link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

8.1.7. Geduld

Inhoud:

- Lankmoedigheid en geduld
- God is geduldig
- Vergevingsgezindheid
- Verdraagzaamheid
- Omgaan met lijden
- Hoe word je geduldiger?
- Zelfs Paulus is een geduldig mens geworden
- Gespreksvragen


Lankmoedigheid en geduld

 

Het verouderde woord voor geduld is 'lankmoedigheid’. Dat betekent: ‘lang van gemoed zijn’ ofwel ‘lang kunnen verdragen’ en dat geeft precies de betekenis weer van wat deze vrucht van de Geest inhoudt. In Engelse Bijbelvertalingen kom je het woord 'patience' tegen, dat verwant is aan het Latijnse woord 'patientia'. In die woorden herken je het Nederlandse woord 'patiënt'. Het oorspronkelijke woord in de brontekst wijst dan ook in de richting van pijn en lijden. Wat moeten we hiermee? We moeten bij deze vrucht van de Geest in de eerste plaats focussen op het verdragen van moeiten en mensen waar we moeite mee hebben.

Kortom, net als alle andere vruchten van de Geest is deze vrucht een relationeel begrip, waarbij het vooral gaat om geduld hebben met andere mensen, veel van hen kunnen verdragen, vergevingsgezind zijn, het lang volhouden bij anderen zonder geïrriteerd te raken of hen af te wijzen. Ook gaat het om geduld met God wanneer Hij je gebeden niet onmiddellijk verhoort. Of wanneer God toelaat dat je allerlei beproevingen meemaakt, bijvoorbeeld: ziekte, pijn of tegenslag.

God is geduldig

 

God zelf noemde geduld als één van zijn persoonlijke kenmerken toen Hij het diepst van zijn hart aan Mozes bekendmaakte:

"De HEER ging voor hem langs en riep uit: 'De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig ...' " (Exodus 34:6, NBV2004)

"De Heer stelt wat hij heeft beloofd, niet uit, zoals sommigen denken. Hij heeft alleen maar geduld met u. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot inkeer komen." (2 Petrus 3:9, GNB1996)

De Heilige Geest die als een geschenk van God in elke gelovige woont, heeft alle geduld in zich om je te ondersteunen. Zie geduld niet als een opdracht of een verplichting die je als een goede christen moet vervullen, want dan begin je aan de verkeerde kant. Vruchten van de Geest beginnen bij Gods Geest die bij de wedergeboorte in je hart is komen wonen en ontwikkelen zich verder naarmate je ervoor kiest om 'met Jezus te wandelen' en 'in de geest van God te handelen'.

Zie ook onderwerp 'God is ruimhartig' in hoofdstuk 'Gods vriendelijkheid'.

Vergevingsgezindheid

 

Geduld houdt ook een houding van vergevingsgezindheid in. Jezus heeft daarvan een voorbeeld gegeven toen Hij bad om vergeving voor de soldaten die Hem kruisigden (Lucas 23:33-34). Stefanus bad hetzelfde gebed voor de mensen die hem stenigden (Handelingen 7:60).

Wanneer er irritante mensen op je pad komen, kun je vanuit jezelf geïrriteerd gaan reageren, maar vanuit de verbondenheid van Gods Geest ontvang je de benodigde liefde en vergevingsgezindheid op het moment dat je besluit om de ander te accepteren. Zo kun je een levenshouding van vergevingsgezindheid ontwikkelen en daarmee toon je dat Gods liefde in je woont en werkt. Want de Bijbel zegt:

"... ze (=de liefde) laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan." (1 Korintiërs 13:5, NBV2004)

Moeilijk? Lees dan dit Bijbelvers als volgt:

"(Jezus die door zijn Geest in mij woont) ... laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan" 1 Korintiërs 13:5, NBV2004)

Dan wordt het al een stuk gemakkelijker. Jezus heeft ons zelfs de mogelijkheid gegeven om onze vijanden lief te hebben. Vooral veel mensen die christenvervolging meemaken hebben deze moeilijke les geleerd. Zij beseffen dat het de enige manier is om niet in de gevangenis van wraakzucht, vergeldingsdrang en boosheid terecht te komen. Dit geldt ook voor gelovigen die door anderen slecht behandeld of zelfs mishandeld zijn. Dan wordt vergeven een erg moeilijke opdracht, maar het is mogelijk, ook al heb je er waarschijnlijk tijd voor nodig om zover te komen. Soms véél tijd.

Zie ook onderwerp 'Onbarmhartige knecht' in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'.

Verdraagzaamheid

 

Verwant aan geduld is het begrip 'verdraagzaamheid': medegelovigen accepteren zoals ze zijn, bereid zijn samen met hen op te trekken ook al hebben ze een andere levensstijl dan jij, begrip hebben bij hun tekortkomingen en moeiten.

"Wees ... geduldig, en verdraag elkaar liefdevol." (Efeziërs 4:2, GNB1996)

Wie geduld heeft met medemensen, leeft ook in vrede met hen. Dat is het gevolg van verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid:

"Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven ... Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam ..." (Kolossenzen 3:13,15, NBV2004)

"... wees met iedereen geduldig." (1 Tessalonicenzen 5:14, GNB1996)

Ik sprak eens iemand die werkzaam was op de Bijbelschool waar mijn dochter naar toe ging. In christelijke organisaties loopt ook niet alles op rolletjes. Hij maakte een opmerking die ik altijd zal onthouden: "Ik heb het meeste geleerd van de keren dat ik iets moest slikken van anderen."

Omgaan met lijden

 

Toen Jezus aan dat vreselijke kruis hing kreeg Hij geen medelijden met zichzelf, omdat Hij wist dat zijn lijden niet voor niets was.

"Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God." (Hebreeën 12:2, NBV2004)

Ik heb gelezen over christenen die gemarteld werden vanwege hun geloof in Jezus. Ze hielden het vol doordat ze voortdurend het intense lijden van Jezus voor ogen hielden. Dat was de meest intense kwelling die een mens ooit heeft meegemaakt. Ook zij wisten dat hun tijdelijke lijden in het hiernamaals ruimschoots gecompenseerd zou worden door eeuwige vreugde. Dat geldt ook voor de kleinere moeiten die jij en ik meemaken. Want door het geduldig verdragen van moeiten kan God een beter mens van je maken. Daarom schreef de apostel Paulus:

"Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed." (Romeinen 12:12, HSV2010)

"Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk." (Romeinen 12:12, NBV2004)

In onze samenleving proberen we elke vorm van lijden en verdriet weg te drukken. Maar zowel zegeningen als moeiten komen uit de hand van God die goed is, vergeet dat nooit. God laat zijn kinderen nooit voor niets lijden en het kan niet anders of het moet iets goeds voortbrengen voor Gods koninkrijk.

Hoe word je geduldiger?

 

Je wordt niet geduldiger wanneer je bidt om meer geduld. Zoals het volgende gebed van een ongeduldig mens:

"Heer, geef mij alstublieft meer geduld. Nu!"

Je leert geduldiger te worden wanneer je moeilijke situaties meemaakt waarbij je alleen maar kunt wachten. Heel irritant als je een ongeduldig type bent. In plaats van ongeduldig te reageren zou je zulke gevallen kunnen zien als uitdagingen om geduldiger te worden. En onthoud dit: van ongeduld krijg je stress, maar van geduld word je tevreden en rustig. Kortom: geduldig of ongeduldig reageren is een keuze die je moet maken. En hoe vaker je de geduldige keuze maakt, hoe geduldiger je wordt. Zo werkt het.

Zelfs Paulus is een geduldig mens geworden

 

Bij de apostel Paulus, die een onstuimig en wilskrachtig karakter had, komen we deze geestelijke vrucht ook tegen. Omdat hij van nature absoluut niet geduldig was (denk maar aan zijn eerdere fanatieke vervolging van christenen) is het overduidelijk dat de Heilige Geest dit in zijn hart heeft uitgewerkt door allerlei moeilijke ervaringen in zijn leven:

"We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn ... door geduld en vriendelijkheid ..." (2 Korintiërs 6:4-6, NBV2004)

Gespreksvragen

 

  1. Zijn geduldige mensen meestal saaie mensen?
  2. Hoe komt het dat ouderen over het algemeen geduldiger zijn dan jongeren?
  3. God noemt zichzelf geduldig. Kun je voorbeelden uit de Bijbel geven waaruit Gods geduld blijkt?
  4. Zijn er personen die jij moeilijk kunt verdragen? Hoe ga je daar mee om?
  5. In elke plaatselijke gemeente kom je mensen tegen die je irriteren, negeren of kwetsen. Hoe zou het komen dat het lastig is om juist tegenover zulke mensen vergevingsgezind te zijn?
  6. Hoe reageer je meestal op tegenslag, ziekte of mislukkingen?
  7. Ben je nu geduldiger dan jaren geleden? Hoe heb je dat geleerd?

Volgend onderwerp:

 8.1.8. Vriendelijkheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies