link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.6.3. Gezagvol

Inhoud:

- Karaktergaven
- Gods karakter en jouw karakter
- Je karaktergaven gebruiken om anderen te dienen
- Valkuil: autoritair, hard
- Valkuil: ongezeglijk


Dit onderwerp gaat over het omgaan met één van de drie wilskrachtige karaktereigenschappen.

Zie ook onderwerp 'Wilskrachtig (algemeen)'.

Karaktergaven

 

Gezagvolle mensen hebben vooral behoefte aan verantwoordelijkheid, macht en bewondering van mensen. Het zijn geboren leiders. Ze voelen al gauw verantwoordelijk voor iets en zijn bereid de consequenties te accepteren voor de verantwoordelijkheid die hen is toevertrouwd. Door hun objectieve, praktische instelling kunnen zij goed organiseren. Ze zijn besluitvast en houden het hoofd koel onder alle omstandigheden. Ze kunnen anderen motiveren, maar ook streng zijn. Ze houden niet van compromissen en hebben van nature een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Al met al dwingt hun leiderschap respect af.

Gods karakter en jouw karakter

 

Als je een gezagvol karakter hebt, heb je een mooie eigenschap gekregen die een afbeelding is van één van Gods karaktereigenschappen. Laat je dan vooral inspireren door God, die het absolute gezag heeft over alles wat bestaat. Dat houdt onder meer het volgende in:

  • God heerst over heel zijn schepping.
  • Gods wil wordt uitgevoerd.
  • God verwacht gehoorzaamheid en ontzag.
  • God is een vaderlijke Opvoeder.

Zie meer hierover in de onderwerpen:
- 'God is gezagvol' in hoofdstuk 'Gods karakter'
- 'Karakter van God en mens' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'

Verder geeft God ook hemelse autoriteit aan gelovigen, die iedere gelovige mag hanteren in verbondenheid met Jezus. Laten gelovigen met een gezagvol karakter vooral vanuit DIE autoriteit handelen en niet vanuit eigen persoonlijk overwicht.

Je karaktergaven gebruiken om anderen te dienen

 

Als gezagvolle gelovigen zich door de Heilige Geest laten leiden, kunnen ze hun karaktergaven tot Gods eer gebruiken. Dan kunnen ze zich bijvoorbeeld ontwikkelen tot dynamische leiders, waaraan de mensen die onder hun gezag staan, zich kunnen optrekken.

Ze kunnen anderen ook goed motiveren, zodat het beste uit hen naar boven kan komen. Voorwaarde voor gelovige leiders is wel dat ze zich stellen onder het gezag en de correctie van anderen, omdat ze anders het gevaar lopen te veel macht en invloed naar zich toe te trekken. Binnen het koninkrijk van God is er een voortdurend tekort aan mensen met leidinggevende kwaliteiten.

Deze eigenschap is ook van belang voor vaders, zodat ze in hun vaderschap iets van Gods vaderschap kunnen tonen. Slappe vaders zijn er de oorzaak van dat hun kinderen geen ontzag voor God hebben, omdat ze thuis niet leren omgaan met gezag.

Valkuil: autoritair, hard

 

Helaas, bij gezagvolle mensen kan de behoefte aan verantwoordelijkheid gemakkelijk ontaarden tot een verlangen naar macht. Hun gedrag kan dan gemakkelijk autoritaire trekjes krijgen. Door macht over anderen uit te oefenen gaat iemand zijn eigen belang boven dat van anderen stellen en dan zondigt hij ernstig tegen het Bijbelse gebod van onbaatzuchtige liefde. Elke leider moet daarvoor oppassen!

"Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht - niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt." (1 Petrus 5:2-4, NBV2004)

Zie ook onderwerp 'Leiderschap in de gemeente' in hoofdstuk 'Gemeente'.

Een gezagvolle man kan bijvoorbeeld de neiging hebben om zijn vrouw te weinig ruimte te gunnen en haar te domineren, waardoor zij ernstig geremd of ontregeld kan raken in haar ontwikkeling. Een moeder met een gezagvolle aard kan de neiging hebben om 'de broek aan te trekken' en de leiding van het gezin op zich te nemen, vooral als ze getrouwd is met een volgzame man. Autoritair optredende mensen kunnen hardvochtig of zelfs wreed zijn. Daarmee kunnen ze anderen in hun gevoelens meer kwetsen dan ze denken. Omdat ze doorgaans hard voor zichzelf zijn, kunnen ze vergeten dat anderen kwetsbaarder zijn dan zij zelf.

Ook het ouderschap biedt veel mogelijkheden om verantwoordelijkheid en leiderschap te laten zien. Gezagvolle vaders zijn meestal streng tegenover hun kinderen, soms té streng.

"Vaders, misbruik tegenover uw kinderen uw macht niet, want dan ontneemt u hun alle moed." (Kolossenzen 3:21, HB2008)

God is er niet op uit om gezagvolle mensen te breken, maar om hen om te vormen tot verantwoordelijke leiders, onder wiens leiding velen zich kunnen ontplooien en veilig voelen. Onderwerp je volledig aan God. Dat is voorwaarde voor goed leiderschap zoals God het heeft bedoeld.

Valkuil: ongezeglijk

 

Elk leider moet ervoor oppassen om zijn eigen mening door te drukken OMDAT hij de leider is, en te weinig te luisteren naar meningen of adviezen van anderen. Er zijn talloze voorbeelden van christelijke leiders die zich laten omringen door adviseurs van wie ze weten dat ze het helemaal met hem eens zijn. Ze voorkomen daarmee dat ze kritiek of tegenspraak krijgen. Veel kerkelijke gemeenten zijn uit elkaar gegaan doordat er een autoritair persoon was die zijn wil doordreef tegen het advies van anderen. En telkens worden daar veel andere mensen door beschadigd.

Daarvoor is maar één remedie: zorg voor een team van onafhankelijke raadgevers en zorg ervoor dat je als leider verantwoording verschuldigd bent aan anderen. En luister vooral naar de mensen aan wie je leiding geeft wanneer ze klachten hebben over je leiderschap.

God wil je karakter vernieuwen, wanneer je er voor openstaat. Zie onderwerp 'Een beter karakter krijgen' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.


Volgend onderwerp:

 8.6.4. Daadkrachtig 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies