link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.3.13. Man, beeld van Gods heiligheid

Inhoud:

- Gods heiligheid en mannelijkheid
- Leiderschap
- Verantwoordelijkheid
- Wijsheid, rechtvaardigheid en oprechtheid


We kunnen al Gods karaktereigenschappen samenvatten in twee globale eigenschappen: heiligheid en liefde, die we als Gods mannelijke en vrouwelijke kant kunnen beschouwen. God heeft de man geschapen om vooral Gods heiligheid en koningschap af te beelden.

Gods karakteraspecten die daarbij vooral een rol spelen zijn:

  • God is krachtig - God is eigenmachtig, heeft het hoogste gezag en is daadkrachtig in zijn optreden. Daardoor is zijn koningschap gekenmerkt door kracht, gezag en initiatief.
  • God is wijs - God is alwetend, rechtvaardig en creatief. Daardoor kan Hij met wijs beleid regeren als een verstandige en rechtvaardige koning met visie voor de toekomst

In het volgende overzicht is aangegeven hoe je speciaal vanuit enkele mannelijke eigenschappen een beelddrager kunt zijn van Gods heiligheid en koningschap:

Gods karakter menselijk karakter beelddrager van God zijn
wijs verstandig verstandelijk rationeel vol van Gods Woord, wijs, nadenkend
rechtvaardig gewetensvol eerlijk, rechtvaardig, trouw, transparant, geen geheimen
krachtig eigenmachtig wilskrachtig zelfstandig initiatiefrijk, zelfstandig denkend, toegewijd en loyaal aan God
gezagvol gezagvol verantwoordelijk, leidinggevend, onderworpen aan Gods gezag en leiding
daadkrachtig daadkrachtig moedig, beschermend, het kwaad bestrijdend, standvastig

Beelddrager van God zijn met je mannelijke eigenschappen

Gods heiligheid en mannelijkheid

 

De relatie tussen Gods heiligheid en het mannelijke geslacht wordt in de wet van Mozes geïllustreerd. We lezen bijvoorbeeld dat de heiligste offergaven uitsluitend door de mannen mochten worden gegeten (Numeri 18:9-10). Voor de overige offergaven gold deze beperking niet (Numeri 18:13). Wat de dierenoffers zelf betreft: als brandoffers, de heiligste soort offers, mochten alleen mannelijke dieren worden gebruikt (Leviticus 1).

Zulke regelingen kunnen de indruk wekken van ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw, maar die conclusie is niet terecht. Naar mijn mening zijn mannelijke dieren vereist om Gods heiligheid (Gods eerste kenmerk) te benadrukken.

Leiderschap

 

Het feit dat God eerst de man gemaakt heeft en vervolgens de vrouw uit de man, zet de man neer als degene die voorop loopt en de leiding heeft. In de Bijbel is altijd sprake van mannelijk leiderschap, op enkele uitzonderingen na die de regel alleen maar bevestigen. Het geestelijke leiderschap in het Oude Testament lag oorspronkelijk bij de priesters. Dat waren allemaal mannen. Later was er ook het koningschap, dat ook werd uitgevoerd door mannen, op één trieste uitzondering na (2 Koningen 11).

Niet voor niets is onze Heer Jezus geboren als de zoon van God (niet als dochter) om uiteindelijk namens God de Vader te heersen over de hele schepping. Onder het Nieuwe Verbond geldt mannelijk leiderschap als de vanzelfsprekende norm binnen kerkelijke gemeenten. Dat kunnen we op diverse plaatsen lezen, bijvoorbeeld in het volgende Bijbelgedeelte:

"... maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft ... want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva." (1 Timoteüs 2:12-13, NBG1951)

Zie meer hierover in onderwerp 'Leiderschap in de gemeente' in hoofdstuk 'Gemeente'.

Binnen het christelijke gezin geldt ook de norm van mannelijk leiderschap:

"Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft." (Efeziërs 5:22-23, NBV2004)

Zie meer hierover in onderwerp 'Leiderschap en liefde' in hoofdstuk 'Relaties tussen mensen'.

Verantwoordelijkheid

 

Een goede leider neemt zijn verantwoordelijkheid voor degenen die door hem geleid worden. Daarom is het een uitdaging voor elke man die op één of andere manier leiderschap uitoefent, verplicht om goed voor die personen te zorgen. Dat geldt voor veel mannen die getrouwd zijn en daarmee het gezinshoofd zijn. Uiteindelijk heeft iedere man te maken met verantwoordelijkheden.

De Bijbelse manier van leiding geven is altijd het dienende leiderschap. Jezus is daarin het duidelijkste voorbeeld: Jezus, de koning-knecht, die naar de aarde kwam om te dienen en zijn leven te geven voor anderen. Doordat Hij de laagste plaats innam, ontving Hij de hoogste plaats naast God op de troon als de hoogste Heer van alles wat bestaat:.

"... (Jezus) die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan Zijn goddelijke rechten. Integendeel, Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven ..." (Filippenzen 2:6-9, HB2008)

Wijsheid, rechtvaardigheid en oprechtheid

 

Als man word je uitgedaagd om beelddrager van God te zijn die zelf volmaakt wijs, rechtvaardig en oprecht is. Zeker als je verantwoordelijkheid draagt als vader in je gezin of wanneer je je dagelijks werk verricht zijn dit kwaliteiten om na te streven. Het spreekt vanzelf dat je voldoende opleiding volgt om je te bekwamen voor het werk wat je wilt gaan doen. Wanneer je kwalitatief goed werk verricht, of het nu als directeur of als straatveger is, doe je werk GOED zodat er niets op aan te merken valt. Daarmee eer je je Schepper.

"Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen." (Kolossenzen 3:23, NBV2004)

Wanneer je je werk slordig verricht onteer je je Schepper. Wanneer mensen van je weten dat je een christen bent, is slordigheid en nalatigheid een slecht getuigenis!


Volgend onderwerp:

 8.3.14. Vrouw, beeld van Gods liefde 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies