link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.3.7. Karakterbeperkingen

Inhoud:

- Je bent niet overal even goed in
- De meest opvallende karakterbeperkingen
- Karakterbeperkingen zijn geen tekortkomingen
- Waarvoor dienen karakterbeperkingen?


Je bent niet overal even goed in

 

Al de karakteraspecten en hoofdeigenschappen van het volgende overzicht zitten ook in jouw temperament, eenvoudigweg omdat ieder mens kan denken, voelen, willen en doen.

zielsaspect karakteraspect hoofdeigenschap
verstand verstandelijk rationeel, gewetensvol, creatief
gevoel gevoelsmatig levendig, sociaal, ruimhartig
wil wilskrachtig zelfstandig, gezagvol, daadkrachtig
gedrag evenwichtig beheerst, volgzaam, werkzaam

Karaktereigenschappen

Ieder mens heeft die twaalf hoofdeigenschappen in verschillende mate. Bij de meeste mensen zijn hooguit drie of vier van de twaalf hoofdeigenschappen sterk aanwezig, maar de overige eigenschappen zijn veel zwakker aanwezig. Dat betekent dat je meer eigenschappen hebt die ZWAK aanwezig zijn dan eigenschappen die STERK aanwezig zijn. Die zwak aanwezige eigenschappen noemen we karakterbeperkingen

De meest opvallende karakterbeperkingen

 

Over het algemeen zijn je minst aanwezige karaktereigenschappen ongeveer het tegenovergestelde van je sterk aanwezige eigenschappen. Daarvan uitgaande, vinden we per hoofdeigenschap de volgende karakterbeperkingen:

karakteraspect hoofdeigenschap karakterbeperking
verstandelijk rationeel niet erg daadkrachtig
gewetensvol niet erg ruimhartig
creatief niet erg werkzaam
gevoelsmatig levendig niet erg beheerst
sociaal niet erg zelfstandig
ruimhartig niet erg gewetensvol
wilskrachtig zelfstandig niet erg sociaal
gezagvol niet erg volgzaam
daadkrachtig niet erg rationeel
evenwichtig beheerst niet erg levendig
volgzaam niet erg gezagvol
werkzaam niet erg creatief

De meest opvallende karakterbeperkingen

Wanneer je naar de meest rechtse kolom van dit overzicht kijkt, krijg je het idee dat sommige van die karakterbeperkingen akelig veel op SLECHTE eigenschappen lijken. Dat klopt. Het kunnen valkuilen zijn waardoor je slechte, zondige gedragspatronen ontwikkelt.

Karakterbeperkingen zijn geen tekortkomingen

 

Heel veel christengelovigen worstelen met het feit dat ze bepaalde dingen niet zo goed kunnen als anderen. Ze vinden dan dat ze in geestelijk opzicht tekortschieten. Maar in veel gevallen heeft dat te maken met karakterverschillen, waardoor sommigen er eerder dan anderen toe komen om voorbeden te doen, te getuigen van hun geloof, de Bijbel uitvoerig te bestuderen of mensen te helpen met hun problemen. Natuurlijk gelden alle Bijbelse opdrachten en aansporingen voor iedereen, maar niet iedereen hoeft alles even goed te kunnen. Natuurlijk, de Heilige Geest wil je helpen bij alles wat je vanuit jezelf niet kan, maar dat is in veel gevallen ook een groeiproces. Karakterbeperkingen zijn geen tekortkomingen of gebreken van je temperament!

Natuurlijk mag je bepaalde nalatigheden niet goedpraten door je te verschuilen achter je karakterbeperkingen. Het is soms zoeken naar een verantwoorde balans tussen rekening houden met je karakter en doen wat de Bijbel je opdraagt. Maar wees er niet krampachtig in. Dit hoofdstuk over karakters kan je daarbij helpen. Laat je leiden door Gods Geest en handel niet uit zelfzucht of gemakzucht, maar uit zegenende liefde tegenover anderen.

Waarvoor dienen karakterbeperkingen?

 

God heeft ons als mensen niet geschapen om volledig zelfstandig te leven. Je kan pas volledig mens zijn wanneer je leeft in verbondenheid met God. Doordat je niet alle karaktereigenschappen in even sterke mate hebt, is dat een stimulans om je afhankelijk van Hem te weten in het dagelijks leven.

Christengelovigen hebben het grote voordeel boven anderen doordat de Heilige Geest in hen woont, die hen alle benodigde kracht en hulp kan geven. De Heilige Geest heeft alle denkbare eigenschappen in zich en hoe meer je leeft als geestvervulde gelovige, hoe meer je karakterbeperkingen worden aangevuld door de inwonende Heilige Geest.

Maar er is nog een reden waarom je karakterbeperkingen hebt. God heeft de mensen niet geschapen als op zichzelf staande individuen die geen andere mensen nodig hebben. Karakterbeperkingen zijn ook bedoeld als stimulans tot samenwerking met anderen. Als ieder mens de voordelen van zijn karaktergaven deelt met andere mensen, ontstaat een prachtige harmonie en een onderlinge band door oprechte, onbaatzuchtige liefde voor de ander. En zo passen je karakterbeperkingen uitstekend in het plan dat God met jou en andere mensen!

In de volgende hoofdstukken worden karakterbeperkingen gedetailleerd uitgewerkt per karaktereigenschap.


Volgend onderwerp:

 8.3.8. Karaktervalkuilen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies