschiktheid om in de toekomst met Jezus te regeren. Waarschijnlijk verlang je ernaar eenmaal de volgende woorden uit de mond van Jezus te horen:

"... Je bent een goed en trouw dienaar. Iets kleins heb je goed beheerd, nu zal ik je over iets groots aanstellen. Kom binnen en vier feest met mij." (Matteüs 25:23, GNB1996)

Zie ook onderwerp 'Trouw' in hoofdstuk 'Vruchtdragen'

Voorbeelden van geloofsdiscipline

 

Geloofsdiscipline en trouw zijn onder meer belangrijk bij:


Volgend onderwerp:

 7.4.7. Geloofsgehoorzaamheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies