banner image

 

8.7.4. Werkzaam

Dit onderwerp gaat over het omgaan met één van de drie evenwichtige karaktereigenschappen.

Zie ook onderwerp 'Evenwichtig (algemeen)'.

Karaktergaven

Werkzame mensen zijn rasechte doeners die van werken houden. Ze doen het liefst werk dat concrete resultaten oplevert. Ze hebben nuchterheid, eenvoud en ijver als kroonjuwelen. Zij zijn praktisch ingesteld en hebben hun leven op orde. In hun werk zijn ze gestructureerd en efficiënt, want ze weten uit ervaring dat gebrek aan structuur onnodig veel energie kost. Ze zijn ijverig en houden van netheid en regelmaat. Geen huis ziet er verzorgder uit dan dat waar de vrouw een werkzaam karakter heeft.

Werkzame mensen hebben een behoorlijke portie 'gezond boerenverstand' in de allerbeste betekenis van het woord. Hun inzichten zijn op de praktijk gericht en daardoor erg waardevol in het dagelijks leven. Werkzame mensen zijn geschikt voor een enorme verscheidenheid aan beroepen of taken, variërend van eenvoudig tot zeer complex.

Gods karakter en jouw karakter

Als je een werkzaam karakter hebt, heb je een mooie eigenschap gekregen die een afbeelding is van één van Gods karaktereigenschappen. Laat je dan vooral inspireren door God, die actief betrokken is bij zijn schepping. Dat houdt onder meer het volgende in:

Zie meer hierover in de onderwerpen:
- 'God is werkzaam' in hoofdstuk 'Gods karakter'
- 'Karakter van God en mens' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'

Gods gevoel voor orde en structuur komt overduidelijk naar voren in de schepping. Ook Gods manier van handelen en plannen voor de toekomst tonen herkenbare patronen.

Je karaktergaven gebruiken om te dienen

Als werkzame gelovigen zich door de Heilige Geest laten leiden, kunnen hun karaktergaven tot Gods eer gebruikt worden. De ijverige, veelzijdige vrouw uit Spreuken 31 is een schoolvoorbeeld van een werkzaam persoon: efficiënt, nuchter en van alle markten thuis:

"Zij trekt eropuit om voedsel te halen ... Ze staat al op als het nog donker is, zorgt voor het eten van heel de familie ... Ze pakt het werk krachtig aan, ze is onvermoeibaar ... Haar handen rusten nooit ... Diezelfde handen strekt ze uit naar arme mensen, wijd opent zij haar armen voor wie in nood is ... Ze houdt het oog op haar huishouden en nietsdoen is haar onbekend." (Spreuken 31:14-27, GNB1996)

Juist door hun ijver en veelzijdigheid zijn mensen met een werkzaam karakter zo waardevol. Ze vallen niet zo op en daarom worden ze meestal ondergewaardeerd. Daarom doen zij er goed aan om steeds weer te beseffen dat zij minstens zo waardevol zijn als anderen. Ze hebben het nodig dat dit hun ook gezegd wordt.

Er is een overvloed aan taken, die uitgevoerd moeten worden, zodat er voor een werkzaam ingestelde gelovige altijd volop mogelijkheden zijn.

"Werk ijverig om betrouwbaar te zijn voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen ..." (2 Timoteüs 2:15, WV2012)

"Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here." (1 Korintiërs 15:58, NBG1951)

Orde en netheid zijn trouwens ook waarden die binnen het koninkrijk van God hun plaats hebben.

"Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren." (1 Korintiërs 14:40, HSV2010)

Valkuil: te routinematig

Werkzame mensen hebben zulke goede, gebalanceerde eigenschappen dat er nauwelijks schaduwkanten te noemen zijn. Wel moeten ze er voor oppassen dat hun leven niet te eentonig of saai wordt door hun gebrek aan fantasie en creativiteit, want dat is de keerzijde van hun ordelijkheid en sterke routinematigheid. Dat kan een beperking opleveren.

Wel is het zo dat veel uitgesproken werkzame gelovigen weinig zicht hebben op de geestelijke wereld. Ze kunnen uitstekend omgaan met concrete, tastbare dingen, maar geestelijke (dus onzichtbare) dingen staan ver van hen af en ze hebben moeite om daarin te kunnen opgaan. Zij doen er goed aan tijd te besteden aan Bijbelstudie en gebedsomgang met God om zich bewust te richten op de dingen van de geestelijke, onzichtbare wereld. De vruchten die we als gelovigen moeten dragen in ons leven zijn ook geestelijk van aard, ook al kan de uitwerking ervan heel praktisch zijn. Hier kunnen vooral werkzame gelovigen de mist ingaan. Ze zouden kunnen denken dat hun daden op zich vruchten van de Geest zijn, maar zo werkt het niet. Alleen wat God in en door mensen heen verricht levert geestelijke vrucht op. Dat principe geldt natuurlijk voor alle gelovigen.

Tomas is een voorbeeld van iemand uit de Bijbel met een werkzaam karakter. Hij ging alleen af op wat hij zag en had moeite om te geloven in het bovennatuurlijke handelen van God. Daarom was juist hij degene die van Jezus een les moest leren. Helaas praten we veel te vaak over de 'ongelovige Tomas', omdat hij eerst niet wilde geloven dat Jezus was opgestaan. Toen Hij Jezus een week later met zijn eigen ogen zag en de littekens van Jezus met zijn eigen handen voelde, riep hij uit: "Mijn Heer en mijn God."

Volgens de overlevering heeft Tomas later, nadat hij op de eerste Pinksterdag vervuld werd met de Heilige Geest, het evangelie verteld tot in de streken van India. Daar zou hij uiteindelijk de martelaarsdood zijn gestorven. De gelovige Tomas heeft kennelijk op een bijzonder effectieve manier in praktijk gebracht wat Jezus hem had opgedragen.

Valkuil: te nauwgezet

Werkzaam ingestelde mensen kunnen hun karaktergaven overdrijven door overdreven nauwgezet te worden en diezelfde nauwgezetheid ook van anderen te verwachten. In dat opzicht zijn ze erg gewetensvol, want ze hanteren hoge normen voor hun orde en netheid. Wanneer andere mensen tegen hun regels ingaan kunnen ze vitterige of pietluttige trekjes krijgen. Je kunt het beschouwen als een neiging tot perfectionisme. Dat is een levenshouding die veel schade kan aanrichten in jezelf en in je relatie tot andere mensen.

God wil je karakter vernieuwen, wanneer je er voor openstaat. Zie onderwerp 'Een beter karakter krijgen' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.