link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.3.12. Roeping van man en vrouw

Inhoud:
- Op verschillende manieren beelddragers van God
- Omgaan met mannelijke en vrouwelijke eigenschappen
- Gendergelijkheid?

 

Op verschillende manieren beelddragers van God

In onderwerp 'Karaktergaven' is uitgelegd dat menselijke karaktereigenschappen afbeeldingen zijn van Gods karaktereigenschappen. We kunnen al Gods karaktereigenschappen ook samenvatten in twee globale eigenschappen: Gods heiligheid en liefde.

  1. Gods heiligheid - is nauw verwant aan zijn KONINGSCHAP en komt vooral tot uitdrukking in zijn kracht en wijsheid.
  2. Gods liefde - is nauw verwant met zijn AANTREKKELIJKHEID en komt vooral tot uitdrukking in zijn vriendelijkheid en zorgzaamheid.

Gods heiligheid is het meest kenmerkende aspect van Gods persoonlijkheid, waardoor Hij God is. Daarom roepen de cherubs en andere hemelbewoners in Openbaring 4:8 niet: 'liefde, liefde, liefde', maar 'heilig, heilig, heilig'. In de hemel wordt Gods heiligheid zeer sterk benadrukt, veel meer dan zijn liefde, zoals we uitvoerig kunnen lezen in het Bijbelboek Openbaring. Tegelijk vult Gods liefde zijn heiligheid op een prachtige manier aan. Deze beide eigenschappen zijn volmaakt in evenwicht.

Dat zelfde evenwicht komen we bij man en vrouw tegen. De man komt eerst. Hij vertegenwoordigt en leidt de man/vrouw eenheid, terwijl de vrouw hem aanvult. Daarom kunnen we Gods heiligheid beschouwen als Gods MANNELIJKE kant en Gods liefde als Gods VROUWELIJKE kant. Dat unieke van God kom je in geen enkele andere religie of godsdienst tegen. En het is juist deze unieke combinatie van heiligheid en liefde die God heeft afgebeeld in de specifiek mannelijke en vrouwelijke eigenschappen van de mens. Op die manier zijn man en vrouw namelijk elk op een verschillende manier geschapen als beelddragers van God:

  1. de man is VOORAL geschapen als beeld van Gods heiligheid en koningschap
  2. de vrouw is VOORAL geschapen als beeld van Gods liefde en aantrekkelijkheid

Wanneer we dit combineren met de mannelijke en vrouwelijke karaktereigenschappen uit het vorige onderwerp 'Karakterverschillen man en vrouw', komen we uit op het volgende overzicht:

Gods karakter menselijk karakter
Gods heiligheid
=
Gods koningschap,
de 'mannelijke' kant
van Gods karakter
wijs verstandig eigenschappen
meer aanwezig
bij mannen
verstandelijk rationeel
rechtvaardig gewetensvol
creatief  
krachtig eigenmachtig wilskrachtig zelfstandig
gezagvol gezagvol
daadkrachtig daadkrachtig
Gods liefde
=
Gods aantrekkelijkheid,
de 'vrouwelijke' kant
van Gods karakter
vriendelijk bewogen eigenschappen
meer aanwezig
bij vrouwen
gevoelsmatig levendig
relatiegericht sociaal
ruimhartig ruimhartig
zorgzaam trouw evenwichtig beheerst
dienstbaar volgzaam
werkzaam  

Gods karakter en menselijk karakter (man/vrouw)

Het valt je waarschijnlijk op dat er in de meest rechtse kolom twee lege vakken zijn. Het gaat om de menselijke hoofdeigenschappen 'creatief' en 'werkzaam' waarvan ik niet geloof dat die meer aanwezig zijn bij mannen of vrouwen. Daarom zijn ze in dit overzicht weggelaten.

Zie ook onderwerp 'Gods heiligheid en liefde' in hoofdstuk 'Gods karakter'.

 

Omgaan met mannelijke en vrouwelijke eigenschappen

Evenals je aangeboren karaktereigenschappen (temperament) is je mannelijkheid of vrouwelijkheid een geschenk van God, dat evenals je temperament bepalend is voor je identiteit. Wees God dankbaar voor de mogelijkheden die je speciaal als man of vrouw hebt om Hem en je medemensen te dienen.

Mannelijke of vrouwelijke eigenschappen zijn niet bij iedereen even sterk aanwezig. Bovendien heeft elke man tot op zekere hoogte ook wel vrouwelijke eigenschappen en elke vrouw heeft ook wel mannelijke eigenschappen. Maar dat maakt hen niet een minder soort man en dat maakt haar niet een minder soort vrouw. Elke sterk aanwezige mannelijke of vrouwelijke eigenschap (zoals de wilskracht van de man of de schoonheid van de vrouw) is een geschenk van God, een gave zoals we ook hebben gezien bij karaktergaven.

"Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt." (1 Petrus 4:10, NBV2004)

Aan de andere kant loert het gevaar om ermee te overdrijven. Fanatieke sporters en vrouwelijke topmodellen, die onevenredig veel tijd besteden aan hun conditie of hun schoonheid, kunnen daardoor erg trotse, ongenaakbare mensen worden. En trots is een eigenschap die dodelijk is voor een goede relatie met God en mensen. Hoe sterker je een specifiek mannelijke of vrouwelijke eigenschap hebt, hoe groter het gevaar van overdrijving en hoe moeilijker het is om nederig te blijven.

Er zijn ook mensen bij wie mannelijke of vrouwelijke eigenschappen juist zwakker aanwezig zijn dan ze zouden willen. Wanneer je als man niet zo sportief bent of als vrouw niet moeders mooiste bent, kun je gemakkelijk een negatief zelfbeeld ontwikkelen. In dat opzicht zijn er veel mensen, ook christenen, die het moeilijk hebben. Nog moeilijker wordt dat wanneer je een seksuele geaardheid of identiteit ervaart die afwijkt van het werkelijke geslacht waarmee je geboren bent. Het is belangrijk om vooral dan te beseffen dat al je mannelijke en al je vrouwelijke eigenschappen afbeeldingen zijn van Gods volmaakte karakter, dat je een volwaardig mens bent, een beelddrager van je Schepper. Laat die waarheid je nooit ontnemen!

 

Gendergelijkheid?

In onze samenleving zien we de schadelijke trend van het gelijkheidsdenken, waarbij de verschillen tussen man en vrouw worden geminimaliseerd en traditionele rolpatronen met kracht worden bestreden.

Mannen en vrouwen behoren elkaar aan te vullen en te versterken, niet te beconcurreren. Vrouwen worden massaal de arbeidsmarkt opgejaagd en bijna geforceerd om zich als namaakmannen te gedragen. Dat terwijl bewezen is dat vrouwen gelukkiger zijn wanneer ze verzorgend of zorgend bezig zijn. In gezinnen met kinderen is er steeds meer onduidelijkheid over mannen- en vrouwentaken. Wie is de kostwinner en wie is de verzorger? Voor kinderen is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van wat een man en wat een vrouw is. Dat is zo belangrijk voor de ontwikkeling van een gezonde genderidentiteit en seksuele identiteit.

Laat je niet opjagen om je als vrouw vooral mannelijk en assertief te gedragen of als man om vooral veel te moeten voelen en je als een halve vrouw te gedragen. Daardoor word je als vrouw ongemerkt steeds mannelijker en als man steeds vrouwelijker. Het zijn juist de verschillen tussen man en vrouw die zorgen voor die mooie, spannende aantrekkingskracht tussen de seksen. Ga je die verschillen verkleinen, dan wordt het huwelijk een stuk minder leuk. Dan kan ook het besef groeien dat je eigenlijk wel zonder de ander kan, en daar wordt je huwelijk ook niet sterker van!

Meer dan een eeuw geleden deed Dr. Abraham Kuyper, theoloog en oprichter van de Vrije Universiteit in Amsterdam de volgende opmerkelijke uitspraak waaruit blijkt dat hij een vooruitziende blik had:

"Het modernisme rust niet voordat het van de vrouw een man, van de man een vrouw heeft gemaakt, en, alle onderscheid nivellerend, het leven doodt door hen onder de ban van de eenvormigheid te leggen."Volgend onderwerp:

 8.3.13. Man, beeld van Gods heiligheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op de Herschepping site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.4.