link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.3.4. Bruid van Jezus

Inhoud:

- De Gemeente als Bruid van Jezus
- Jezus kwam naar de aarde om een Bruid te zoeken
- Israël als Bruid van God
- Israël en de Gemeente zijn de Bruid van Jezus
- Bruiloft van het Lam


Gedurende de eindtijd, vanaf de wederkomst van Jezus tot en met de tijd van de nieuwe hemel en aarde zal de Bruid van Jezus een belangrijke positie innemen. De Bruid van Jezus is Gods volk dat na Jezus' wederkomst voortdurend in de nabijheid van Jezus zal zijn om Hem bij te staan in zijn koningschap, tot zegen van de overige volken.

Onder christenen zijn de meningen verdeeld over wie de Bruid is. Sommigen zeggen dat de Bruid de Gemeente van Jezus is, anderen dat de Bruid het volk Israël is. Persoonlijk geloof ik dat de Bruid bestaat uit de trouwe gelovigen van zowel het volk Israël als de Gemeente van Jezus.

De Gemeente als Bruid van Jezus

 

De Gemeente van Jezus, waartoe alle wedergeboren christengelovigen behoren, wordt vaak de 'Bruid' genoemd. Deze beeldspraak komt onder meer naar voren in de volgende woorden van de apostel Paulus:

"... Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen." (2 Korintiërs 11:2, HSV2010)

De uiteindelijke relatie tussen Jezus en de Gemeente is te vergelijken met een huwelijk tussen man en vrouw:

"Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven ... opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn." (Efeziërs 5:25-27, HSV2010)

"Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente." (Efeziërs 5:31-32, HSV2010)

Voor alle duidelijkheid: niet alle christenen behoren tot de Bruid, ook wordt dat nogal eens gesuggereerd. Onder de mensen die zich christen noemen zijn nu eenmaal mensen die wel en die niet wedergeboren zijn.

Jezus kwam naar de aarde om een Bruid te zoeken

 

We moeten goed beseffen dat Jezus niet in de eerste plaats naar de aarde is gekomen om zoveel mogelijk mensen in de hemel te krijgen (en later op de nieuwe aarde). Jezus verliet zijn hemelse Vader om naar de aarde te gaan ... om een Bruid voor Zichzelf te vinden. Tijdens zijn leven op aarde is Jezus nooit getrouwd geweest. Hij had steeds die andere Bruid in gedachten: een volk dat bestaat uit mensen die Hem van harte liefhebben en dat laten zien door hun liefdevolle toewijding en trouw.

De schrijver van een oud kerklied heeft het goed begrepen. Daarin komt het volgende voor:

"Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven aan haar het leven gaf."
(uit LvK Gezang 112:1)

Alleen al dat woord 'Bruid' maakt ons duidelijk dat het Jezus gaat om de meest diepgaande en de meest vreugde gevende relatie met mensen die mogelijk is. Dat is het allerhoogste doel dat God bereikbaar heeft gemaakt voor mensen. Daarvoor zijn ze geschapen. Gelovigen die persoonlijk hebben geproefd hoe goed het is om met Jezus te leven, kunnen niet anders dan verlangen naar die volkomen zuivere volmaking van hun relatie met Hem.

Israël als Bruid van God

 

Voor veel christenen zal het een verrassing zijn als ze in de Bijbel lezen dat Israël al eeuwen eerder Gods Bruid werd genoemd en wel door God zelf! Kennelijk zijn christengelovigen niet de enige Bruidsmensen.

"Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen." (Hosea 2:18-19, HSV2010)

"Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw, en jij zult de HEER toegewijd zijn." (Hosea 2:21-22, NBV2004)

De profeten van het Oude Testament hebben diverse uitspraken van God opgeschreven, waarin Hij het volk Israël zijn vrouw noemde. Wanneer het volk vreemde goden ging nalopen, noemde God dat 'overspel'. Maar God strekte zich uit naar zijn volk, want Hij wilde Israël opnieuw tot zijn Bruid maken.

En precies dat zal op een geheel nieuwe manier plaatsvinden wanneer Jezus terugkomt om de staat Israël te verlossen van de volken die haar willen vernietigen. Dan zal het volk Israël (binnen de staat Israël en daarbuiten) tot geloof komen in Jezus als de messias van God en verenigd worden met hun messias en Heer.

Evenals niet alle christenen Bruidsmensen zijn, geldt dit ook voor de Joden. Binnen het Joodse volk heb je mensen die wel of niet 'besneden van hart' zijn, met andere woorden: die wel of niet God dienen met liefdevolle toewijding. De apostel Paulus zei hierover:

"Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God." (Romeinen 2:28-29, NBV2004)

Ook in het Oude Testament komen we die gedachte tegen:

"Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halsstarrig. " (Deuteronomium 10:16, HSV2010)

Stefanus, de eerste christelijke martelaar, paste deze woorden toe toen hij zich verdedigde tegenover de Joodse leiders die hem kort daarna zouden stenigen:

"Halsstarrigen! U bent besneden, maar niet van hart en oren. Altijd verzet u zich tegen de heilige Geest, uw voorouders deden dat en u niet minder." (Handelingen 7:51, GNB1996)

Israël en de Gemeente zijn de Bruid van Jezus

 

In het Oude Testament lezen we veel eindtijdprofetieën over de eenwording van God en zijn volk Israël en het herstel van het Joodse land. De meeste eindtijdprofetieën in het Nieuwe Testament lijken uitsluitend over de eenwording tussen Jezus en zijn Gemeente te gaan. Maar in Romeinen 11 lezen we dat Gods plan met zijn volk Israël niet is afgelopen toen de Gemeente van Jezus ontstond bij de komst van de Heilige Geest. In sommige Nederlandse Bijbelvertalingen is dat minder duidelijk omdat de Bijbelvertalers daar heel anders over dachten.

Het komt bij de meeste christenen niet in hun hoofd op dat de Bruid van Jezus niet alleen uit christenen bestaat, maar dat er 'ook' Joden bij horen. Sterker nog: de Bruid is in de eerste plaats Joods en pas in de tweede plaats zijn er ook christenen bijgekomen. En nog sterker: zelfs de Bruidegom (Jezus) is geen christen, maar vanaf zijn geboorte op aarde was Hij Joods en zal dat altijd blijven. We moeten als christenen onze plaats kennen en beseffen dat Israël Gods éérst uitverkoren volk was en altijd zal zijn.

Kortom: alle ware gelovigen uit het Oude en Nieuwe Verbond vormen samen die ene Bruid, Gods eigen volk dat verenigd zal worden met Jezus, die de messias van zijn volk Israël is en de Heer van zijn Gemeente. Het Nieuwe Jeruzalem uit Openbaring 21-22 is een zinnebeeldige voorstelling van de Bruid van Jezus. De poorten zijn naar de stammen van Israël genoemd en de grondstenen (of fundamenten) naar de apostelen van het Nieuwe Testament. Israël en de Gemeente zijn dus samen de Bruid, het totale volk van God. De apostelen zijn allemaal zowel Joden als christenen en passen dus heel goed bij gelovigen uit zowel het Oude als het Nieuwe Verbond. Ik denk niet dat ze tot één geheel zullen samensmelten waarbij hun eigenheden zullen verdwijnen. Gods Oude en Nieuwe Verbond hebben allebei een eeuwige geldigheidsduur en hebben allebei hun plaats binnen het eeuwige plan van God.

In Openbaring 14 lezen we het volgende over de Bruidsmensen:

"... Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam." (Openbaring 14:4, HSV2010)

Het zijn de meest trouwe volgelingen van Jezus. Het volgen van Jezus kan zowel op het verleden als op de toekomst betrekking hebben. Ze worden eerstelingen genoemd en dat betekent dat ze in de eeuwige toekomst een vooraanstaande plaats zullen innemen ten opzichte van de andere mensen die eeuwig leven zullen ontvangen. Van hen wordt ook gezegd dat zij met Jezus zullen regeren over de aarde.

Bruiloft van het Lam

 

De eenwording van man en vrouw was het eerste verbond dat op aarde is gesloten, een verbond dat God heeft ingesteld. Daarover zegt de Bijbel:

"Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn." (Genesis 2:24, HSV2010)

En zo zal het allerlaatste verbond ook een man/vrouw karakter hebben, namelijk het eeuwigdurende huwelijk tussen Jezus en zijn Bruid. Na de wederkomst van Jezus zal de eenwording van Jezus en zijn trouwe volgelingen plaatsvinden. Dit wordt symbolisch beschreven als de huwelijkssluiting van Jezus en zijn Bruid:

"Laat ons verheugd zijn en juichen en Hem eer bewijzen: de tijd is gekomen voor de bruiloft van het lam, zijn bruid heeft zich al klaargemaakt. Haar is het vergund zich te kleden in linnen, wit en smetteloos, want het linnen symboliseert de goede daden van de heiligen." (Openbaring 19:7-8, WV2012)

Het is opvallend dat Jezus hier niet als koning genoemd wordt. Zou het niet geweldig zijn voor de Bruid om te trouwen met een machtige vorst, uitgedost in een schitterend tenue? En dan ziet de allerhoogste Heer, de allerhoogste koning er op zijn eigen trouwdag uit als een ... lam. Is dat niet een beetje vreemd? Vergeet niet dat het een HEMELSE huwelijkssluiting zal zijn. Jezus zal dan zijn mooiste sieraden dragen, de innerlijke sieraden van zijn hart. Het zijn de littekens van zijn lijden en sterven die de liefde van zijn hart zichtbaar maken. En daarom zal Jezus er als een lam uitzien op zijn trouwdag. Wie heeft een grootser bewijs van zijn liefde voor zijn Bruid getoond dan koning Jezus, die zich als een lam liet doden om haar? Dat is iets om even heel stil van te worden.

Hoe vreemd het ook klinkt, de Bruidegom treedt dan op de achtergrond en schuift de Bruid naar voren. Het is de vreugde van de Bruidegom dat zijn Bruid straalt, niet Hijzelf. Daarin toont de Bruidegom zijn ware karakter en zijn grenzeloze grootheid. De apostel Paulus zei dat met de volgende woorden:

"... evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft ... en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel ..." (Efeziërs 5:25-27, NBG1951)

Naar mijn mening zal dat misschien wel de grootste verrassing van de eeuwigheid zijn: dat oogverblindende stralen van de Bruid. Wie had dat durven verwachten? En die glorie van de Bruid zal de diepste vreugde brengen in het hart van de Bruidegom, de hoogste Heer van hemel en aarde.

En zij leven nog lang en gelukkig. En dit is GEEN sprookje, maar zal werkelijkheid worden. zul je erbij zijn?


Volgend onderwerp:

 9.3.5. Eindtijd overzicht 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies