link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.1.4. Liefde

Inhoud:

- Gods liefde
- Liefde als geschenk van God
- Liefde om door te geven
- Gespreksvragen


Gods liefde

 

Elke geestelijke vrucht begint bij God en dat geldt vooral voor de liefde:

"... God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. (1 Johannes 4:16, NBV2004)

Gods karaktereigenschappen zijn ruwweg samen te vatten in twee begrippen: heiligheid en liefde. Gods liefde ten opzichte van mensen wordt daar uitgewerkt in zes karaktereigenschappen:

 1. God is bewogen - God heeft een warme, spontane persoonlijkheid en Hij is vol emoties. God kan aan de ene kant genieten en blij zijn, maar aan de andere kant ook intens verdrietig of boos worden.
 2. God is relatiegericht - God verbindt zich met mensen en communiceert met hen. God is graag onder de mensen en Jezus heeft dat daadwerkelijk laten zien in zijn omgang met mensen. God wil ook vandaag goede relaties en ontmoetingen hebben met mensen.
 3. God is ruimhartig - God is zeer genadig en vergevingsgezind. Ook is God goedgeefs en vol van barmhartigheid en betrokkenheid bij mensen die het moeilijk hebben.
 4. God is trouw - Dat is één van de meest gewaardeerde eigenschappen van God. Je kunt op God aan, want Hij komt zijn beloften na. Doordat God onveranderlijk is, is Hij ook betrouwbaar. God is beheerst in zijn emoties en Hij geeft rust en stabiliteit.
 5. God is dienstbaar - God geeft ons wat we nodig hebben en nog veel meer. God zoekt het goede, nee het allerbeste voor ons. Gods dienstbaarheid is sterk zichtbaar geworden in de nederige houding van Jezus toen Hij op aarde was en zijn bereidheid om het hoogste offer te brengen om zijn Vader te eren en de mensheid met God te verzoenen.
 6. God is werkzaam - God is zeer actief betrokken bij het wereldgebeuren en bij elk individuele mens. God gaat daarbij ordelijk en gestructureerd te werk en in zijn handelen zijn vaste patronen te ontdekken.

Al deze eigenschappen van God, die allemaal door Jezus zichtbaar zijn gemaakt toen Hij op aarde leefde, zijn uitwerkingen van Gods liefde.

Liefde als geschenk van God

 

Hoewel er veel kanten zitten aan het begrip 'liefde' is het in de eerste plaats een geschenk van God voor de gelovige. Als je bent wedergeboren heb je de genade en liefde van God leren kennen. Je hebt de wonderlijke boodschap van het lijden, sterven en de opstanding van Jezus gehoord en in je hart opgenomen.

De liefde waar het Nieuwe Testament het meest over spreekt is de agapè liefde, de onbaatzuchtige liefde, die Jezus heeft laten zien in zijn plaatsvervangend lijden en sterven:

"Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden." (1 Johannes 4:10, HSV2010)

Tegelijk weet je dat je de liefde van God nooit zal begrijpen met je verstand: waarom Jezus het ervoor over had om de meest vernederende en de meest pijnlijke dood te sterven om de opstandige mensheid te kunnen redden. De liefde van God is onpeilbaar diep en diezelfde liefde heeft God aan mensen gegeven door de inwoning van de Heilige Geest.

"... omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is." (Romeinen 5:5, HSV2010

De mate waarin we Gods liefde in ons hart ervaren hangt samen met de mate waarin we leven zoals God dat wil. Jezus zei daarover:

"Als jullie je aan mijn geboden houden, blijven jullie in mijn liefde, zoals ik mij aan de geboden van mijn Vader houd en blijf in zijn liefde." (Johannes 15:10, GNB1996)

Liefde om door te geven

 

Jezus deed eens de volgende uitspraak over de Heilige Geest die in de gelovigen zou wonen:

"De Schrift zegt over wie in mij gelooft: Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen levend water vloeien.' " (Johannes 7:38, GNB1996)

De Heilige Geest heeft Gods liefde niet alleen uitgestort in het hart van de gelovige om ervan te genieten, maar vooral om die door te geven aan anderen. Een gelovige is in principe een bron van liefde geworden en die liefde moet stromen. Hoe meer liefde je weggeeft, hoe meer je van God ontvangt, zodat je steeds meer kan uitdelen. De doorstroming van Gods liefde, dat zorgt voor vruchtdragen.

Liefde kunnen we doorgeven aan:

 • God (door Hem te eren, met Hem te spreken, voor en met Hem te leven en Hem te gehoorzamen)
 • medegelovigen (vooral door liefdevol dienen binnen de plaatselijke gemeente)
 • andere mensen (door een vriendelijke en getuigende levenshouding)
 • vijanden (zoals mensen die het je moeilijk maken of met wie je een conflict hebt)

Meer over deze liefde vind je in hoofdstuk 'Zegenende liefde'.

Gespreksvragen

 

 1. Kun je ook andere facetten van Gods liefde noemen, behalve die je in dit onderwerp tegenkomt?
 2. Hoe ontvang je Gods liefde, die vooral bedoeld is om door te geven?
 3. Met welk doel heeft God je die liefde gegeven bij je wedergeboorte?

Volgend onderwerp:

 8.1.5. Vreugde 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies