link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.2.5. Dienen

Inhoud:

- Dienen als geloofsgehoorzaamheid
- Dienende houding van Jezus
- Dienen is DE manier van zegen verspreiden


Jezus zei in de Bergrede:

"Zo moet u ook uw licht laten uitstralen voor de mensen. Dan kunnen zij het goede zien dat u doet, en zullen zij uw Vader in de hemel eer bewijzen." (Matteüs 5:16, GNB1996)

Gelovigen zijn geroepen om een zegen te zijn voor ander mensen. Dat kan in veel gevallen betekenen dat hun zegenende liefde zich uit in het dienen van de ander.

Dienen als geloofsgehoorzaamheid

 

Een volgeling van Jezus zijn bestaat voor een groot gedeelte uit dienen: God dienen en je medemensen dienen. In veel gevallen is dat hetzelfde. Dienen betekent: jezelf en je arbeidskracht inzetten voor het welzijn van een ander. Het is de praktische uitwerking van het liefdegebod.

Dienen in je plaatselijke gemeente kan bestaan uit het uitvoeren van dienende taken die goed aansluiten bij je gaven en vaardigheden, bij je karaktergaven.

"Stel uw gaven, zoals ieder die gekregen heeft, in elkaars dienst. Zo toont u zich goede beheerders van de vele soorten genadegaven van God." (1 Petrus 4:10, GNB1996)

Maar er zijn in je gemeente ook dienende taken die gedaan kunnen worden door iedereen. Er kunnen dan taken op je weg komen waar je niet goed in bent, maar waardoor God je wel heel goed kan vormen. Ga die niet uit de weg en minacht ze niet. Er bestaan geen onbelangrijke dienende taken, want in het belangeloos dienen van je medemens dien je God. Dat is zegenende liefde die in praktische daden wordt uitgevoerd.

Een dienaar bepaalt niet zelf wat hij doet, maar luistert naar iemand die boven hem staat. Een trouwe dienaar gaat nooit met pensioen, maar blijft levenslang trouw in het dienen. Het is een deel van zijn leven geworden. Trouw is altijd een gewaardeerde eigenschap geweest die bovendien vrij zeldzaam is. Iemand die trouw is valt op, ook al gebeurt dienen meestal op de achtergrond.

Leiding geven staat in hoger aanzien dan dienen. Er worden talrijke leiderschapscursussen gegeven en over het onderwerp is een enorme hoeveelheid boeken en artikelen geschreven. Heeft iemand wel eens gehoord over een cursus in dienstbaarheid? Maar in het koninkrijk van de hemel staat dienen hoger dan leiding geven. Inderdaad, dat koninkrijk is heel alternatief.

Dienende houding van Jezus

 

Het leven van Jezus bestond tijdens zijn leven op aarde voor een groot deel uit dienen. Dat demonstreerde Hij wel heel duidelijk toen Hij bij de laatste pesachmaaltijd de vieze voeten van zijn discipelen ging wassen.

"... Jezus ... stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. ... Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. 'Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?' vroeg hij. ... Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen ... Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt." (Johannes 13:3-17, NBV2004)

Jezus' opdracht aan gelovigen om elkaar te dienen is van het allergrootste belang. Het was de laatste praktijkles die Jezus aan zijn discipelen gaf voordat Hij zou sterven en zoiets onderstreept het enorme belang ervan. Om NOOIT te vergeten. Let er bij het lezen in de Bijbel altijd goed op bij iets wat voor het eerst of voor het laatst gebeurt. Dat heeft vaak iets extra's te betekenen. Meestal wordt er dan iets heel belangrijks benadrukt.

Spreekt de Bijbelse belofte je aan dat we als gelovigen in het hiernamaals 'als koningen met Jezus zullen heersen'? (Openbaring 20:4; 22:5). De beste voorbereiding op dat koningschap is om in het hier en nu te dienen. Jezus heeft het voorbeeld gegeven en vraagt ons Hem daarin te volgen. Let ook op de belofte dat dienen ons gelukkig zal maken. Die belofte is niet alleen voor later, maar ook voor nu. Let maar eens op: dienstbaar ingestelde mensen zijn gelukkige mensen. Dat is geheel volgens de natuurwetten van Gods koninkrijk. Het tegenovergestelde is ook waar: mensen die zich alleen maar willen LATEN bedienen, zijn meestal niet de gelukkigste mensen

Paulus brengt dit principe als volgt onder woorden:

"Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis. Daarom ook heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen staat." (Filippenzen 2:6-9, WV2012)

Het is het absolute toppunt van dienstbaarheid en nederigheid om van de hoogst denkbare positie in de hemel af te dalen tot de meest verachtelijke positie op aarde. Dit is nooit eerder in de geschiedenis vertoond en dit record zal ook nooit worden gebroken. Het is één van de diepste geheimen van Gods koninkrijk. Het is totaal tegengesteld aan de wereldse manier van denken, waarin trots, prestige en zelfzucht de hoofdrol spelen, en daarom is die gedachte blijvend revolutionair, nieuw en origineel.

Dienen is DE manier van zegen verspreiden

 

Zegenend dienen kan als een gave van God worden beschouwd. Kijk maar naar de lijst met gaven. die Paulus opsomt in Romeinen 12:6-8. Daarin worden naast genadegaven als profeteren ook ronduit dienende gaven genoemd zoals hulp verlenen, troosten en barmhartigheid doen. Een gewone gave wordt een genadegave wanneer Gods zegenende liefde door de dienende persoon heen uitreikt naar andere mensen.

Hoe meer we zegenend dienen, hoe meer onze eigen zegen vanuit de hemel wordt aangevuld en zelfs toeneemt:

"De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt ..." (Spreuken 11:25, NBG1951)

Je kunt een zegen zijn voor iemand als je iets van jezelf aan anderen geeft. Dat betekent: de zegen die je van God ontvangen hebt, doorgeven aan anderen. Hoe meer je anderen daarmee zegent, hoe meer je ook zelf gezegend wordt.

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige ​genade​ van God ... als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door ​Jezus​ ​Christus​. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. ​Amen​." (1 Petrus 4:10-11, HSV2010)

Uit dit Bijbelgedeelte blijkt duidelijk dat dienende liefde meer is dan 'gewoon' dienstbaar zijn, zoals ook veel niet-christenen doen. Het verschil ligt in de motivatie van onbaatzuchtige liefde en de ondersteunende kracht van de Heilige Geest. De kracht van God wordt dus niet alleen zichtbaar bij het preken, evangeliseren, demonen uitdrijven en andere zeer geestelijke bezigheden. Maar juist ook (misschien moeten we zeggen 'vooral') als je gaat dienen. Dienen is echt heel belangrijk!


Volgend onderwerp:

 8.2.6. Geven 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies