link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

7.7.1. Waarom geloofsvervolging?

Inhoud:

- Kosmische strijd
- Jezus kwam om te lijden en te sterven
- Haat van de wereld
- Navolging van Jezus
- Geestelijke strijdvoering
- Vervolging in de eindtijd


Kosmische strijd

 

De diepste oorzaak van christenvervolging is de kosmische strijd tussen het koninkrijk van God en dat van de satan. Gods tegenstander, de satan, probeert met geweld Gods koninkrijk af te breken door Gods kinderen buiten gevecht te stellen, zoals dat in militaire termen genoemd wordt. Hoe dichter je bij God leeft en actief deelneemt aan de geestelijke strijd en in woord en daad getuigt van Jezus, hoe meer tegenstand je van de satan kunt verwachten.

"Wees nuchter en waakzaam. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te verslinden." (1 Petrus 5:8, WV2012)

Zo is christenvervolging één van de belangrijkste strategieën van de satan in de strijd tegen het koninkrijk van God. Jammer voor de satan, want hoe meer hij christenen vervolgt, hoe sterker de Gemeente van Jezus wordt. Natuurlijk weet de satan dat ook en gebruikt hij in andere landen het dodelijke wapen van de verleiding. In het 'vrije' westen worden massa's kerkmensen 'buiten gevecht gesteld' door de invloed van de welvaart, verzwakt door toegeven aan verleidingen en toenemende wereldgelijkvormigheid.

Tegelijk kan de verzwakking van het christendom in westerse landen ook een reden zijn waarom daar juist GEEN vervolging plaatsvindt van gelovigen.

Jezus kwam om te lijden en te sterven

 

De Bijbel geeft een uitgebreid verslag over het lijden van Jezus in elk van de vier evangeliën. Natuurlijk is er veel over dit onderwerp te zeggen, maar ik wil er één aspect uitlichten. Jezus was NIET het slachtoffer van de omstandigheden (agressie van de Joodse leiders), ook niet het slachtoffer van satanische tegenstand, maar Hij gaf zichzelf vrijwillig over om te worden veroordeeld. Jezus' lijden was een belangrijk onderdeel van de opdracht die Hij vrijwillig van de Vader had geaccepteerd:

"Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: 'Offers en gaven hebt u (=God de Vader) niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven; brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd: 'Hier ben ik,' want dit staat in de boekrol over mij geschreven: 'Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.' " (Hebreeën 10:5-7, NBV2004)

Ook de timing van alle gebeurtenissen rondom de kruisiging waren en bleven volledig in Gods hand:

  • Diverse malen probeerden Jezus' tegenstanders Hem te grijpen, maar het lukte niet 'omdat ZIJN tijd nog niet was gekomen' (Johannes 8:20).
  • De Joodse leiders hadden gezegd dat Jezus niet tijdens het Pesach weekend gepakt mocht worden (Matteüs 26:5). Maar Jezus wist dat dat juist WEL Gods tijd was (Matteüs 26:2).

Veel gedetailleerde profetieën over Jezus' lijdenstijd zijn letterlijk vervuld (lees bijvoorbeeld Psalm 22 en Jesaja 53). Uit dit alles is maar één conclusie te trekken: God had de regie van al deze gebeurtenissen strak in handen en NIETS is bij toeval gebeurd of omdat zijn tegenstanders hier op aanstuurden. Al wat Jezus' tegenstanders deden werd ingepast in het totaalplan dat onder Gods opperleiding werd uitgevoerd. God wilde zijn buitengewoon hoge doel bereiken (het herstel van de relatie tussen God en de mensheid) dat alleen via de weg van het lijden mogelijk was.

Haat van de wereld

 

Geloofsvervolging is al bijna zo oud als de wereld na de zondeval. Het begon al met Abel die door zijn broer Kaïn werd vermoord. Kaïn voelde op zijn klompen aan dat Abel in verbinding stond met God en hijzelf niet. Daarom irriteerde zijn broer hem mateloos en kon hij hem niet langer naast zich verdragen.

"... En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig." (1 Johannes 3:12, NBV2004)

Christenvervolging komt voort uit dezelfde bron van haat die later in volle hevigheid zichtbaar werd in de kruisiging van Gods Zoon. Jezus zei hier het volgende over tegen zijn twaalf discipelen:

"Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft." (Johannes 15:18-21, NBV2004)

"Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat." (Johannes 15:25, NBG1951)

De haat van de wereld-zonder-God tegenover gelovigen is irrationeel. In veel gevallen is het een kwestie van blinde haat en worden er leugens of excuses bedacht om hen kwaad te kunnen doen of hen in een kwaad daglicht te stellen. De groeiende afkeer van de wereld tegenover Joden en de staat Israël werkt precies zo. Het gaat allemaal over de vijandschap tussen de satan en de mensen die met God verbonden zijn. Want God heeft nog grote toekomstplannen met zijn volk Israël en de Gemeente van Jezus.

Toen Pilatus met Jezus had gesproken, concludeerde hij dat Jezus inderdaad de persoon was voor wie Hij zich uitgaf: de koning van de Joden. Toen hij uitriep "Moet ik uw koning kruisigen?" kreeg hij van de Joodse leiders een heel irrationeel antwoord:

"... Wij hebben geen andere koning dan de keizer!" (Johannes 19:15, NBV2004)

De Joodse leiders stonden bepaald niet bekend om hun keizersgezindheid, vanwaar deze ommezwaai? Ze waren zo gebonden door de leugengedachten van de satan en verblind door blindmakende haat, dat ze de grootste onzin uitkraamden.

"Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind ..." (2 Korintiërs 4:4, HSV2010)

We zien diezelfde haat vandaag de dag in landen waar christenen worden vervolgd. Op het moment dat ik dit schrijf (2017) is ongeveer 80% van alle geloofsvervolgden in de wereld christen. Bijna altijd is er sprake van lastercampagnes, intimidatie, valse beschuldigingen, haat zaaien, ophitsing tot geweld en onrechtvaardige behandeling, door familieleden of door de politie en de rechterlijke macht. Er is niets nieuws onder de zon. Het moet ons allemaal niet verbazen. Jezus heeft het al lang geleden voorzegd dat het zou gebeuren.

Uiteindelijk komt christenvervolging dus uit de koker van de satan, die gebruik maakt van mensen die niets met Jezus te maken willen hebben. Jezus zelf liet de volgende woorden aan de gelovigen te Smyrna schrijven, waarin Hij de betrokkenheid van de satan duidelijk onder woorden bracht:

"Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld ... " (Openbaring 2:10, NBV2004)

Navolging van Jezus

 

De apostel Paulus sprak over het lijden en de tegenstand die hij voortdurend meemaakte:

"We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde." (2 Korintiërs 4:8-9, NBV2004)

Paulus kende de innerlijke strijd die het lijden met zich meebracht maar hij bleef positief. Hij beschouwde het lijden voor de naam van Jezus zelfs als een soort roeping:

"We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt." (2 Korintiërs 4:10-11, NBV2004)

"Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus' lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk ..." (Kolossenzen 1:24, NBV2004)

In dit laatste Bijbelvers wil Paulus natuurlijk niet schrijven dat het lijden van Jezus niet volmaakt zou zijn, maar dat Jezus en de Gemeente een geheel vormen en dat gelovigen in veel opzichten een vergelijkbare weg gaan als Jezus. De apostel Petrus, die heel goed wist wat vervolging betekende, spoorde gelovigen aan om positief te denken over het lijden voor Jezus:

"... Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem." (1 Petrus 2:20-21, NBV2004)

Geestelijke strijdvoering

 

De lijdende kerk neemt een belangrijke positie in bij de geestelijke strijd tegen het rijk van de duisternis ter voorbereiding van de wederkomst van Jezus. Zij vormen als het ware de commando-eenheid van Jezus' leger in de wereld, de best getrainde soldaten van hun koning, misschien wel zonder dat ze het zelf weten. Evenals commando-eenheden voeren ze gevaarlijke acties uit in vijandelijk gebied. Zij lopen grote risico's en hebben een goede ondersteuning nodig van hun achterban. Vergeet hen niet in je voorbede en probeer hen te ondersteunen waar mogelijk.

Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors, een bekende organisatie die zich inzet voor de vervolgde kerk, werd door God geroepen voor dit werk met het volgende Bijbelgedeelte:

"Word wakker en herstel wat nog over is en dreigt te sterven ..." (Openbaring 3:2, GNB1996)

Je houdt niet voor mogelijk hoeveel de ondersteuning door gelovigen uit de hele wereld betekent voor mensen die maar nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden vanwege ernstige christenvervolging. Ze hebben er niet om gevraagd om deze rol te vervullen, maar ze doen het wel. In de Bijbel wordt veel gesproken over 'overwinning'. Zij zijn de ECHTE overwinnaars binnen het koninkrijk. En vergeet niet: morgen kan het onze beurt zijn.

Vervolging in de eindtijd

 

De meeste Bijbeluitleggers geloven dat er een ongekende christenvervolging plaatsvindt direct voorafgaande aan de wederkomst van Jezus. Ook geeft de Bijbel reden om te geloven in een antichristelijke macht die in die periode Gods volk tot het uiterste zal proberen uit te roeien. We zien de voortekenen van die tijd al om ons heen.

De lessen die de vervolgde gelovigen van gisteren en vandaag hebben geleerd, kunnen dan voor alle gelovigen van onschatbare waarde zijn. We moeten ons niet laten verrassen. We moeten onze geestelijke wapenrusting in orde hebben en we hebben een hechte verbondenheid met God door de Heilige Geest nodig. Daarmee toegerust zullen we gegarandeerd overwinnen.


Volgend onderwerp:

 7.7.2. Begin geloofsvervolging 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies