link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.3.5. Karaktergaven

Inhoud:

- Goed omgaan met je karaktergaven
- Overdrijven van karaktergaven
- Karaktergaven gebruiken in eigen kracht
- DOWNLOAD KARAKTERTESTEN (PDF):


Karaktergaven zijn je sterk aanwezige eigenschappen. Ze zijn sterk verbonden met je natuurlijke gaven en talenten. Hier volgt een globaal overzicht van de karaktergaven per karaktereigenschap:

karakteraspect /
hoofdeigenschap
karaktergaven
verstandelijk introvert, rijk innerlijk leven
- rationeel analytisch, diepzinnig, onderzoekend
- gewetensvol serieus, consistent, gedreven
- creatief origineel, kunstzinnig, idealistisch
gevoelsmatig extravert, mensgericht
- levendig enthousiast, spontaan, optimistisch
- sociaal aanhankelijk, meelevend, fijngevoelig
- ruimhartig vergevingsgezind, royaal, flexibel
wilskrachtig actief, vol zelfvertrouwen
- zelfstandig zelfredzaam, ondernemend, doelgericht
- gezagvol leiding gevend, verantwoordelijk, motiverend
- daadkrachtig moedig, standvastig, strijdbaar
evenwichtig veelzijdig, rustig vriendelijk
- beheerst nuchter, geduldig, trouw
- volgzaam dienstbaar, bescheiden, vredelievend
- werkzaam ordelijk, ijverig, zorgzaam

Karaktergaven

Goed omgaan met je karaktergaven

 

Zoals we in het vorige onderwerp hebben gezien, zijn de menselijke karaktereigenschappen afbeeldingen van Gods karaktereigenschappen. Het is een voorrecht en een eer voor elke gelovige om in zijn karakter een beelddrager van God te zijn. Iedere gelovige wil ik aansporen zich te laten inspireren door die karaktereigenschappen van God, waarvan zijn persoonlijke karaktergaven een afbeelding zijn. Je hebt deze karaktergaven vooral gekregen om daarin beelddrager van je Schepper te zijn in de dingen die je doet en om juist met die gaven je medemensen te dienen.

"Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt." (1 Petrus 4:10, NBV2004)

Natuurlijk moet dit gebeuren vanuit de verbondenheid met de Heilige Geest, anders is het mensenwerk waar Gods zegen niet op rust. De natuurlijke aanleg die je bij je geboorte hebt meegekregen houdt wel een zekere bestemming van je leven in. Elke roeping of hoofdtaak van een gelovige binnen Gods Koninkrijk hangt samen met zijn karaktergaven. Ontwikkel dus je bijbehorende vaardigheden om ze zo goed mogelijk te kunnen inzetten.

Zie ook onderwerp 'Gaven en taken in de gemeente' in hoofdstuk 'Gemeente'.

Overdrijven van karaktergaven

 

Helaas hebben al je karaktergaven een vervelende keerzijde, want je oude natuur wil ze juist op een zelfzuchtige wijze gebruiken om er zelf beter van te worden en om je eigen ik te versterken. Zo kan bijvoorbeeld een gezagvol persoon zijn natuurlijke gezag misbruiken om anderen te domineren, een levendig persoon kan zijn natuurlijke flair misbruiken door populariteit na te streven. Je oude, zondige natuur wil ook je persoonlijke karakterbehoeften uitvergroten, zodat het bevredigen van het eigen ik centraal komt te staan. Zo kan een sociaal persoon die zoveel behoefte heeft aan contacten, verworden tot een opdringerig persoon die voortdurend aandacht voor zichzelf van anderen opeist. Een beheerst persoon kan zo druk bezig zijn met het beheersen van zijn geld dat hij een gierig persoon wordt.

"Wees dus niet al te rechtvaardig en doe niet al te wijs. Je zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen." (Prediker 7:16, WV2012)

Doordat je sommige dingen beter kunt dan een ander kun je gemakkelijk trots worden op je karaktergaven en je boven de ander verheffen. Daardoor hebben veel mensen een veroordelende instelling en kijken ze neer op anderen. Spontane mensen kunnen neerzien op beheerste, geduldige mensen en zich ergeren aan hun onverstoorbaarheid. Andersom kunnen beheerste mensen zich ergeren aan het overdreven drukke gedoe van spontane mensen.

Karaktergaven gebruiken in eigen kracht

 

Maar er is nog een manier waarop gelovigen zich massaal laten inpakken door hun karaktergaven. Het is de valkuil van de eigen kracht. Je bent in bepaalde dingen heel goed en dus heb je Gods hulp en leiding daarin niet nodig, tenminste zo leef je. Een gelovige die van nature vriendelijk en sociaal is, kan denken dat hij daardoor 'vanzelf' Gods gebod van de liefde vervult, maar zo werkt het niet. Een verstandelijke gelovige kan denken dat zijn geweldige inzichten in Gods Woord hem tot een geestelijker mens maken dan een ander, maar ook dat is een vergissing. Alleen eigenschappen die in afhankelijkheid van Gods Geest worden gebruikt kunnen geestelijke resultaten opleveren.

God wist dat de apostel Paulus zo'n sterk karakter had dat dit wel eens zijn geestelijke kracht zou kunnen tegenwerken. Daarom liet God een 'doorn in zijn vlees toe' waardoor zijn oude natuur werd afgeremd.

"... Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.'" (2 Korintiërs 12:7-9, NBV2004)

Paulus had grote moeite met zijn handicap, maar begreep toch dat God hem daardoor juist wilde helpen om geen negatieve karaktereigenschappen te ontwikkelen en om meer vrucht te dragen voor het Koninkrijk.

Zie meer hierover in onderwerp 'Verandering van Paulus' in hoofdstuk 'Karakter van Paulus'.

DOWNLOAD KARAKTERTESTEN (PDF):

 

Karaktertest 1 - aan de hand van sterk aanwezige eigenschappen (karaktergaven)
Karaktertest 2 - aan de hand van alle karakteraspecten (ook karakterzwakheden)


Volgend onderwerp:

 8.3.6. Karaktergaven gebruiken 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies