link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.2.2. De hoogste liefde

Inhoud:

- De hoogste liefde is zegenende liefde
- Geen menselijke liefde
- Resultaat van liefde
- Getuigende liefde
- En die andere twee soorten liefde dan?


De hoogste liefde is zegenende liefde

 

Nadat de apostel Paulus in 1 Korintiërs 12 had geschreven over de gaven van de Geest, spoorde hij ons aan om de hoogste aandacht te geven aan iets dat NOG belangrijker is:

"Richt u dus op de belangrijkste gaven. Maar ik zal u een weg wijzen die dit alles overtreft." (1 Korintiërs 12:31, GNB1996)

Vervolgens legde Paulus uit dat liefde de 'hoogste weg' is die uitstijgt boven al het andere:

"(1) Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.
(2) Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
(3) Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn - had ik de liefde niet, het zou mij niet baten." (1 Korintiërs 13:1-3, NBV2004)

Hieruit kunnen we het volgende leren:

 1. Zegenende liefde is meer waard dan de mooiste woorden. Zonder liefde zijn die hol en leeg (vers 1).
 2. Zegenende liefde is meer waard dan geestelijke gaven, zelfs meer dan de hoogste geestelijke gave van van profeteren (vers 2).
 3. Zegenende liefde is meer waard dan de meest intellectuele kennis over God en het diepste geloofsinzicht (vers 2).
 4. Zegenende liefde is meer waard dan geloof, want geloof is niet meer dan de sleutel tot de rijkdommen van God, maar zegenende liefde is de rijkdom zelf (vers 2).
 5. Zegenende liefde is meer waard dan het toppunt van liefdadigheid en zelfopoffering, want ook daarbij kunnen onzuivere motieven een rol spelen (vers 3).

Zegenende liefde is niets minder dan de liefde van God, die ook in en door de gelovige werkzaam kan zijn. Hierover lezen we het volgende in verzen 4-7 van 1 Korintiërs 13 (NBV2004):

De liefde is geduldig (vers 4) ... kan veel van anderen verdragen
De liefde is vol goedheid (vers 4) ... zoekt steeds het hoogste welzijn voor de ander
De liefde kent geen afgunst (vers 4) ... is blij als het met de ander goed gaat, ook als het met jezelf minder goed gaat
De liefde kent geen ijdel vertoon (vers 4) ... schept niet op over eigen geloofservaringen, goede eigenschappen, goede daden of prestaties
De liefde kent geen zelfgenoegzaamheid (vers 4) ... is niet vol van eigen kennis, principes, kerkelijke trouw, enzovoort
De liefde is niet grof (vers 5) ... is fijngevoelig en houdt rekening met de gevoelens van de ander
De liefde is niet zelfzuchtig (vers 5) ... doet niet iets goeds voor een ander om er zelf beter van te worden of om er een goed gevoel van te krijgen
De liefde laat zich niet boos maken (vers 5) ... is niet snel geïrriteerd of kritisch
De liefde rekent het kwaad niet aan (vers 5) ... is niet uit op vergelding of wraakzucht, maar is vergevingsgezind
De liefde verheugt zich niet over onrecht (vers 6) ... houdt van het goede en haat het kwade
De liefde vindt vreugde in waarheid (vers 6) ... houdt van eerlijkheid en waarheid en haat de leugen
De liefde verdraagt alles (vers 7) ... kan ook onhebbelijkheden van anderen verdragen
De liefde is onbegrensd in geloof en hoop (vers 7) ... geeft de ander nooit op, maar verwacht altijd het beste van de ander
De liefde volhardt in alles (vers 7) ... blijft zich inzetten voor het welzijn van de ander, onder alle omstandingheden

Liefde (1 Korintiërs 13)

Ik wil je uitnodigen om met behulp van dit overzicht de volgende test uit te voeren:

 1. Vervang de woorden 'De liefde' in de linker kolom telkens door je eigen naam en lees deze zinnen hardop. Hoe klinkt dat? Zelf vind ik het ronduit schokkend omdat ik dan zo pijnlijk besef hoezeer mijn eigen 'liefde' tekort schiet en hoever die afstaat van de liefde, zoals God die bedoeld heeft.
 2. Vervang nu de woorden 'De liefde' in de linker kolom telkens door de naam 'Jezus' en lees deze zinnen nu nog eens. Dat klinkt wel zuiver, ja toch? Sterker nog, al die regels met elkaar geven een prachtige beschrijving van wat Jezus beweegt.
 3. Als je wedergeboren bent, weet je dat Jezus door de Heilige Geest in je woont. Daarom kun je nu nog eens de hele rij voor jezelf oplezen, maar dan met de woorden 'Jezus in mij'. Lees het vooral hardop en laat de woorden tot in het diepst van je ziel doorklinken. DIT IS NAMELIJK ECHT WAAR!!! Aanvaard die waarheid dan ook voor de situaties dat je het moeilijk vindt om iemand echt lief te hebben.

Geen menselijke liefde

 

"Als Gods liefde en menselijke liefde elkaar ontmoeten, dan gebeurt er iets." (Nicky Cruz)

Nogmaals wil ik benadrukken dat het Bijbelse gebod van de liefde niet gaat over liefde, die de mens vanuit zichzelf kan opbrengen. Dat is namelijk een soort liefde, die mensen zonder God ook kunnen opbrengen. Alleen als je wedergeboren bent kun je Gods bovennatuurlijke zegenende liefde ontvangen en doorgeven aan anderen. Daarover zei Jezus:

"Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?" (Matteüs 5:46-47, NBV2004)

Hoe kan Gods zegenende liefde door je heen naar anderen stromen? Zoals bij alles in het geestelijke leven is geloof de sleutel om Gods toezeggingen werkelijkheid te doen worden. In dit geval kan het principe van de startmotor worden toegepast. De functie van de startmotor van een auto is niet om de auto te laten rijden, maar om de hoofdmotor op te starten. Met de startmotor zou je best enkele meters kunnen rijden, maar waarom zou je dat doen als het met de hoofdmotor veel beter gaat? Als het gaat om liefde, moet je zelf beginnen met de daad van liefde uit te voeren die je in gedachte had. Zodra je in geloof de eerste stap hebt genomen om liefde te tonen, komt de hoofdmotor van de Heilige Geest in werking, zodat de hoofdstroom van zegenende liefde door je heen stroomt. Neem de proef op de som en je zult zien dat het werkt!

Resultaat van liefde

 

Als je iets deelt met andere mensen, houd je normaal gesproken zelf steeds minder over. Het bijzondere met zegenende liefde is dat hoe meer je het deelt met anderen, hoe meer de liefde in je hart toeneemt. Zodra je liefde hebt weggegeven, vult God die liefde in je hart weer aan en maakt Hij je hart ruimer om nog meer liefde te kunnen ontvangen en weg te kunnen geven.

Zegenende liefde is niet alleen de grootste kracht in het heelal, het is ook de voornaamste bron van echte vreugde. De filosofie van de wereld is er op gericht om genot te zoeken in het hebben en krijgen van alles en nog wat. De filosofie van de Bijbel staat daar lijnrecht tegenover: hoe meer liefde je weggeeft, hoe meer blijvende voldoening je ervan beleeft.

Getuigende liefde

 

Door zegenende liefde laten gelovigen het karakter van Jezus zien in de wereld om hen heen, zodat anderen het verschil kunnen zien tussen mensen die met of zonder God leven. Omdat liefde in het karakter van Jezus de hoofdrol speelt, geldt de allesomvattende roeping van de christen om God en zijn medemensen lief te hebben. Alle mensen, gelovig of ongelovig, zijn in staat liefde te herkennen in andere mensen. Ze proeven het verschil:

 • tussen lief doen en liefhebben
 • tussen goed zijn voor anderen om er waardering voor te krijgen en liefde tonen zonder iets terug te verwachten
 • tussen sociale vriendelijkheid en liefde die van Boven komt

Het tonen van liefde in je daden is dan ook de meest krachtige manier om anderen te laten zien wie de bron van je liefde is: Jezus.

Zie ook hoofdstuk 'Getuigen van Jezus'.

En die andere twee soorten liefde dan?

 

Door de grote nadruk die de Bijbel legt op zegenende liefde komen de vriendschappelijke liefde en de lichamelijke liefde misschien wat op de achtergrond als tweederangs relatievormen. Het ligt toch wel iets anders: bij de gelovige hoort de zegenende liefde de bron te zijn waardoor de beide andere soorten liefde tot hun volle doel kunnen komen. Alle drie de vormen van liefde zijn scheppingen van God en dus waardevol.

Vriendschappelijke liefde (of broederlijke liefde) wordt in het Nieuwe Testament ook genoemd als een opdracht voor gelovigen vooral tegenover hun medegelovigen:

"Houd de onderlinge liefde in stand ..." (Hebreeën 13:1, NBV2004)

"Laat de broederliefde blijven." (Hebreeën 13:1, HSV2010)

In het volgende Bijbelvers komen beide soorten liefde naast elkaar voor en hieruit blijkt duidelijk hoe de zegende liefde gelovigen ertoe beweegt om goede onderlinge relaties te onderhouden.

"Over de onderlinge liefde (=vriendschappelijke liefde) hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde (=zegenende liefde) met elkaar moet omgaan. (1 Tessalonicenzen 4:9. NBV2004)

Ook de lichamelijke liefde, die hoort bij het huwelijk tussen man en vrouw, krijgt zijn glans vanuit de zegenende liefde. De nadruk komt dan vooral te liggen op het blij maken van de ander, tegen de achtergrond van onvoorwaardelijke, zegenende liefde voor elkaar. Een zelfzuchtige houding bij geslachtsgemeenschap levert natuurlijk bij lange na niet die diepe voldoening op die God ermee bedoeld had. Onderzoekingen bevestigen dan ook dat wedergeboren echtparen aantoonbaar meer vreugde ervaren van hun seksuele leven dan andere stellen.


Volgend onderwerp:

  8.2.3. Liefde voor God en mensen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies