link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.4.10. Doelgerichtheid

Inhoud:

- Bijbelfiguren met levensdoelen
- Doelgerichtheid van Paulus


Bijbelfiguren met levensdoelen

 

In de Bijbel komen we veel mensen tegen die een duidelijk levensdoel hadden:

levensdoel hoe wisten ze dat?
Noach Ark bouwen waarmee mensen en dieren de zondvloed konden overleven (Genesis 6:13-22). God had het hem gezegd.
Jozef Het volk van God in leven houden tijdens een hongersnood (Genesis 42-43). God leidde de omstandigheden zodat hij onderkoning van Egypte werd.
Mozes Het volk van God uit Egypte leiden en brengen in het door God beloofde land (Exodus, Deuteronomium). God had het hem gezegd.
Samuel Profeet en rechter zijn over het volk Israël (1 Samuel 7-15). God had herhaaldelijk tot hem gesproken en hij groeide in deze bediening als tussenpersoon tussen God en het volk.
Ester Het volk van Israël beschermen voor uitroeiing volgens het plan van Haman (Ester 3-9). Mordechai zag Gods hand in de gebeurtenissen en Ester handelde ernaar.
Daniël Staatsman en profeet van God zijn (Daniël 2-12). God gaf hem de gave van profetie en sprak tot hem door dromen en visioenen.
Nehemia De stad Jeruzalem herbouwen na de ballingschap van het volk Israël (Nehemia 1-13). Hij werd diep in zijn geraakt toen hij hoorde dat de ballingen in Jeruzalem het slecht hadden. Hij bad om een gelegenheid en God baande de weg voor hem.
Dorcas Zorg dragen voor arme mensen (Handelingen 9:36-43). Ze werd in haar hart aangeraakt door de nood van mensen en ging aan de slag in gehoorzaamheid aan Gods levenswet van de liefde.
Paulus Apostel van niet-Joden worden en het evangelie in zo veel mogelijk landen verkondigen (Handelingen 13-28). Brieven schrijven aan diverse gemeenten. God riep hem tot het apostelschap. Hij heeft vele gemeenten gesticht en leidinggevenden aangesteld. Door toelating van zijn gevangenschap gaf God hem de gelegenheid brieven te schrijven die talloze mensen (waaronder jou en mij) hebben onderwezen over het christenleven.

Levensdoelen

In veel gevallen zien we dat God deze mensen persoonlijk riep voor hun specifieke taak. In andere gevallen zien we dat mensen dicht bij God leefden en taken zagen liggen die hun hart hadden aangeraakt. Anderen zagen hun levensdoel in het gebruiken van hun persoonlijke gaven om God en mensen te dienen. In veel gevallen was het een combinatie van deze mogelijkheden.

Zie ook de onderwerpen 'Roeping' en 'Heb je een roeping nodig?' in hoofdstuk 'Gods leiding'.

Ook zien we een andere lijn in het overzichtje: de taken sloten meestal goed aan bij het temperament en de natuurlijke gaven van de personen.

Lees bijvoorbeeld de levensbeschrijvingen in de hoofdstukken over de karakterontwikkeling van Abraham, Mozes, Petrus en Paulus in deel 8: 'Geloofspraktijk'.

Doelgerichtheid van Paulus

 

Vooral bij de apostel Paulus komen we een krachtige doelgerichtheid tegen. Diverse keren gebruikt hij in zijn brieven de beeldspraak van een atleet die alles op alles zet om als eerste te eindigen. Hij vergelijkt de renbaan van atleten met de levensloop van de gelovige, die maar één doel hoort te hebben: het doel te bereiken dat God met zijn leven heeft. Over zijn eigen gemotiveerdheid schrijft hij:

"Al wat ik wens is Christus te kennen en de kracht te ondervinden van zijn opstanding; te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood, in het verlangen eens de opstanding uit de dood te bereiken." (Filippenzen 3:10-11, GNB1996)

Paulus wist dat Jezus de weg was om het hoogste doel voor zijn leven te bereiken. Het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus vormden het fundament van zijn geloof. Daarin is immers de kracht te vinden om dat doel te bereiken. Het persoonlijk kennen van God, de geoefende omgang met Hem en het volgen van zijn wil staan daarbij centraal. Maar ook nog iets belangrijks dat we het liefst zouden overslaan: het aan Jezus gelijk worden in zijn dood. Dat betekent:

Beide heeft Paulus in praktijk gebracht. Hij wist ook wanneer hij zijn einddoel zou bereiken: bij de lichamelijke opstanding bij de wederkomst van Jezus. Niet dat hij twijfelde aan het feit dat hij zou opstaan, maar het ging hem om de manier waarop hij zou opstaan: als iemand die een oppervlakkig geloofsleven heeft geleid of als een echte overwinnaar. Paulus ging voor het laatste.

"Ik beweer niet dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben. Maar ik zet wel door, om eens te grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Nee, broeders en zusters, ik verbeeld me niet het al gegrepen te hebben. Alleen dit: ik vergeet wat achter mij ligt en doe mijn best om te bereiken wat voor mij ligt; ik ga recht op mijn doel af om de hemelse prijs te behalen waartoe God mij geroepen heeft in Christus Jezus." (Filippenzen 3:11-14, GNB1996)

Paulus was zeker van zijn eeuwige behoud, maar hij had zijn loopbaan nog niet beëindigd. Tot die tijd bleef hij leerling, een stagiair in het koninkrijk van God en hij wist dat geen mens tijdens zijn aardse leven ooit perfect kan worden. Maar hij keek niet naar alles wat in het verleden fout gegaan was (iets wat zoveel gelovigen helaas zo vaak doen) want dat had hij innerlijk verwerkt en in Gods handen gelaten. Hij leefde in het heden met het oog op de toekomst:

"Maar aan mijn leven hecht ik voor mijzelf niet de minste waarde, als ik mijn loopbaan maar kan voltooien en de taak kan vervullen die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: de verkondiging van de goede boodschap van Gods genade." (Handelingen 20:24, WV2012)

En hij bleef zijn best doen om het allerbeste aan de Heer te geven, en al zijn liefde, tijd en energie te investeren in het koninkrijk. De hemelse prijs of beloning waar hij naar uitzag was de positie die hij in het hiernamaals zou bereiken, niet om daar mee te pronken, maar om daar zijn Heer mee te eren.

Kort voordat Paulus zou worden terechtgesteld maakte hij de balans van zijn leven op en schreef daarover:

"... het moment waarop ik heenga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien." (2 Timoteüs 4:6-8, NBV2004)

Laat je door Paulus inspireren om de taak te vervullen en het doel te bereiken waartoe God je op de aarde heeft geplaatst!


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 7.4. Toewijding 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies