link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.3.1. Profetieën over de eindtijd

Inhoud:

- Heeft God een gedetailleerd eindtijdscenario klaarliggen?
- Omgaan met profetieën over de eindtijd
- Dag van de Heer


De Bijbel bevat veel informatie over ingrijpende gebeurtenissen, die zullen plaatsvinden voor de tijd.

"... waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld." (Handelingen 3:21, NBV2004)

Al die toekomstige gebeurtenissen bij elkaar (vanaf de wederkomst van de Jezus tot en met de schepping van de nieuwe aarde) noemen we de eindtijd. Het thema 'eindtijd' is één van de moeilijkste onderwerpen uit de Bijbel wat uitleg betreft.

"... ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt." (1 Korintiërs 13:9, NBV2004)

Ongeacht het inzicht dat we menen te hebben, denk ik dat we allemaal verrast zullen worden wanneer al die voorspelde gebeurtenissen in de eindtijd in het echt gaan gebeuren.

Bij de te verwachten gebeurtenissen gedurende de eindtijd gaat het om:

 1. Gods volk Israël - bestaande uit alle ware gelovigen uit het Joodse volk van alle tijden (onder het Oude Verbond)
 2. de Gemeente van Jezus - bestaande uit alle ware christengelovigen van alle tijden (onder het Nieuwe Verbond)
 3. de Bruid van Jezus - bestaande uit ware gelovigen uit Gods volk Israël en de Gemeente van Jezus, die zijn uitgekozen om altijd dicht bij Jezus te leven en met Hem te regeren over de volken (vanaf het messiaanse vrederijk)
 4. de volken (=alle overige mensen)

Heeft God een gedetailleerd eindtijdscenario klaarliggen?

 

Ik betwijfel of God een gedetailleerd eindtijdscenario heeft klaarliggen en dat dit vanuit de hemel nauwgezet wordt uitgeregisseerd. Ik denk eerder dat God een aantal grote lijnen heeft uitgezet tot een ruw plan en dat de details later worden uitgewerkt, tijdens de uitvoering. In de Bijbel lezen we ook diverse keren dat God het menselijk handelen en de gebeden van gelovigen bij de uitvoering van zijn plannen betrekt. Soms verandert God plannen in antwoord op gebed.

"Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen ... Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn hand ... daarna lieten de zeven donderslagen hun stem horen. Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen mij: 'Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet je geheimhouden. Schrijf het niet op.' ... Op het moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft beloofd.' " (Openbaring 10:1-7, NBV2004)

Dit gedeelte uit een visioen van de apostel Johannes gaat volgens de meeste Bijbeluitleggers over Gods verborgen plannen over de eindtijd. De Bijbel geeft veel informatie over de toekomst, maar lang niet alles. God is en blijft Heer van de geschiedenis EN van de toekomst.

Omgaan met profetieën over de eindtijd

 

Bij het bestuderen van de Bijbelse gegevens over de eindtijd lijkt het me goed om het volgende te bedenken:

 • Probeer de grote lijnen in de profetieën over de eindtijd te ontdekken en wees voorzichtig met het invullen van details.
 • Veel Bijbelse profetieën doen denken aan videoclips, waarbij allerlei beelden na elkaar worden getoond. Daarbij gaat het niet om de details, maar om het grote plaatje. Probeer niet alle details te begrijpen, maar zoek vooral de grote lijnen.
 • Veel van wat de Bijbel zegt over de eindtijd kan betrekking hebben op de hemel, het messiaanse vrederijk of op de nieuwe aarde.
 • Over de eindtijd zijn veel fantasieverhalen in omloop, die zijn gebaseerd op dubieuze interpretaties van beeldtaal. Geloof alleen in toekomstige gebeurtenissen die letterlijk als toekomstige feiten in de Bijbel staan. Daar heb je meer dan genoeg aan.
 • We mogen profetieën over feitelijke gebeurtenissen niet vergeestelijken.
 • We mogen profetieën over Israël niet zomaar doorschuiven naar de Gemeente van Jezus.
 • De getallen in de eindtijdprofetieën hebben (bijna) allemaal een symbolische betekenis. Gebruik ze dus niet om mee te rekenen.

Deze uitdrukking wordt in de Bijbel gebruikt waar het gaat over diverse gebeurtenissen die in de toekomst zullen plaatsvinden:

Daarom denk ik dat we het begrip 'dag van de Heer' het beste kunnen omschrijven als het totaal van deze gebeurtenissen en de tussenliggende tijd. Het woord 'dag' kunnen we soms met evenveel recht lezen als 'tijdperk'.

Dag van de Heer

 

In de Bijbel wordt talloze malen gesproken over 'de dag' van de Heer. In de Bijbel wordt het begrip 'dag' vaak gebruikt om een bepaald tijdperk of keerpunt in de geschiedenis aan te duiden. Toen de apostel Johannes verbannen was op het eiland Patmos ontving hij bijzondere visioenen. Hij schreef:

"Ik raakte in geestvervoering op de dag van de Heer ..." (Openbaring 1:10, WV2012)

Veel uitleggers en Bijbelvertalers lezen hierin dat dit op een zondag gebeurde, hoewel het oorspronkelijke woord (Grieks: kuriakos) nergens anders in het Nieuwe Testament met deze betekenis voorkomt. Sommige uitleggers lezen deze woorden op de volgende manier: Johannes werd in de geest verplaatst naar de periode van de ontknoping van de wereldgeschiedenis waarin Jezus als overwinnaar zichtbaar zal worden. Dit zou dan in zijn geheel de 'dag van de Heer' kunnen worden genoemd.

Een onderdeel van de 'dag van de Heer' is de wederkomst van Jezus om christengelovigen te bevrijden uit hun onderdrukking en vervolging, en de Joodse staat Israël te bevrijden van haar vijanden. Op die dag zal Jezus zich verenigen met zijn Bruid en strafgerichten uitvoeren over zijn vijanden. Deze ingrijpende gebeurtenissen hoeven niet langer te duren dan één dag. Voor alle wereldbewoners zal het de meest spectaculaire dag van hun leven zijn. De Bijbel zegt er het volgende over:

"Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen." (Openbaring 1:7, NBV2004)

"Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren." (Zacharia 14:7, NBV2004)


Volgend onderwerp:

 9.3.2. Eindtijdvisies in de Bijbel 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies