link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.3.9. Een beter karakter krijgen

Inhoud:

- Moeite met je karakter?
- God wil je een mooier karakter geven
- 1. Leef volgens Gods levenswet
- 2. Belijd je karakterzonden en ga ermee aan de slag
- 3. Wees vol van de Heilige Geest
- 3. Gebruik je karaktergaven tot eer van God
- 4. Vertrouw op Gods kracht in karakterbeperkingen
- Karakterontwikkeling en vruchtdragen gaan samen


Moeite met je karakter?

 

Er zijn erg veel gelovigen die moeite hebben met hun karakter. Enkele veel voorkomende oorzaken zijn:

 1. Ze hebben moeite met hun karakterbeperkingen (eigenschappen die ze bij hun geboorte niet hebben meegekregen.
 2. Ze hebben last van hun karaktervalkuilen, waardoor ze steeds de fout ingaan en zondige karakterpatronen ontwikkelen.

God wil je een mooier karakter geven

 

We hebben als gelovigen allemaal een verschillend temperament, waar we mee geboren zijn. God heeft met ons allemaal een verschillend plan, niet alleen voor het leven hier op aarde, maar vooral ook voor de eeuwigheid daarna. God wil je in dit leven klaar maken voor de plaats in het hiernamaals die bij jou past. Jezus zei hierover:

"Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben." (Johannes 14:3, NBV2004)

Dat klaarmaken van je leefplek in het hiernamaals is één kant van de voorbereidingen voor de eeuwigheid. De andere kant is dat Jezus jou tijdens je leven op aarde klaarmaakt voor die plaats. Je toekomstige plaats is niet één of ander voorbestemd noodlot, maar een dynamisch plan dat wordt uitgewerkt door God en jou samen. Je persoonlijke karakter wordt onder Gods leiding ontwikkeld tot een karakter dat aan de ene kant uniek blijft en aan de andere kant steeds meer op dat van Jezus zal gaan lijken.

Je mag bij God komen zoals je bent. Maar God vindt je veel te kostbaar om je te LATEN zoals je bent.

God verandert je karakter niet door je met een toverstokje aan te raken waardoor je ineens een verbeterd karakter krijgt. Je karakter verandert namelijk alleen door wat je DOET en door de motieven waaruit je dat doet. Door herhaald te handelen vanuit de verbondenheid met God, wordt die manier van handelen een deel van je voorkeursgedrag, je levensstijl, je karakter. Zo verandert God je karakter en niet anders. Een door God veranderd karakter zal altijd voller van liefde, vreugde en vrede zijn dan daarvoor.

Karakterveranderingen die God in je leven bewerkt, tasten niet je persoonlijke identiteit aan. Je wordt dus niet gemanipuleerd of gemuteerd, niets van dat alles. Je karakter wordt gevormd en gekneed om te passen binnen Gods volmaakte plan met je leven. Tenminste: voor zover je je leven door God laat leiden.

Hierna volgt een aantal adviezen die je kunt volgen om een beter karakter te krijgen en ze hebben allemaal te maken met actief geloof in de werking van Gods Geest in en door jouw leven.

1. Leef volgens Gods levenswet

 

De meest krachtige manier om langzaam maar zeker een beter karakter te krijgen is: vol zijn van Gods Geest en leven naar Gods geboden. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Leven volgens Gods geboden klinkt voor sommigen ouderwets of wettisch, maar is een tijdloos principe dat werkt! De Bijbel vertelt ons op talloze manieren hoeveel zegen daaruit voortkomt. Die zegen vertaalt zich onder meer in karakterverandering.

De Heilige Geest helpt gelovigen om Gods levenswet te vervullen, maar dat betekent niet dat je dan geen aandacht hoeft te besteden aan Gods geboden. Het nieuwe leven dat je bij wedergeboorte ontvangt zorgt er niet voor dat je automatisch alles goed doet. De hele dag door moet je keuzes maken om naar Gods geboden te handelen ofwel om te doen wat je leuk vindt voor jezelf. Zorg dat je vanuit de Bijbel weet wat Gods wil is op allerlei terreinen van het leven. Neem je voor om daar van harte naar te leven als uiting van je liefde tegenover je Schepper. Liefdevolle toewijding aan God houdt in dat je je ernstig voorneemt om binnen de veilige kaders van Gods levenswet te blijven en dat je daarin God trouw zal blijven. We hebben het dan over geloofsgehoorzaamheid.

"Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."(Efeziërs 2:10, HSV2010)

Zie ook hoofdstuk 'Gods levenswet'

2. Belijd je karakterzonden en ga ermee aan de slag

 

Bij elke karaktereigenschap horen sommige valkuilen met zondige neigingen. Wat kunnen die met je doen?

 1. Het zijn neigingen waarvoor je alert moet zijn.
 2. Wanneer je eraan toegeeft, zondig je.
 3. Als je dat keer op keer doet ontstaan er zondige gewoonten.
 4. Ingesleten zondige gewoonten leiden tot zondige karaktereigenschappen.

Het is niet zo moeilijk om bij valkuilen en zondige karaktertrekken te bedenken welke basiszonden daarbij horen. Enkele voorbeelden:

 • trots (betweterig, kritisch, pronkzuchtig, prestatiegericht, koppig, pietluttig)
 • zelfzucht (opdringerig, praatziek, dominant, eigenzinnig, behoudzuchtig)
 • vrees (teruggetrokken, onzeker, niet flexibel, onrealistisch, weinig gemotiveerd, lijdelijk)
 • boosheid (kritisch, agressief, hardvochtig)

Noem karakterzonden dus geen fouten waar je niets aan kunt doen, maar erken dat het zonden zijn tegenover God en waarschijnlijk ook tegenover andere mensen. Belijd je zonden en je zondige gedragspatronen die verband houden met je karakter.

"Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei: 'Ik beken de HEER mijn ontrouw' - en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld." (Psalm 32:5, NBV2004)

Houd er rekening mee dat karakterzonden hardnekkig zijn en dat het afleren in veel gevallen een proces is dat tijd vergt. Geef het niet op! Wanneer je niet kunt loskomen van bepaalde karakterzonden, dan kan het zijn dat je er zo vast in zit dat het een soort gebondenheid is. Het kan dan nodig zijn dat je hulp moet zoeken om bevrijding te ontvangen. God heeft je niet voor niets medegelovigen gegeven die je erbij kunnen helpen!

3. Wees vol van de Heilige Geest

 

Voor alles is het God die je karakter wil en kan vernieuwen. Dat gebeurt van binnenuit door de werking van de Heilige Geest. In de Bijbel lezen we een belangrijke aansporing:

" ... word vervuld met de Geest ..." (Efeziërs 5:18, HSV2010)

De gebruikte tijdsvorm in de Griekse brontekst laat zien dat het een doorgaand proces is. Eigenlijk moet je die woorden zo lezen: "Laat je steeds opnieuw vullen met de Heilige Geest."

Bij veel gelovigen is de werking van de Heilige Geest iets abstracts, iets waar ze niets van merken, maar waarvan ze wel veronderstellen dat Hij misschien eventueel wel iets zou kunnen doen. Zo vaag doet de Heilige Geest zijn werk echt niet. Als de Heilige Geest door je heen werkt, dan merk je daar best wel wat van, in ieder geval voldoende om te beseffen dat je er van buitenaf bij geholpen wordt. De doorstroming van Gods Geest in je leven zorgt ervoor dat je oude natuur steeds minder invloed krijgt en dat je nieuwe natuur steeds meer terrein wint. Je nieuwe natuur heeft het karakter van God.

Met de inwoning van de Heilige Geest heb je een waardevol Plus-pakket voor je karakter gekregen, want de Heilige Geest heeft alle mooie eigenschappen die je als mens zou kunnen hebben. Hoe voller je bent van Gods Geest, hoe meer van zijn karakter in jou zichtbaar wordt.

Wanneer je dit niet kent wordt het tijd om de vervulling met de Heilige Geest te zoeken. Dat is een noodzakelijke toerusting voor iedere gelovige die wil groeien in geloof en verbondenheid met God. En ook een noodzakelijke toerusting om van binnenuit te kunnen veranderen.

Zie veel meer hierover in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

Lees ook de hoofdstukken over de karakterverandering bij Petrus en Paulus en ontdek de enorme verschillen tussen hun levens voor en na de vervulling met de Heilige Geest.

3. Gebruik je karaktergaven tot eer van God

 

Gebruik je karaktergaven niet in de eerste plaats voor jezelf, maar om God te eren. Dat kun je onder meer doen door iets van Gods karakter te laten zien in je daden en door anderen ermee te dienen. Hoe meer je op die manier je karaktergaven gebruikt, hoe meer de positieve kanten van je karakter worden versterkt. Dat is een belangrijk aspect van geestelijke groei.

Zie onderwerp 'Karaktergaven gebruiken' in een vorig onderwerp van dit hoofdstuk.

4. Vertrouw op Gods kracht in karakterbeperkingen

 

Veel mensen vinden dat ze altijd tekort schieten omdat bepaalde eigenschappen niet 'in hun pakket' zitten. Dat is een leugen waar de satan je mee wil kwellen. Het goede nieuws over karakterbeperkingen is dat ze je stimuleren om te leven in afhankelijkheid van God. Door de Heilige Geest, die in elke wedergeboren gelovige woont, kan elke ontbrekende eigenschap in principe worden gecompenseerd. De apostel Paulus sprak uit ervaring toen hij in een ander verband schreef:

"... In mijn zwakheid ben ik sterk." (2 Korintiërs 12:10, NBV2004)

Niet dat je met Gods hulp plotseling een uitblinker wordt op de gebieden waarin je van nature zwak bent. Maar door de kracht van de Heilige Geest is er veel meer mogelijk dan je denkt. Wanneer je bijvoorbeeld een minder sociaal karakter hebt, kan je best goede relaties ontwikkelen, ook al vind je het wat moeilijker om zelf contacten te leggen. Wanneer je een impulsief karakter hebt, kun je toch zelfbeheersing leren. Zo leer je positief om te gaan met je karakterbeperkingen. Gods kracht en menselijke zwakheid zijn een uitstekende combinatie waardoor karakterbeperkingen steeds minder als belemmeringen worden ervaren en steeds meer worden ervaren als mogelijkheden tot geestelijke verrijking en vruchtdragen. En dat is pure winst. Wie dit goed tot zich laat doordringen heeft een belangrijk geheim van Gods koninkrijk ontdekt.

Maar wanneer je denkt dat je alle taken aan moet kunnen, omdat God je immers overal bij helpt, moet je je niet verbazen als je wel eens op een pijnlijke manier tegen je beperkingen op loopt. Als voorbeeld volgen hier een paar vuistregels over karaktereigenschappen en taken in de plaatselijke gemeente die niet goed bij elkaar passen:

 • Een verstandelijk persoon kan beter geen leiding geven. Hij raakt er gauw gestrest van.
 • Een wilskrachtig persoon kan beter geen pastoraat doen. Hij is niet zo geduldig en fijngevoelig in de omgang met mensen.
 • Een gevoelsmatig persoon kan beter geen penningmeester worden. Hij geeft te gemakkelijk geld uit en is minder nauwkeurig.

Taken die tegen je karakter ingaan kun je in de meeste gevallen beter aan anderen overlaten. Maar soms brengt God voor kortere tijd een taak op je weg die niet zo goed bij je karakter past. In dat geval mag je er zeker van zijn dat je de kracht van de Heilige Geest ontvangt die je nodig hebt om die taak uit te voeren. Dan kan God door jou heen soms veel zegen uitdelen, terwijl je geloof daardoor een stuk sterker wordt.

Zie ook hoofdstuk 'Zwakheid en kracht'.

Karakterontwikkeling en vruchtdragen gaan samen

 

Vruchtdragen is het belangrijkste zichtbare kenmerk van een ware christengelovige. Geestelijke vruchten zijn de resultaten van de daden van gehoorzaamheid aan Gods Woord die je als gelovige doet, die door de Heilige Geest zijn bekrachtigd en in verbondenheid met God zijn uitgevoerd.

"... wat een mens zaait, zal hij ook oogsten." (Galaten 6:7, NBV2004)

Hoe meer je karakter op dat van Jezus gaat lijken, hoe meer geestelijke vruchten je voortbrengt. Hoe meer vruchten je voortbrengt, hoe meer je karakter op dat van Jezus gaat lijken.

De karaktervernieuwing die God gedurende je leven bewerkstelligt door de Heilige Geest heeft eeuwigheidswaarde. Dat is het enige wat je bij je overlijden zal meenemen naar het hiernamaals. Het is een geestelijke schat die al je aardse verworvenheden overstijgt.

"In de hemel zul je zijn wat God op aarde van je heeft kunnen maken." (Henk Binnendijk)


Volgend onderwerp:

 8.3.10. Omgaan met andere karakters 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies