banner image

 

8.1.11. Zachtmoedigheid

Zachtmoedigheid betekent dat je gewend bent om je wil over te geven aan God. Dat je openstaat voor correctie. Een zachtmoedig persoon is ook bescheiden en niet trots op wat hij kan en op wat hij allemaal kan presteren. De begrippen zachtmoedigheid en nederigheid liggen dicht bij elkaar.

God is zachtmoedig

Jezus liet zichzelf kennen als een zachtmoedig persoon en we kunnen dus veel van Hem leren in dat opzicht:

"Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden." (Matteüs 11:29, NBV2004)

Kort voor zijn lijdenstijd reed Jezus Jeruzalem binnen en reed daarbij niet op een paard, maar op een eenvoudige ezel. In die geschiedenis haalde de evangelist Matteüs een profetie van Jesaja aan:

"... Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier." (Matteüs 21:5, NBV2004)

Eenmaal zal Jezus terugkomen als koning van de wereld, maar toen Jezus ongeveer 2000 jaar geleden op de aarde woonde nam Hij een dienende positie in tegenover de mensheid. En daarin horen nieuwtestamentische gelovigen Hem na te volgen. Daarvoor is dus nederigheid, bescheidenheid en zachtmoedigheid nodig. Het is de houding van een discipel, een volgeling, die niet voor zijn Heer uit loopt maar zich volledig door Hem laat leiden, zonder protest.

"Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld." (Kolossenzen 3:12, NBG1951)

Zachtmoedigheid als vrucht van de Geest

De Heilige Geest die als een geschenk van God in elke gelovige woont, heeft alles in zich om je te helpen groeien tot een zachtmoedige volgeling van Jezus. Het is een eigenschap die blijk geeft van een zekere mate van geestelijke rijpheid. Dat leer je van het steeds overgeven van je wil aan die van God, zonder te sputteren en zonder je eigen weg te willen gaan en God op jouw manier willen dienen. Het is afstand doen van eigen rechten en trots, bereidheid om op Gods tijd te wachten, je leven laten leiden door God.

Een levenshouding van zachtmoedigheid behoren we niet alleen naar God toe te hebben, maar op een andere manier ook tegenover andere mensen. Niet uit zijn op macht, niet veeleisend zijn, niet steeds gelijk willen hebben of je wil doorzetten.

"Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid." (Jakobus 3:13, NBV2004)

Bescheidenheid

Mozes, die van nature helemaal niet zachtmoedig of bescheiden was, stond bekend als een bijzonder zachtmoedig mens. In de leerschool van het gehoorzaam dienen van God was zijn karakter behoorlijk veranderd:

"Nu was Mozes een zeer bescheiden man - niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij." (Numeri 12:3, NBV2004)

De apostel Petrus noemt bescheidenheid een sieraad voor gelovigen. Dat heeft alles te maken met de manier waarop je jezelf presenteert aan anderen. Dat je niet opschept over wie je bent, wat je allemaal gedaan hebt en wat je weet. De apostel Paulus has genoeg redenen om trots te  worden op wat hij allemaal gepresteerd had, maar hij schreef:

"Ik doe dat niet. Ik schep niet op over mezelf. Als ik met trots spreek, is het over het werk dat God mij laat doen. Ik houd me aan de opdracht die hij me gegeven heeft. Het werk dat ik bij jullie in Korinte gedaan heb, hoort ook bij die opdracht." (2 Korintiërs 10:13, BGT2016)

Alles wat jij of ik gepresteerd hebben, hebben we van God gekregen. Hij heeft ons geschapen en allerlei karaktergaven gegeven en Hij heeft ons leven geleid en ons allerlei kansen gegeven om dingen te leren en te doen. En wat we zijn hebben we ook van onze medemensen ontvangen: onze ouders, leraren, predikanten, Bijbelleraren, collega's, enzovoort. Daarover schreef Paulus:

"Er is er maar één op wie we trots moeten zijn: de Heer." (2 Korintiërs 10:17, BGT2016)

Belofte

In de Bergrede deed Jezus de volgende uitspraak over zachtmoedige gelovigen:

"Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven." (Matteüs 5:5, TELOS1982)

Men zegt wel eens dat brutalen de halve wereld hebben, maar de minst brutale mensen, de zachtmoedigen, zullen eenmaal de HELE aarde in bezit krijgen. Dit Bijbelgedeelte doet denken aan het messiaanse vrederijk, waarin gelovigen met Jezus zullen meeregeren over de aarde.

Gespreksvragen

  1. Wat is een levenshouding van zachtmoedigheid?
  2. Op welke manieren heeft Jezus zachtmoedigheid getoond?
  3. Op welke manieren kun je als christen bescheidenheid laten zien in je dagelijks leven?