banner image

 

7.7.6. Gevolgen van geloofsvervolging

"Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich." (Psalm 126:5, NBV2004)

Gevolg 1: leven uit de dood

Lijden voor Jezus heeft altijd vrucht voortgebracht. Als mensen om de naam van Jezus lijden, is dit een groot onrecht dat hen vanuit de wereld wordt aangedaan. Omdat God rechtvaardig is, zal Hij elk lijden voor Jezus in het hiernamaals compenseren, op wat voor manier dan ook. Uit lijden en sterven komt nu eenmaal nieuw leven voort, dat is het principe van de graankorrel, dat Jezus ook heeft toegepast aan het kruis.

"Ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij slechts één graankorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort." (Johannes 12:24, GNB1996)

Een van de vele voorbeelden uit de geschiedenis is het volgende. Zonder lijden en vervolging onder het communisme zouden vandaag de dag de kerken in China lang niet zo sterk zijn als nu. Een oud en overbekend gezegde luidt: het bloed der martelaren is het zaad der Kerk. Lees bijvoorbeeld Handelingen 4:1-22 en ontdek dat de eerste christengemeente er alleen maar moediger en sterker door werd.

Gevolg 2: geestelijke rijping door lijden

Behalve de uitwerking op andere mensen, heeft lijden ook een buitengewoon heilrijk effect op de gelovige zelf. Daarbij kunnen we denken aan de louterende werking van het lijden en de verdieping van de persoonlijke band met Jezus. Lijden voor de naam van Jezus is het toppunt van discipelschap. Het is de ultieme toewijding aan Jezus. Jezus zei:

"Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen: voor hen is het hemelse koninkrijk." (Matteüs 5:10, GNB1996)

"Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel ..." (Matteüs 5:11-12, NBV2004)

Heel nadrukkelijk zegt de Bijbel ons dat Jezus in tijden van lijden dichterbij is dan ooit.

"Prijs u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus: het is een teken dat de Geest der heerlijkheid, die de Geest van God is, op u rust." (1 Petrus 4:14, WV2012)

Duizenden gelovigen hebben dat persoonlijk ervaren en duizenden vervolgde gelovigen overal ter wereld ervaren het op dit moment:

"Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 8:35-39, NBV2004)

Zie ook onderwerp 'Zalig wie vervolgd worden' in hoofdstuk 'Zaligsprekingen van Jezus'.

Gevolg 3: zegeningen in het hiernamaals

De Bijbel staat vol met beloften of de grote heerlijkheid die martelaren in het hiernamaals zullen ontvangen.

"Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden." (Romeinen 8:18, NBG1951)

Het is moeilijk te begrijpen waarom God zoveel lijden toelaat voor de mensen die Hem aanbidden. Het kan alleen maar betekenen dat de toekomstige heerlijkheid, die God er tegenover zet, waanzinnig waardevol zal zijn. Lijden op aarde is tijdelijk, de bijbehorende heerlijkheid zal eeuwig zijn. Het verschil zal immens zijn en niemand zal achteraf spijt hebben van de keuzes voor Jezus die ze tijdens hun leven op aarde gemaakt hebben. In alle eeuwigheden zullen ze Jezus beter kunnen begrijpen die het diepste lijden heeft meegemaakt en zal hun band met Hem dieper zijn. En dat zal de grootst denkbare vreugde van het hiernamaals zijn.

Gevolg 4: beloning voor lijdende christenen

De overwinning in de kosmische strijd is beloofd aan het volk van God.

"En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten (=die van de gelovigen) verpletteren ..." (Romeinen 16:20, HSV2010

"Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: 'Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard." (Openbaring 12:10-11, NBV2004)

"Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken ... Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias." (Openbaring 20:4, NBV2004)

Let op dat in deze Bijbelgedeelten de overwinning niet wordt toegeschreven aan Jezus, maar aan Gods volk: de gelovigen. In feite is dit de vervulling van de belofte die God in het paradijs al had gegeven, direct na de zondeval:

"En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen." (Genesis 3:15, NBG1951)

En wel in het bijzonder degenen die hun leven hebben overgehad voor hun Heer. Wat een eer om bij die overwinnaars te mogen behoren. Zij mogen met de apostel Paulus uitzien naar de vergelding in het hiernamaals:

"... ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien." (2 Timoteüs 4:7-8, NBV2004)