link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.1.5. Vreugde

Inhoud:

- Blijdschap en vreugde
- Gods blijdschap en vreugde
- Bron van vreugde
- Vreugde als geschenk
- Vreugde is het meest zichtbare getuigenis van een gelovige
- Vreugde om door te geven
- Gespreksvragen


"Verblijd u altijd." (1 Tessalonicenzen 5:16, HSV2010)

Blijdschap en vreugde

 

Het verschil tussen deze twee woorden het volgende:

  • Blijdschap is oppervlakkiger en heeft betrekking op een moment of een korte tijd. Je kunt blij zijn met een stralende dag of een vriendelijk woord van iemand.
  • Vreugde is diepgaander en vaak tijdloos. Je beleeft bijvoorbeeld vreugde aan je huwelijk, je liefhebberijen en als christen zie je uit naar de eeuwige vreugde bij Jezus.

Onderzoekers in Finland hebben in 2014 een onderzoek gedaan naar de lichamelijke uitwerking van emoties. Negatieve emoties, zoals angst, woede, schaamte en jaloezie hebben een sterk negatieve uitwerking op het lichaam. Maar van alle emoties is het alleen blijdschap die het HELE lichaam doortintelt.

"... blijmoedigheid maakt het leven tot een feest." (Spreuken 15:15, NBV2004)

Vreugde en blijdschap zijn prachtige geschenken van God aan zijn kinderen. Niet die kortstondige blijdschap wanneer je iets leuks meemaakt of iets moois krijgt. Maar een vreugde die verankerd is in je eeuwige geluk van nu en later. Die vreugde is niet gebaseerd op omstandigheden, maar op de eeuwigdurende aanwezigheid van God in je leven en de zegeningen die je van Hem ontvangt.

Gods blijdschap en vreugde

 

God kan zich intens verheugen over zijn schepping. We zien dat in de scheppingsgeschiedenis van Genesis 1. Het was God die de Joodse feesten, rustdagen en sabbatsjaren heeft ingesteld, zodat zijn volk kon ontspannen en blij zijn. Onze Schepper verheugt zich over veel dingen. Kijk eens naar de volgende opmerkelijke Bijbeltekst:

"De HEER ... zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen." (Sefanja 3:17, NBV2004)

"... Hij zal over u juichen met gejubel." (Sefanja 3:17, NBG1951)

Kunnen we ons dat voorstellen? Onze God, die staat te juichen, als een vader bij een voetbalveld als zijn zoontje een doelpunt scoort? En dan te bedenken dat God zo enthousiast kan zijn over mensen, die toch zondig zijn. Ja, ook zo is God! Jammer dat veel christenen God eerder zien als een sombere God die alleen maar let op wat mensen verkeerd doen.

Ook Jezus kende een diepe blijdschap, vanuit zijn verbondenheid met God:

"Op dat moment werd ​Jezus​ vervuld van een grote vreugde door de Heilige​ Geest​ ..." (Lucas 10:21, GNB1996)

Bron van vreugde

 

God is de bron van alle vreugde, die je onder meer kunt ervaren in de persoonlijke omgang met God:

"Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren." (Psalm 34:6, NBV2004)

"U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde." (Psalm 16:11, NBV2004)

In zijn 'hogepriesterlijk gebed' (Johannes 17) zei Jezus tegen de Vader:

"Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde." (Johannes 17:13, NBV2004)

Vreugde vind je vooral in de de dingen van God.

"U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde." (1 Petrus 1:8, NBV2004)

Ook Gods Woord is een bron van vreugde. De schrijver van Psalm 119 had de enorme waarde van Gods levenswet ontdekt en schreef hierover:

"Uw geboden zijn voor mij een rijkdom die blijft, de opperste vreugde van mijn hart." (Psalm 119:111, WV2012)

Vreugde als geschenk

 

Jezus is erop uit om de gelovigen nu en later volmaakte vreugde te geven. Zijn woorden laten daarover geen misverstand bestaan:

"Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. " (Johannes 15:11, NBV2004)

Het is vooral door vervulling met de Heilige Geest dat de vreugde van de gelovige tot grote hoogte stijgt:

"De achterblijvende leerlingen waren vervuld van vreugde en van de heilige Geest." (Handelingen 13:52, NBV2004)

De vreugde over Gods zegeningen richt zich niet alleen op wat je hebt ontvangen, maar vooral op de Gever, die je liefdevol gezegend heeft, en blijde hoop heeft gegeven op een stralende toekomst.

"Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht." (Kolossenzen 1:12, NBV2004)

Blijvende vreugde is, samen met vrede, het resultaat van vertrouwen op God onder alle omstandigheden en het genieten van Gods zegeningen.

Het geschenk van vreugde zal pas geheel worden ervaren in het hiernamaals, als we bij Jezus mogen zijn. Jezus zei daarover tegen zijn discipelen, kort voordat Hij hen zou verlaten:

"Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen." (Johannes 16:22, NBV2004)

Zie ook hoofdstuk 'Gelukkig leven'.

Vreugde is het meest zichtbare getuigenis van een gelovige

 

Echte vreugde is een belangrijk kenmerk van een wedergeboren gelovige. Bij ongelovige mensen valt dat op en ze vragen zich dan af waarom die christenen zo blij zijn, ook als ze een moeilijke tijd meemaken. Daarom zegt de Bijbel:

"Wees altijd blij in de ​Heer​. Nog eens: wees blij! Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De ​Heer​ is dichtbij." (Filippenzen 4:4-5, GNB1996)

In deze brief van de apostel Paulus aan de gelovigen in Filippi schreef hij veel over vreugde. En dan te bedenken dat hij dat schreef vanuit gevangenschap. Paulus kende die vreugde die je ver boven je levensomstandigheden uittilt!

Vreugde om door te geven

 

"Gedeelde vreugde is dubbele vreugde." (Nederlands spreekwoord)

Wie geleerd heeft Gods zegen uit te delen aan anderen kent ook de diepe vreugde die dat in hun eigen hart achterlaat.

"De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt ..." (Spreuken 11:25, NBG1951)

Meer daarover in hoofdstuk 'Zegenende liefde'.

Gespreksvragen

 

  1. Waar word je blij van in het dagelijks leven?
  2. Waar word je langdurig blij van in het dagelijks leven?
  3. Waar word je blij van als je in verbondenheid met Jezus leeft?
  4. Denk je dat andere mensen aan je kunnen zien dat je een innerlijke vreugde bezit, ook bij tegenslag?
  5. Wat vind je van de Bijbelse aansporing om altijd blij te zijn?
  6. Betekent dit dat je nooit verdriet mag hebben?

Volgend onderwerp:

 8.1.6. Vrede 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies