link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.9.2. Petrus de discipel

Inhoud:

- Spontaan, openhartig
- Petrus gaat Jezus volgen
- Geloofsbelijdenis van Petrus
- Nieuwsgierig en alles willen meemaken
- Onnadenkend


Spontaan, openhartig

 

Petrus is één van de meest geliefde personen uit het Nieuwe Testament, eenvoudigweg omdat hij zo open en spontaan, zo echt menselijk overkomt. Dit zijn eigenschappen waarvoor gevoelsmatige mensen gewaardeerd worden. Ze vallen op doordat ze graag praten en dat geldt zeker voor Petrus. In de evangeliën vind je meer uitspraken van Petrus dan van enige andere discipel van Jezus.

Gevoelsmatige mensen nemen sneller beslissingen dan anderen, omdat ze minder nadenken en meer op hun gevoel afgaan. Ze zijn erg in voor iets nieuws, omdat ze van afwisseling houden. Zij komen ook spontaner en sneller tot geloof dan mensen met andere karakters als zij het Goede Nieuws horen.

Petrus had Jezus van harte lief en hij meende het echt. We moeten hem niet meteen afrekenen op het feit dat Hij Jezus verloochend heeft tijdens het verhoor bij de hogepriester. Per slot van rekening was hij de enige van de discipelen die een poging deed om Jezus te verdedigen bij zijn gevangenneming in Getsemane!

Petrus gaat Jezus volgen

 

De eerste keer dat Petrus iets over Jezus hoorde was de dag dat zijn broer Andreas hem kwam vertellen van zijn ontmoeting met Jezus. Andreas kreeg hem zover dat hij ervoor open stond om ook met Jezus kennis te maken.

"Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes (de Doper) zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: 'Wij hebben de messias gevonden' (dat is Christus, 'gezalfde') en hij nam hem mee naar Jezus ..." (Johannes 1:40-42, NBV2004)

Toen Jezus een menigte aan het meer van Galilea toesprak, was Petrus daar ook aanwezig. Hij stond Jezus toe om vanuit zijn boot de mensen toe te spreken. Daaruit blijkt zijn hartelijke, spontane, open houding tegenover Jezus.

"Hij (=Jezus) stapte in één van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: 'Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.' Simon antwoordde: 'Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.' " (Lucas 5:3-5, NBV2004)

Jezus vroeg dus aan Petrus, een ervaren visser, om te gaan te vissen op een totaal fout tijdstip! Petrus gehoorzaamde toch en daarmee erkende hij het gezag van Jezus. Dat was beslist een daad van geloof! Jezus beloonde deze geloofshouding van Simon door te zorgen voor een onmogelijk grote hoeveelheid vis in zijn netten.

"Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: 'Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.' " Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren ..." (Lucas 5:8-9, NBV2004)

Petrus besefte dat hij oog in oog stond met iemand die Gods heerlijkheid en gezag uitstraalde. Daarom besefte hij onmiddellijk dat hij een zondaar was tegenover God en dat hij niet waardig genoeg was dat God op deze manier naar hem had omgezien!

"... Jezus zei tegen Simon: 'Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.' " (Lucas 5:10, NBV2004)

Ik betwijfel of Petrus op dat moment besefte wat de draagwijdte van die woorden was. Het bijzondere was dat Jezus in deze eenvoudige, spontane visser een toekomstige leider zag, die hij later ook inderdaad ook is geworden.

Zie ook:
- onderwerp 'Roeping van enkele discipelen' in hoofdstuk 'Ontmoetingen met Jezus'
- onderwerp 'Wonderbaarlijke visvangst' in hoofdstuk 'Wonderen van Jezus'.

Geloofsbelijdenis van Petrus

 

Toen Jezus een keer aan zijn discipelen vroeg hoe zij over Hem dachten, had Petrus meteen zijn antwoord klaar:

"U bent de Messias, de Zoon van de levende God ..." (Matteüs 16:16, NBV2004)

Dat was een hartverwarmend getuigenis dat Jezus ongetwijfeld erg op prijs stelde. Ook die vorm van openhartigheid is bij gevoelsmatige mensen te vinden. De reactie van Jezus op deze woorden was verrassend:

"... vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen ..." (Matteüs 16:17-18, NBG1951)

Wat is nu de betekenis van 'deze petra' (=Griekse woord voor rots)? Wat is het fundament van de Gemeente?

  • Is het Petrus zelf zoals wordt beweerd door de rooms-katholieke kerk en die ook de eerste paus zou zijn geweest? Nee, zeggen de protestanten, want het fundament van de Gemeente van Jezus is niet menselijk, maar van goddelijke oorsprong.
  • Is het de belijdenis van Petrus, zoals wordt beweerd in veel protestantse kringen waar veel waarde gehecht wordt aan belijdenisgeschriften? Nee, want menselijke woorden waarmee Gods Woord wordt uitgelegd of nagesproken hebben niet dezelfde kracht als Gods Woord zelf.

Om de aangehaalde woorden van Jezus goed te begrijpen moeten we beseffen dat in de brontekst niet het woord 'petra' staat (=rots, een vrouwelijk woord) maar 'petros' (een vermannelijkte vorm van het woord), waardoor Jezus duidelijk Petrus zelf moet hebben bedoeld.

Toch God heeft zijn Gemeente niet gebouwd op een MENSELIJK fundament, want de Bijbel leert dat Jezus zelf het fundament van zijn Gemeente is.

"Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus." (1 Korintiërs 3:11, HSV2010)

Op dat fundament bouwt God verder met een 'laag' van apostelen en andere geestelijke leiders. De apostel Paulus schreef dat de Gemeente is ...

"gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is." (Efeziërs 2:11, HSV2010)

Alles bij elkaar genomen geloof ik dat Jezus het fundament is van de Gemeente, en dat de Gemeente zich zou ontwikkelen vanuit de twaalf apostelen van Jezus waarbij Petrus een leidende rol zou hebben. Petrus dus, in wie het geloof in Jezus door openbaring (een daad van God!) levend werd in zijn hart. Petrus had Jezus gezien zoals Hij was: de door God gezonden messias, de Zoon van de levende God. En zo is het 'gebouw' van de Gemeente verder opgebouwd met gelovigen die tot een levend geloof in Jezus zijn gekomen. Geen verstandelijk geloof in religieuze waarheden, maar een geloof dat levend is gemaakt door God (wedergeboorte).

Nieuwsgierig en alles willen meemaken

 

Petrus en enkele andere discipelen waren midden in de nacht op het meer van Galilea aan het vissen. Opeens zagen ze Jezus lopend over het water naar hen toekomen. Het was alleen de impulsieve Petrus die eraan dacht om Hem over het water tegemoet te lopen. Niemand anders zou het in zijn hoofd halen om zoiets te doen, maar hij deed het. Gevoelsmatige mensen zijn van nature nieuwsgierig: ze willen alles weten en meemaken.

"Petrus antwoordde: 'Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.' Hij zei: 'Kom!' Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe." (Matteüs 14:28-29, NBV2004)

Het was heel moedig van Petrus om overboord te stappen en zijn voeten op de beweeglijke golven te zetten. Er was ook geloof voor nodig en dat had hij ook. Hij was gemotiveerd door Jezus' uitnodiging om te komen en nam de geloofsuitdaging enthousiast aan. Maar als het erop aankomt zijn de meeste gevoelsmatige mensen niet zulke helden als ze lijken. Bij tegenslag zijn ze ook de eersten die bang worden. Zo ook Petrus.

"Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: 'Heer, red me!' " (Matteüs 14:30, NBV2004)

Gevoelsmatige mensen kennen vaak hevige gemoedsschommelingen: ze voelen zich of heel uitbundig, of heel neerslachtig, heel (over)moedig of heel bang. Dat komen we ook bij Petrus tegen. Zolang Petrus naar Jezus keek ging het goed. Maar gevoelsmatige mensen zijn snel afgeleid als ze iets anders zien. De omslag was ook snel gemaakt: paniek en angst. Trouwens, iedereen die gefocust is op moeilijke levensomstandigheden wordt bang en gaat 'kopje onder', overweldigd door hevige gevoelens. Niet alleen gevoelsmatige gelovigen!

Laten we nu niet meteen kritisch over Petrus spreken vanwege zijn ongeloof en twijfel. Wie zelf nooit in geloof over water gelopen heeft, kan maar beter zijn mond houden. Petrus deed het toch maar, als enige van Jezus' discipelen. En bovenal: hij riep meteen om hulp van Jezus die hem echt weer overeind kon helpen. Ook daarin was hij spontaan en ... het was het beste wat hij kon doen! En hoe kwam hij weer aan boord van het schip? Niet zwemmend, maar lopend, al of niet aan de hand van Jezus. Hij deed het toch maar.

Zie ook onderwerp 'Lopen over water' in hoofdstuk 'Wonderen van Jezus'.

Onnadenkend

 

Veel gevoelsmatige mensen zijn geneigd om er zomaar wat uit te flappen zonder erbij na te denken. En ook dat herkennen we in Petrus. Zoals die ene keer toen Jezus met Petrus en twee andere discipelen op een berg was en waarbij Mozes en Elia waren verschenen:

"Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd." (Marcus 9:5-6, NBV2004)

Het was inderdaad een domme opmerking die nergens op sloeg.

"Er kwam een wolk die hen overdekte, en er klonk een stem uit de wolk: 'Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.' " (Marcus 9:7, WV2012)

Dat waren woorden van God zelf, bedoeld om de discipelen extra duidelijke te maken dat Jezus echt de Zoon van God was. Het was ook een advies aan Petrus: niet voor je beurt spreken en luisteren naar Jezus in plaats van zomaar wat zeggen. Gevoelsmatige mensen moeten vaak leren om na te denken voordat ze iets zeggen.

"Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken ..." (Jakobus 1:19, HSV2010)

Zie ook onderwerp 'Verheerlijking op de berg' in hoofdstuk 'Ontmoetingen met Jezus'.


Volgend onderwerp:

 8.9.3. Petrus en zijn gebroken ego 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies