link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.1.1. Wat is geestelijk vruchtdragen?

Inhoud:

- Gods eerste opdracht aan de mens
- Een belangrijk kenmerk van de gelovige
- Resultaat van vruchtdragen
- Vruchtdragen en ouderdom
- Vruchtdragen en eeuwigheidswaarde
- Samenvatting
- Gespreksvragen


Geestelijke vruchten komen voort uit het leven van christengelovigen die in verbondenheid met Jezus leven. Het zijn:

 • (naar buiten) goede daden, verricht vanuit liefdevolle toewijding aan Jezus
 • (van binnen) het ontwikkelen van eigenschappen om goed te doen

Goede daden verricht je tegenover God en zijn een bron van vreugde voor Hem. Hoe meer goede daden je verricht, hoe meer je in je gedrag op Jezus gaat lijken en hoe vanzelfsprekender het wordt om nog meer goede daden te verrichten. Geestelijke vruchten zijn tegelijk je schatten in de hemel: ze hebben eeuwigheidswaarde.

Gods eerste opdracht aan de mens

 

Op de eerste bladzijde van de Bijbel lezen we met welk doel God de mens heeft geschapen. Tegen het eerste mensenpaar, Adam en Eva, zei Hij:

"En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar ..." (Genesis 1:28, HSV2010)

Hierin lezen als eerste doel: vruchtbaar zijn en de aarde vullen met nageslacht. Voor volgelingen van Jezus is geestelijk vruchtdragen het belangrijkste doel in hun leven.

Een belangrijk kenmerk van de gelovige

 

Geestelijke vruchten ontstaan bij een christengelovige wanneer hij handelt vanuit de verbondenheid met de Heilige Geest die in hem woont. Het Nieuwe Testament leert ons dat het normaal is dat gelovigen in geestelijke zin vruchten voortbrengen (Johannes 15:1-8). Iedere wedergeboren gelovige heeft geestelijk leven ontvangen en is daardoor in staat om goede, geestelijke vruchten voort te brengen. Vruchtdragen is dan ook een duidelijke Bijbelse opdracht. Jezus zei tegen zijn discipelen (en dus ook tegen iedereen die Jezus wil volgen):

"... Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn ..." (Johannes 15:16, WV2012)

Vruchtdragen is het RESULTAAT van het gehoorzaam volgen van Jezus. Het is het belangrijkste zichtbare kenmerk van een ware christengelovige. Die beeldspraak komen we zowel bij Johannes de Doper als bij Jezus tegen:

"... iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen." (Lucas 3:9, NBV2004)

"Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom." (Matteüs 12:33, NBV2004)

Kortom: vruchtdragen is het doel van het christenleven!

Resultaat van vruchtdragen

 

De vrucht van een mensenleven is de optelsom van wat hij gedurende zijn leven heeft verricht en de levensstijl die hij in de loop der jaren heeft ontwikkeld. God werkt door geestelijk vruchtdragen veel goeds uit:

 1. De mensen voor wie je iets gedaan hebt vanuit een houding van zegenende liefde worden erdoor gezegend.
 2. Je wordt er zelf door gezegend doordat je karakter daardoor meer op dat van Jezus gaat lijken en dat geeft je een diepe, duurzame blijdschap.
  "Van goede woorden wordt een mens zelf beter, van goede daden plukt hij zelf de vruchten." (Spreuken 12:14, GNB1996)
 3. God wordt door dit alles geëerd en gezegend. Voor eeuwig zal Hij genieten van wat Hij in jou en door jou heeft kunnen doen.
  "De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen ..." (Johannes 15:8, NBV2004)

Vruchtdragen en ouderdom

 

Vrucht dragen heeft alles te maken met een rijpingsproces. Naarmate je meer groeit in geestelijke opzicht ontstaan er pas vruchten. Dit proces hoeft niet op te houden bij het bereiken van een hoge leeftijd. Oudere gelovigen, die niet veel zichtbare activiteiten meer kunnen ontplooien, kunnen heel nadrukkelijk vrucht blijven dragen. Ook kunnen zij jongere gelovigen bemoedigen en inspireren vanwege hun levenservaring, en ook getuigen van wat God in hun levens heeft gedaan. In de maatschappij worden ouderen op vroege leeftijd afgedankt en van minder waarde geacht. In Gods koninkrijk is het anders:

"... Maar die Hem liefhebben zijn als de opgaande zon in haar kracht." (Rechters 5:31, NBG1951)

Geen neergaande lijn dus voor senioren die met God wandelen! Hun uiterlijke leven verzwakt, maar hun nieuwe natuur in hun binnenste heeft nog steeds voldoende vernieuwingskracht:

"... Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd." (2 Korintiërs 4:16, NBV2004)

Ouderen die dicht bij God leven blijven hun geestelijke frisheid behouden, waardoor zij een krachtige boodschap uitstralen voor de jongere generatie:

"Ze staan geplant in het huis van de HEER, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, mijn rots, in wie geen onrecht is." (Psalm 92:14-16, NBV2004)

Sommige ouderen zijn niet meer dan de optelsom van al hun kwalen. Anderen met dezelfde kwalen dragen nog vrucht met wat ze over hebben, zodat Jezus enige tijd later ook over hun laatste levensfase kan zeggen:

"... Je bent een goed en trouw dienaar. Iets kleins heb je goed beheerd, nu zal ik je over iets groots aanstellen. Kom binnen en vier feest met mij." (Matteüs 25:23, GNB1996)

Vruchtdragen en eeuwigheidswaarde

 

"... wat een mens zaait, zal hij ook oogsten." (Galaten 6:7, NBV2004)

Dit is een vaste levenswet. De Bijbel maakt duidelijk dat vrucht dragen ook een verwacht resultaat is. Het is een noodzakelijke voorwaarde om eeuwig leven te ontvangen. In diverse gelijkenissen van Jezus komt dat duidelijk naar voren.

"Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan."
(uit Johannes de Heer, lied 166)

Gelovigen die geestelijke vruchten voortbrengen tijdens hun leven op aarde zullen die terugvinden in het hiernamaals. Aan het einde van je aardse leven kun je niets meenemen, maar geestelijke vruchten gaan wel met je mee. Je kunt ook zeggen dat elke geestelijke vrucht die een gelovige op aarde voortbrengt zich eenvoudigweg al in de geestelijke wereld bevindt. Geestelijke vruchten komen overeen met de 'schatten in de hemel' waar Jezus over sprak en die wij tijdens ons aardse leven mogen verzamelen.

"Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen." (Matteüs 6:20, NBV2004)

De gelovige zal nooit reden hebben om op te scheppen over ZIJN geestelijke vruchten. Zonder Gods 'aandeel' is er immers helemaal geen vrucht. God is de schepper van alles, uiteindelijk ook de schepper van alles wat de mens zelf meent voort te brengen.

"Wij denken niet zelf iets van blijvende waarde te kunnen doen. Onze kracht en de resultaten komen alleen van God." (2 Korintiërs 3:5, HB2008)

Zie ook onderwerp 'Beloning in het hiernamaals' in hoofdstuk 'Hiernamaals'.

Samenvatting

 

Geestelijke vruchten:

 1. beginnen bij God,
 2. ontstaan wanneer Gods liefde door je heen stroomt naar God of naar andere mensen,
 3. worden een deel van je leven,
 4. veranderen je karakter zodat er meer van Jezus zichtbaar wordt in je leven.
 5. hebben belangrijke eeuwigheidswaarde.

De volgende gelijkenissen over vruchtdragen vind je in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus':
- 'Boom en vrucht'
- 'Graankorrel'
- 'Onvruchtbare vijgenboom'
- 'Talenten en ponden'
- 'Wijnstok en ranken'
- 'Zaaier'

Gespreksvragen

 

 1. Wat is het verschil tussen geestelijke vruchten en de goede dingen die ongelovige mensen doen?
 2. Wat zijn schatten in de hemel?
 3. Op welke verschillende manieren kunnen jongeren en ouderen geestelijk vruchtdragen?
 4. Wat kunnen we leren van de aangehaalde woorden uit het oude Johannes de Heer lied 166?

Volgend onderwerp:

 8.1.2. Goede daden 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies