link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.3.3. Eindtijdvisies van vandaag

Inhoud:

- 1. A-millennianisme
- 2. Klassiek pre-millennianisme
- 3. Dispensationeel pre-millennianisme


Er zijn tegenwoordig verschillende eindtijdvisies in omloop bij christenen. De belangrijkste verschilpunten hebben te maken met uitgangspunten over het messiaanse vrederijk en de positie van het volk Israël in de eindtijd. En die uitgangspunten zijn ook weer verwant aan de verschillende eindtijdvisies die we in de Bijbel tegenkomen.

Over het duizendjarige messiaanse vrederijk lezen we in het Bijbelboek Openbaring:

"Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, de oude slang - dat is de duivel, de satan - en hij boeide hem voor duizend jaren, en wierp hem in de afgrond, die hij grendelde en verzegelde boven zijn hoofd, opdat hij de volkeren niet meer zou misleiden voordat de duizend jaren voorbij waren. Daarna moet hij voor korte tijd worden losgelaten. Ik zag tronen en zij namen daarop plaats en aan hen werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun hand. Zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang ... Dit is de eerste opstanding." (Openbaring 20:1-5, WV2012)

De belangrijke rol die dit duizendjarige rijk (millennium) speelt in de diverse eindtijdvisies blijkt wel uit de namen die aan de meest voorkomende visies zijn gegeven. Dit zijn:

  1. A-millennianisme
  2. Klassiek pre-millennianisme
  3. Dispensationeel pre-millennianisme

1. A-millennianisme

 

Gedurende de eerste tijd van het christendom was de algemene verwachting dat Jezus binnenkort zou terugkomen en dat Hij vanaf die tijd vanuit Jeruzalem over de gehele aarde zou regeren (het messiaanse vrederijk). Ook Joodse gelovigen hebben altijd die Messiasverwachting aangehouden.

Vooral de kerkvader Origines (195-254) is begonnen met het vergeestelijken van het messiaanse vrederijk. Hij verkondigde dat het vrederijk (zoals beschreven in Openbaring 20:1-5) was aangebroken op de eerste pinksterdag en dat de christelijke Kerk vanaf die tijd in geestelijke zin over de aarde regeert. Nu is het heel merkwaardig dat de meeste van zijn leerstellingen later door de kerk zijn verworpen. Maar zijn leer over het vrederijk werd blijvend overgenomen! Mede geïnspireerd door zijn denkbeelden ging de christelijke Kerk steeds meer naar wereldlijke macht streven. Zowel in de rooms-katholieke kerk als in de later ontstane protestantse kerken bleef deze eindtijdvisie gehandhaafd.

De argumenten voor deze eindtijdvisie zijn naar mijn mening erg zwak. Het is moeilijk te verkopen dat wij al bijna 2000 jaar leven in een 1000-jarig vrederijk, waarbij de satan gebonden is en wereldwijd vrede en gerechtigheid heerst. Door zijn kruisdood heeft Jezus de satan overwonnen, maar dat betekent niet dat hem zijn macht over de wereld is afgenomen (Efeziërs 6:10-12). Hij is dus nog steeds niet verbannen van de aarde. In de Bijbel lezen we wel over het 'met Jezus regeren' van gelovigen, maar daarbij wordt steeds gesproken over de toekomst, niet over de huidige tijd. En de Bijbel geeft opvallend veel informatie over de toekomstige rol van Israël in de eindtijd.

Wel moeten we bedenken dat deze eindtijdvisie het beste aansluit bij eindtijdvisie van Petrus die afwijkt van wat we lezen in Openbaring 20. Om de verschillen tussen deze eindtijdgegevens te verzoenen kiezen aanhangers van het a-millenianisme ervoor om Openbaring 20:1-6 te vergeestelijken of te verklaren tot symbolische taal. Het is naar mijn mening beter om te erkennen dat Bijbelboek Openbaring eenvoudigweg een completere eindtijdvisie weergeeft dan die van Petrus (die Openbaring 20 nog niet had gelezen).

Zie meer hierover in het vorige onderwerp 'Eindtijdvisies in de Bijbel'.

2. Klassiek pre-millennianisme

 

Later kwamen Bijbeluitleggers vanuit verschillende achtergronden toch weer terug bij de opvatting over een messiaans vrederijk. Vanouds is de oudtestamentische periode op ongeveer vierduizend jaar geschat. We weten dat zowel de Engelse bisschop James Ussher (1581-1656) als ook Luther en Melanchton al uitkwamen op ongeveer dezelfde berekening. Laten we de periode vanaf de geboorte van Christus tot aan zijn wederkomst op ongeveer tweeduizend jaar schatten. Een duizendjarig vrederijk zou dan het sluitstuk kunnen zijn van een overzichtelijk verdeelde periode van 7000 jaar, een getal dat in alle opzichten een soort volheid oplevert.

Wat verstaan we onder pre-millianisme? Dat de beschrijving van het messiaanse vrederijk in Openbaring 20:1-5 letterlijk moet worden opgevat. Het vrederijk begint dan bij de wederkomst van Jezus. Dan vindt de opname van de Gemeente plaats en de eerste opstanding van de gelovigen. Jezus zal dan regeren, samen met zijn Bruid die bestaat uit alle ware gelovigen uit Israël en de Gemeente van Jezus. Daarnaast zal ook Israël worden bevrijd van haar vijanden en als natie hersteld worden. Jezus zal als vredevorst over de hele aarde heersen vanuit het huidige Jeruzalem als hoofdstad. Gedurende het messiaanse vrederijk zal de satan geen invloed kunnen uitoefenen op aarde. Aan het einde van die periode van 1000 jaar (dit getal hoeft niet letterlijk te worden opgevat!) wordt de satan losgelaten en dan probeert hij de mensheid te verleiden tot een opstand tegen de regering van Jezus. De satan en zijn aanhangers worden dan verslagen. Pas na het vrederijk volgt volgens deze eindtijdvisie het laatste oordeel en de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Messiaans vrederijk'.

Er zijn genoeg redenen om een messiaans vrederijk te verwachten na de wederkomst van Jezus. Openbaring 20 spreekt nadrukkelijk over twee verschillende opstandingen: (1) de eerste opstanding aan het begin van het vrederijk (en volgens 1 Tessalonicenzen 4:13-17 ongeveer gelijktijdig met de wederkomst van Jezus) en (2) de tweede opstanding ná het messiaanse vrederijk. In Openbaring 20-21 worden even nadrukkelijk twee verschillende toekomstige perioden beschreven: eerst een vrederijk op aarde, daarna het laatste oordeel en tenslotte een eeuwigheid met de nieuwe hemel en aarde.

Deze eindtijdvisie wordt in Herschepping aangehouden omdat die volgens mij de sterkste Bijbelse basis heeft.

3. Dispensationeel pre-millennianisme

 

Deze visie is in 1830 gepubliceerd door John Darby, de oprichter van de Plymouth brethren (in Nederland bekend met de naam 'Vergadering van Gelovigen'). Het is een uitgebreidere versie van het klassieke pre-millianisme. De meest opvallende toevoeging is dat de wederkomst van Jezus wordt gezien als een proces dat zeven jaar duurt en waarin het volgende zal gebeuren:

  1. Jezus komt terug om de gelovigen vanaf de aarde op te nemen (de 'opname van de Gemeente') vóórdat de zogenaamde 'grote verdrukking' tegen de gelovigen begint.
  2. Deze gelovigen maken de eerste opstanding mee en gaan gedurende zeven jaar in de hemel wonen, bij Jezus.
  3. Gedurende deze zeven jaar zal de antichrist over de aarde regeren en iedereen die tot geloof in Jezus zal komen, wordt gedood. Ook Israël zal het zwaar te verduren krijgen onder het bewind van de antichrist.
  4. Pas na die zeven jaar zal Jezus in het openbaar terug komen en zal het vrederijk beginnen.

Deze eindtijdvisie is vooral in brede kring populair geworden door de uitgaven van stichting 'het zoeklicht', de boeken van Hal Lindsey (vooral 'De planeet die aarde heette') en de romanserie 'De laatste bazuin' van Tim LaHaye over de eindtijd (gedeeltelijk ook verfilmd).

Het grote bezwaar van deze eindtijdvisie is dat het Bijbelse fundament erg zwak is, omdat het uitgaat van omstreden interpretaties van enkele Bijbelgedeelten (Vooral 1 Tessalonicenzen 4:13-17 over de opname; en 2 Tessalonicenzen 2:5-8 over de 'weerhouder'). Doordat deze eindtijdvisie erg gedetailleerd is beschreven en er veel Bijbelgedeelten zijn die de visie lijken te ondersteunen, lijkt het een grondig doordachte, waterdichte en onbetwistbare visie. Maar veel mensen hebben niet door dat het fundament zo zwak is.

Deze visie leidt tot een aantal on-Bijbelse conclusies. Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat de christengelovigen zullen ontkomen aan de zware geloofsvervolgingen (de 'grote verdrukking') door de 'opname van de Gemeente', terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat christengelovigen tot aan de wederkomst van Jezus zware vervolgingen kunnen verwachten (zie bijvoorbeeld 2 Tessalonicenzen 1:7). Misschien is deze visie vooral zo populair omdat die leert dat christengelovigen zullen ontsnappen aan de ergste tijd van vervolgingen. Dat voelt een stuk beter dan andere visies, maar het is niet wat de Bijbel zegt!

Zie ook onderwerpen 'Eindtijd voor de Gemeente' en 'Opname van de Gemeente' in hoofdstuk 'Wederkomst van Jezus'.


Volgend onderwerp:

 9.3.4. Bruid van Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies