Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

8.4.3. Gewetensvol

 

Inhoud:
- Karaktergaven
- Gods karakter en jouw karakter
- Je karaktergaven gebruiken om te dienen
- Valkuil: perfectionistisch, gespannen
- Valkuil: wettisch, kritisch

 

Dit onderwerp gaat over het omgaan met één van de drie verstandelijke karaktereigenschappen.

Zie ook onderwerp 'Verstandelijk (algemeen)'.

 

Karaktergaven

Bij gewetensvolle mensen speelt hun geweten een sterke rol. Daarmee kun je onder meer:

  • beoordelen of iets goed of slecht is, waar of onwaar, echt of onecht
  • zonden en tekortkomingen waarnemen bij jezelf

Het zijn doorgaans serieuze, plichtsgetrouwe, gedreven mensen die vooral aandacht schenken aan wat hun geweten zegt. Ze zijn integer, waarheidlievend, denken tamelijk zwart-wit en hebben een hekel aan compromissen. Ze hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel en zijn consequent in hun denken en in hun daden. Ze worden gewaardeerd om hun toewijding en goede werkprestaties, want ze stellen hoge eisen aan zichzelf.

 

Gods karakter en jouw karakter

Als je een gewetensvol karakter hebt, heb je een mooie eigenschap gekregen die een afbeelding is van één van Gods karaktereigenschappen. Laat je dan vooral inspireren door God, die volkomen rechtvaardig is. Dat houdt onder meer het volgende in:

  • God doet wat goed is (gerechtigheid).
  • God spreekt de waarheid.
  • God bepaalt wat goed en slecht is.
  • God is wetgever.
  • God is rechter die mensen beoordeelt.

Zie meer hierover in onderwerpen:
- 'God is rechtvaardig' in hoofdstuk 'Gods karakter'
- 'Karakter van God en mens' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'

 

Je karaktergaven gebruiken om te dienen

Gewetensvolle gelovigen kunnen door God gebruikt worden om werk van hoge kwaliteit te verrichten en trouw Gods opdrachten uit te voeren. Een Bijbels voorbeeld is de gewetensvolle Mozes, die Gods levenswet ontving en doorgaf aan het volk Israël en ook recht sprak onder het volk Israël(Exodus 18:13). Als gewetensvolle gelovigen zich door de Heilige Geest laten leiden, kunnen ze bijvoorbeeld goed functioneren in Bijbelstudie- en gebedsgroepen.

Ook zijn ze als geen ander in staat om opvattingen en ideeën te toetsen aan de Bijbel:

"De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd." (Handelingen 17:11, NBV2004)

"Geliefden, vertrouw niet elke geest. Onderzoek de geesten, om te zien of ze wel van God komen, want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan zijn veel valse profeten." (1 Johannes 4:1, WV2012)

Veel gewetensvolle gelovigen zijn ook bereid om offers te brengen door bijvoorbeeld uitgezonden te worden als zendingswerker, ontwikkelingswerker.

 

Valkuil: perfectionistisch, gespannen

Gewetensvolle gelovigen zijn vaak perfectionistisch ingesteld en laten zich opjagen door hun hoge taakopvatting en hun hoge normen. Ze hebben de neiging tot een negatief zelfbeeld, ondefinieerbare schuldgevoelens en faalangst. Ze moeten leren de minder geslaagde gebeurtenissen van hun leven goed te verwerken, hun verleden los te laten en in het heden te leven.

Een bekend Bijbels voorbeeld van iemand die hier moeite mee had vinden we in de persoon van Marta, die zo haar best deed om een geweldige maaltijd klaar te maken voor Jezus en zijn discipelen, dat ze zichzelf voorbij liep en helemaal in de stress schoot. Jezus corrigeerde haar en spoorde haar aan om de dingen te relativeren en zich niet door haar hoge maatstaven te laten regeren. Deze uitdaging is er ook voor alle gewetensvolle gelovigen van vandaag.

Als jij een gewetensvol persoon bent, kun je gemakkelijk denken dat je meer liefde en waardering van God zal ontvangen door je extra uit te sloven en verschrikkelijk veel voor Hem te willen doen. Zelf ben ik ook meerdere keren in deze valkuil terechtgekomen en moest ik er een stevige prijs voor betalen. Eerlijk gezegd weet ik niet of ik deze les wel volledig geleerd heb.

Gewetensvolle gelovigen zijn van nature stressgevoelig en gespannen. Ze hebben Gods vrede nodig om van binnenuit te kunnen ontspannen, als een vrucht van de geest. Vrede ontwikkelt zich in een rein geweten, dat bovendien niet overbelast is door te hoge prestatienormen en innerlijke remmingen.

 

Valkuil: wettisch, kritisch

Door hun sterke behoefte aan rechtvaardigheid zijn gewetensvolle mensen geneigd om hun principes te ver door te voeren. Ze kunnen soms onbarmhartig en kritisch zijn en dan lopen ze in de zelfde val als destijds de farizeeën, die zo geweldig hun best deden om hun God te eren met een goede levenswandel. Daarbij waren ze blind voor de werkelijke bedoeling van Gods levenswetten: onbaatzuchtige liefde voor God en de medemens. Tegen hen zei Jezus iets wat gewetensvolle gelovigen goed ter harte moeten nemen:

"Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: Barmhartigheid wil ik, geen offers.'..." (Matteüs 9:13, NBV2004)

De meeste gewetensvolle mensen zijn van nature niet erg ruimhartig wat hun manier van denken betreft. Zij zijn geneigd tot ongenuanceerd zwart-wit denken: iets is goed of fout, niets er tussenin. Daardoor kunnen ze niet erg flexibel zijn of zelfs intolerant tegenover mensen die er andere normen op na houden dan zijzelf. Zij kunnen daardoor een negatief kritische houding krijgen, een verkeerde manier van denken die voortkomt uit trots en schade toebrengt aan anderen en aan zichzelf. Te veel gewetensvolle mensen zijn bijvoorbeeld ongehuwd, want geen mens voldoet aan hun hoge verwachtingen van anderen.

Zie vooral de volgende onderwerpen in hoofdstuk 'Anders denken':
- 'Kritische gedachten'
- 'Bevrijd van kritische gedachten'

God wil je karakter vernieuwen, wanneer je er voor openstaat. Zie onderwerp 'Een beter karakter krijgen' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.

 Volgend onderwerp: 8.4.4. Creatief 

 

INFO

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.